Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh Thánh Clêmêntê I, Giáo Hoàng

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH CLÊMENTÊ I, GIÁO HOÀNG TỬ ĐẠO

Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
Ngày 23 tháng 11

 


Tin Mừng

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 


11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

 

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

 

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

 

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

 

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

 

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

 

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

 

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.


19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 17,15
.……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

 

II. TRẮC NGHIỆM

 


A.
a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ
b. Hướng dẫn
c. Gìn giữ
d. Chúc phúc

 

a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ
b. Canh giữ
c. Cầu nguyện
d. Ban nhiều dấu lạ

 

a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai? (Ga 17,14)
a. Cha
b. Giáo Hội
c. Các Ngôn sứ
d. Ông Môsê

 

a4. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)
a. Thế gian
b. Vua chúa
c. Ma quỷ
d. Cả a, b và c đúng

 

a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)
a. Gìn giữ
b. Đe dọa ma quỷ
c. Xua trừ ác thần
d. Cầu nguyện

 


B. Đức Giáo Hoàng CLÊMENTÊ I


b1. Thánh Clêmentê I là người thuộc thành phố nào?
a. Giêrusalem
b. Rôma
c. Ai Cập
d. Carthage

 

b2. Theo truyền thống người ta cho Thánh Clêmentê I  là người thế nào?
a. Một nhà hùng biện,
b. Một người yêu mến Thánh Kinh
c. Một người thấu suốt tư tưởng và giáo lý của Chúa Giêsu.
d. Cả a, b và c đúng

 


b3. Với cương vị là giám mục Rô ma, Thánh Clêmentê I đã viết thư cho giáo hội địa phương nào khi tại đó có sự chia rẽ làm tách biệt giáo dân với giáo sĩ?
a. Giáo Hội Êphêxô
b. Giáo Hội Côrintô
c. Giáo Hội Đamas
d. Giáo Hội Côlôsê

 

b4. Lịch sử cho chúng ta biết Đức Giáo Hoàng Clêmentê I  tử đạo năm 101 dưới thời Hoàng đế nào?
a. Hoàng đế Trajanô
b. Hoàng đế Constatin
c. Hoàng đế  Ðômitianô
d. Hoàng đế Claudiô

 

b5. Theo lưu truyền Đức Giáo Hoàng Clêmentê I bị giết chết bằng cách nào?
a. Lên giàn hỏa thiêu
b. Bị cột neo quanh cổ và bị quăng xuống biển.
c. Trảm quyết
d. Quăng cho bầy sư tử dày xé


III. Ô CHỮ


Những gợi ý

 

01. Điều gì là sự thật? (Ga 17,18)

 

02. Đức Giêsu đã gìn giữ các môn đề trong sự gì của Cha ? (Ga 17,12)


 

03. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)

 

04. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai? (Ga 17,15)

 

05. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ? (Ga 17,17)

 

06. Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, Người gọi Chúa Cha thế nào? (Ga 17,11b)

 

07. Đức Giêsu xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ làm gì như chúng ta? (Ga 17,11)

 

08. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)

 

09. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người? (Ga 17,13)

 

10. Đức Giêsu xin gìn giữ ai trong danh Cha ? (Ga 17,11b)

 

11. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)

 

12. Đức Giêsu đã canh giữ và khoog một ai trong họ phải hư hỏng, trừ đứa con thế nào? (Ga 17,12)    

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vì họ,
con xin thánh hiến chính mình con,
để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
Tin Mừng thánh Gioan 17,19

 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH CLÊMENTÊ I, GIÁO HOÀNG 
TỬ ĐẠO
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
Ngày 23 tháng 11

 


I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề :
Thánh Clêmentê I

* Tin Mừng thánh Gioan 17,15

“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

A.
a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)
a3. a. Cha (Ga 17,14)
a4. a. Thế gian (Ga 17,14)
a5. a. Gìn giữ (Ga 17, 15)

 

B. Đức Giáo Hoàng Clêmentê I

 

b1. b2. d. Cả a, b và c đúng
b3. b. Giáo Hội Côrintô
b4. a. Hoàng đế Trajanô
b5. b. Bị cột neo quanh cổ và bị quăng xuống biển.

 


III. Ô CHỮ 

 

01. Lời Cha (Ga 17,18)
02. Danh (Ga 17,12)
03. Truyền lại (Ga 17,14)
04. Ác thần (Ga 17,15)
05. Thánh hiến (Ga 17,17)
06. Chí thánh (Ga 17,11b)
07. Nên một (Ga 17,11)
08. Kinh Thánh (Ga 17,12)
09. Niềm vui (Ga 17,13)
10. Môn đệ (Ga 17,11b)
11. Thế gian (Ga 17,15)
12. Hư hỏng (Ga 17,12)

 

Hàng dọc : Chủ Chăn Tử Đạo

 

NGUYỄN THÁI HÙNG

 

Nếu hình không hiển thị, xin xem http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2016/11/vui-hoc-thanh-kinh-thanh-clemente-i.html

 

Đức Giáo hoàng Clêmentê I

 


Đức Giáo hoàng Clêmentê I sinh tại Rôma, vùng Côlisêô, nước Ý. Ngài là một trong những người đầu tiên được thánh Phêrô rửa tội ở Rôma và có truyền thuyết cho rằng chính thánh Phêrô đã đề cử thánh Clêmetê I làm Giáo hoàng. Đức Clêmentê I là tác giả của bức thư còn được lưu giữ như là tư liệu đầu tiên đề cập đến ưu quyền của Giám mục Rôma. Ngài cũng viết nhiều lá thư khác để bênh vực Giáo hội, đặc biệt là bức thư viết bằng tiếng Hy Lạp được xem như một bài hộ giáo đối với niềm tin Kitô giáo. Người ta cũng chú ý đến bức thư của đức Clêmentê I viết cho giáo đoàn Côrinthô, qua đó ngài dàn xếp được những bất đồng và nguy cơ đổ vỡ của Giáo hội địa phương này. Ngài thể hiện là vị Giáo hoàng có tài hùng biện, yêu mến và tôn trọng chân lý chính thống, một con người hiền từ khiêm tốn và bác ái. Có thể nói rằng, ngoại trừ các sách Tân ước, các thư của đức Clêmentê là những bản văn thần học cổ xưa nhất của Kitô giáo được tìm thấy tại Alexanđria trong Codex Alexandrinus. Vào thời các hoàng đế Nerva Trajanô, Giáo hội của Chúa Kitô tương đối được yên ổn so với thời gian trước, ngoại trừ những ai bị cáo giác đích danh là Kitô hữu hay có những hành vi chống lại việc cúng tế thần linh và hoàng đế. Đức Clêmentê I là nhân vật rất có uy tín và nhiều ảnh hưởng trên dân chúng, vì thế, ngài bị hoàng đế Nerva bắt và kết án lưu đày đến Pontô. Sau đó hoàng đế Tranjanô ép ngài dâng lễ tế thần, ngài đã cương quyết từ chối nên cuối cùng bị kết án tử hình. Theo các tài liệu lịch sử, Đức Clêmentê I đã bị cột neo đá quanh cổ và ném xuống biển. Dân chúng vớt xác ngài lên và an táng ở Chersônêsia thuộc vùng Crimê. Đến năm 858, Đức Giáo hoàng  Nicôla cho cải táng xác ngài và đem về chôn cất tại Rôma, nơi đó, một Vương cung thánh đường được xây dựng và dâng kính ngài. Thánh Giáo hoàng Clêmentê là người đầu tiên đặt ra những quy định về phụng vụ, ngài đã đưa tiếng Amen vào trong các nghi thức cử hành của Kitô giáo.

 

http://daminhtamhiep.net/2013/03/22/trieu-dai-4-thanh-giao-hoang-clemente-i/