Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK lễ Thánh Gioan Damas Tiến sĩ

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIOAN DAMAS,
LINH MỤC TIẾN SĨ

Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20
Ngày 04  tháng 12

 


Tin Mừng

 

Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13: 1-9; Lc 8:4-8)
1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ.2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:

 

3 "Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm."9 Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe! "

 

13 Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?14 Người gieo giống đây là người gieo lời.15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay.18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm."

 


1  On another occasion he began to teach by the sea. 2 A very large crowd gathered around him so that he got into a boat on the sea and sat down. And the whole crowd was beside the sea on land.

 

2 And he taught them at length in parables, and in the course of his instruction he said to them,3 3 "Hear this! A sower went out to sow.

 

4 And as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up.

 

5 Other seed fell on rocky ground where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep.

 

6 And when the sun rose, it was scorched and it withered for lack of roots.

 

7 Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it and it produced no grain.

 

8 And some seed fell on rich soil and produced fruit. It came up and grew and yielded thirty, sixty, and a hundredfold."

9 He added, "Whoever has ears to hear ought to hear."

 

13 Jesus said to them, "Do you not understand this parable? Then how will you understand any of the parables?14 The sower sows the word.

15 These are the ones on the path where the word is sown. As soon as they hear, Satan comes at once and takes away the word sown in them.

16 And these are the ones sown on rocky ground who, when they hear the word, receive it at once with joy.

17 But they have no root; they last only for a time. Then when tribulation or persecution comes because of the word, they quickly fall away.

 

18 Those sown among thorns are another sort. They are the people who hear the word,19 but worldly anxiety, the lure of riches, and the craving for other things intrude and choke the word, and it bears no fruit.

 

20 But those sown on rich soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit thirty and sixty and a hundredfold."


I. HÌNH TÔ MÀU

 


* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 4,1a.2a
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. Qua trình thuật, Đức Giêsu dạy dân chúng dụ ngôn gì? (Mc 4,1)
a. Người gieo giống
b. Kho tàng
c. Lưới cá
d. Cỏ lùng

 

a2. Những hạt rơi vào đất tốt thì được bao nhiêu? (Mc 4,8)
a. Một trăm
b. Sáu mươi
c. Ba mươi
d. cả a, b và c đúng

 

a3. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì ai liền đến cất lời đã gieo nơi họ? (Mc 4,15)
a. Kẻ dữ
b. Xatan
c. Quan tòa
d. Người dân ngoại

 

a4. Những kẻ được gieo vào bụi gai đã vì sự gì mà không sinh hoa kết quả? (Mc 4,18-19)
a. Lo lắng sự đời
b. Những đam mê xâm chiếm
c. Bả vinh hoa phú quý
d. Cả a, b và c đúng

 

a5. Những kẻ nào nghe lời nhưng không đâm rễ sâu, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ vấp ngã ngay ? (Mc 4,17)
a. Kẻ được gieo vào bụi gai
b. Kẻ được gieo vào đất tốt
c. Kẻ được gieo trên sỏi đá
d. Kẻ được gieo ở bên vệ đường

 

B.
b1. Thánh Gioan Đamas sinh tại Đamas vào khoảng năm 675 thuộc nước nào?
a. Nước Palestina
b. Nước Ả Rập
c. Nước I Rak
d. Nước Syria

 

b2. Sau khi giã từ triều đình của vua Calife, Thánh Gioan Đamas đã vào sa mạc nào để sống đời tu trì?
a. Sa mạc Giuđa
b. Sa mạc Sahara
c. Sa mạc Gobi
d. Sa mạc Mexico

 

b3. Sau thời gian tu trì thánh Gioan Đamas được chọn làm giám mục ở đâu?
a. Syria
b. Palestina
c. Teheran
d. Constantinop

 

04. Thánh Gioan Đamas nổi tiếng trong những lãnh vực nào?
a. Về các văn bản chống với những người không muốn tôn kính ảnh tượng thánh (iconoclast).
b. Về luận án, Luận Về Đức Tin Chính Thống, một tổng hợp các văn bản của Giáo Phụ Hy Lạp (mà ngài là người sau cùng).
c. Là một thi sĩ nổi tiếng, là một trong hai đại thi hào của Giáo Hội Đông Phương.
d. Chỉ có a và b đúng.

 

b5. Thánh Gioan Đamas qua đời năm 749. Là triết gia, thần học gia, nhà hùng biện, thi sĩ, thánh Gioan được danh hiệu là tiến sĩ Hội Thánh vào năm 1890 bởi Đức Giáo Hoàng nào?
a. Đức Giáo Hoàng Linô
b. Đức Giáo Hoàng Leô XIII
c. Đức Giáo Hoàng Gioan XII
d. Đức Giáo Hoàng Piô V

 


III. Ô CHỮ 

 


Những gợi ý

 

01. Những hạt rơi vào đâu thì sinh hoa kết quả : hạt được 30, hạt được 60, hạt được một trăm? (Mc 4,8)

 

02. Bên biển hồ, ai giảng dạy dân chúng bằng dụ ngôn? (Mc 4,1)

03. Người gieo giống đi ra làm gì? (Mc 4,3)

 

04. Đức Giêsu dùng điều gì mà dạy dân chúng? (Mc 4,2)

 

05. Những kẻ nào nghe lời nhưng không đâm rễ sâu, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ vấp ngã ngay ? (Mc 4,17)

 

06. Những kẻ nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì? Đó là những hạt được gieo vào đâu? (Mc 4,18)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt,
nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả:
hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi,
hạt thì được một trăm.”
Tin Mừng thánh Máccô 4,8

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIOAN DAMAS,
LINH MỤC TIẾN SĨ

Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20
Ngày 04  tháng 12

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Thánh Gioan Damas

* Tin Mừng thánh Máccô 4,1a.2a :

“ Đức Giêsu
lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ.
Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều.”

II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. a. Người gieo giống  (Mc 4,1)
a2. d. cả a, b và c đúng (Mc 4,8)
a3. b. Xatan (Mc 4,15)
a4. d. Cả a, b và c đúng (Mc 4,18-19)
a5. c. Kẻ được gieo trên sỏi đá (Mc 4,17)

B.
b1. d. Nước Syria
b2. a. Sa mạc Giuđa
b3. b. Palestina
04. d. Chỉ có a và b đúng.
b5. b. Đức Giáo Hoàng Leô XIII


III. Ô CHỮ 

01. Đất tốt (Mc 4,8)
02. Đức Giêsu (Mc 4,1)
03. Gieo giống (Mc 4,3)
04. Dụ ngôn (Mc 4,2)
05. Sỏi đá (Mc 4,17)
06. Bụi gai  (Mc 4,18)

Hàng dọc : Tiến Sĩ

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Nếu hình không hiển thị, xin xem http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2016/12/vui-hoc-thanh-kinh-thanh-gioan-damas.html

 

Ngày 4/12: Thánh Gioan Đamas, Tiến sĩ Hội Thánh


Thánh Gioan Đamas sinh tại Đamas vào khoảng năm 675. Cha ngài giữ một chức vị quan trọng trong triều đình và chính ngài lúc đầu cũng theo đuổi những vinh quang trần thế trước khi theo tiếng gọi trời cao (710). Ngài bỏ mọi sự, lên đường tìm một cuộc đời trầm lặng trong tu viện thánh Sabas tại sa mạc Giuđa và ngài đã sống ở đó cho đến mãn đời. Là thầy dòng, rồi linh mục, ngài đã chuyên tâm nghiên cứu thần học và giảng thuyết. Những suy tư của ngài đã tạo được một ảnh hưởng lớn tại Tây Phương cũng như Ðông Phương. Nhưng tác phẩm danh tiếng nhất của ngài là ba tập Minh Giáo (726-730) bênh vực việc tôn kính ảnh tượng, chống lại những ngăn cấm của hoàng đế Léon Isaurien và Constantin V. Ngoài ra, chúng ta còn lưu giữ được những bài giảng của ngài về Ðức Mẹ và ngài xứng đáng với danh hiệu "Tiến sĩ thần học về Ðức Maria". Ngài chủ trương: Là Mẹ Thiên Chúa hằng sống, Ðức Maria cũng phải được đưa về trời... Hơn nữa, ngài còn là một thi sĩ, và những sáng tác của ngài thường được dùng trong phụng vụ Ðông Phương. Tư tưởng của ngài là những chất liệu giúp chúng ta suy nghĩ về mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa yêu thương loài người.