Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK lễ Thánh Ambrosio, tiến sĩ

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH AMBROSIO,
GIÁM MỤC, TIẾN SĨ

Ngày 7 tháng 12
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16

 


Tin Mừng

Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9:50; Lc 14:34-35)

 

13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

 

14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

 

13  "You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot.

 

14 You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden.

 

15 Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house.

 

16 Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father.


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng Mátthêu 5,14a
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….


II. TRẮC NGHIỆM

 

A.
a1. Đức Giêsu nói anh em là gì cho đời? (Mt 5,13)
a. Men
b. Muối
c. Ánh sáng
d. Sự an ủi

 

a2. Nếu muối trở thành vô dụng, thì làm gì? (Mt 5,13)
a. Làm đường đi
b. Để xây tường
c. Làm phân bón cho cây
d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp

 

a3. Đức Giêsu nói anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)
a. Trần gian
b. Con người
c. Mọi người
d. Những người tin Chúa

 

a4. Người ta thắp đèn rồi đặt ở đâu để đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)
a. Trên đế
b. Sau bức vách
c. Dưới đáy thùng
d. Trong phòng kín

 

a5. Khi nhìn thấy những việc tốt đẹp của anh em làm, người ta tôn vinh ai? (Mt 5,16)
a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời
b. Thiên Chúa của anh em
c. Anh em là người công chính
d. Đấng giải thoát anh em

 

B.
b1. Thánh Ambrôsiô sinh khoảng năm 340 tại đâu?
a. Nước Đức
b. Nước Ý
c. Nước Pháp
d. Nước Syri

 

b2. Thánh Ambrôsiô đã làm linh mục và rồi được chon làm giám mục của thành nào?
a. Giám mục của thành Milan.
b. Giám mục của thành Lyon
c. Giám mục của thành Cologne
d. Giám mục của thành Rôma

 

b3. Thánh Ambrôsiô chống lại điều xấu với một lòng can đảm hiếm có. Có lần hoàng đế nào  ra lệnh tàn sát 7000 người dân thành Thessalônica, Đức giám mục Ambrôsiô đã không ngần ngại đối đầu với ông. Thánh nhân đã bắt hoàng đế phải công khai đền tội. Đó là hoàng đế nào?
a. Hoàng đế Contantinô
b. Hoàng đế Thêôđôsiô
c. Hoàng đế Damitiô
d. Hoàng đế Trajanô

 

b4. Khi bắt hoàng đế đền tội công khai, hoàng đế có thái độ nào?
a. Không tức giận
b. Chẳng trả thù
c. Chém đầu thánh Ambrôsiô
d. Chỉ có a và b đúng.

 

b5. Ðức Giám Mục Ambrôsiô luôn luôn lưu tâm đến việc gì?
a. Người nghèo hơn là quyền lực
b. Cuộc chiến chống lại lạc giáo Arian.
c. Chuộc kẻ tù đầy.
d. Cả a, b và c đúng


III. Ô CHỮ

 


Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu nói: “Anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)

 

02. Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt ai? (Mt 5,16)

 

03. Đức Giêsu nói anh em là gì cho trần gian? (Mt 5,14)

 

04. "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì làm cho nó cho mặn lại?  (Mt 5,13)

 

05. Anh em là gì cho đời? (Mt 5,13)

 

06. Ai đã nói: “Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,1-16)

 

07. Đèn được thắp đặt trên đế là đèn để làm gì cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14a

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH AMBROSIO,
GIÁM MỤC, TIẾN SĨ

Ngày 7 tháng 12
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Thánh Ambrôsiô

* Tin mừng thánh Mátthêu 5,14a :

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. b. Muối (Mt 5,13)
a2. d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp (Mt 5,13)
a3. a. Trần gian (Mt 5,14)
a4. a. Trên đế (Mt 5,15)
a5. a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16)

 

B.
b1. a. Nước Đức
b2. a. Giám mục của thành Milan.
b3. b. Hoàng đế Thêôđôsiô
b4. d. Chỉ có a và b đúng.
b5. d. Cả a, b và c đúng

 

III. Ô CHỮ

 

01. Trần gian (Mt 5,14)
02. Thiên hạ (Mt 5,16)
03. Ánh sáng (Mt 5,14)
04. Muối (Mt 5,13)
05. Muối (Mt 5,13)
06. Đức Giêsu (Mt 5,1-16)
07. Soi chiếu (Mt 5,15)

 

Hàng dọc : Giám Mục

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Nếu hình không hiển thị, xin xem http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2016/12/vui-hoc-thanh-kinh-thanh-ambrosio-giam.html

 

Ngày 7 tháng 12

Thánh Ambrôsiô

 

Thánh Ambrôsiô sinh khoảng năm 340 tại nước Đức. Ngài là con trai của một quận trưởng gốc người Rôma trông coi thành Gaul. Khi thân phụ qua đời, thân mẫu của Ambrôsiô đã đem cả gia đình về lại Rôma. Bà và người con gái, là thánh nữ Marxêlina, đã nuôi Ambrôsiô khôn lớn. Sau đó thánh nhân trở thành một luật sư tại quê nhà. Rồi Ambrôsiô được đặt làm thống đốc thành Milan và cả địa hạt xung quanh đó. Nhưng, do một biến cố lạ lùng, Ambrôsiô thống đốc đã trở thành Ambrôsiô giám mục. Trong những ngày đó, dân chúng thường có thói quen đề cử một người họ muốn đặt làm giám mục. Vậy dân thành Milan đã chọn Ambrôsiô trước sự ngạc nhiên vô cùng của ngài. Ambrôsiô đã cố gắng từ chối, nhưng dường như ý Chúa lại muốn như vậy. Do đó, Ambrôsiô đã làm linh mục và rồi giám mục của thành Milan.

 

Ambrôsiô là một khuôn mẫu và là người cha tuyệt vời đối với dân thành Milan. Vì muốn sống xứng đáng với chức vị của mình, Ambrôsiô đã bố thí tất cả mọi thứ ngài có và bắt đầu sống giản dị hơn. Thánh nhân cũng nghiên cứu thần học và Kinh Thánh.

 

Thánh Ambrôsiô chống lại điều xấu với một lòng can đảm hiếm có. Thánh nhân đương đầu với một đội quân hùng hậu đang thẳng tiến và ngài đã thuyết phục được viên tướng lãnh đạo rút quân về. Lần khác, hoàng đế Thêôđôsiô từ Đông phương tiến quân lên. Ông muốn cứu nước Ý thoát khỏi nạn xâm lăng. Ông đã khuyên các binh sĩ của ông phải tôn trọng đức giám mục Milan. Tuy vậy, khi ông vua này ra lệnh tàn sát 7000 người dân thành Thessalônica, Ambrôsiô đã không ngần ngại đối đầu với ông. Thánh nhân đã bắt Thêôđôsiô phải công khai đền tội. Hoàng đế không tức giận và cũng chẳng trả thù! Ông nhận thấy vị thánh hành động đúng lý. Rất khiêm tốn, Thêôđôsiô đã công khai làm việc đền tội. Ambrôsiô muốn cho thế giới biết rằng không một người nào, dù là nhà lãnh đạo, có thể vượt trên lề luật của Thiên Chúa và luật của Giáo hội.

 

Dân chúng đã tỏ ra sợ hãi không biết điều gì sẽ xảy ra cho nước Ý khi Ambrôsiô qua đời. Lúc thánh nhân đau bệnh, họ đã nài xin ngài cầu nguyện để được sống lâu hơn. Nhưng thánh Ambrôsiô trả lời họ rằng: “Cha không xử với các con như là cha sợ sống lâu hay sợ chết đâu, bởi lẽ chúng ta cùng có Thiên Chúa là Vị tôn sư nhân lành!”

 

Giám mục Ambrôsiô về trời vào Thứ Sáu Tuần Thánh năm 397.

 

Thánh Ambrôsiô là một linh mục và là một giám mục vĩ đại. Thánh nhân đã dành trọn trái tim và năng lực của mình để phục vụ dân Chúa. Chúng ta hãy nài xin thánh nhân giúp chúng ta biết coi trọng chức linh mục. Ambrôsiô sẽ dạy chúng ta biết quý trọng các linh mục và sẵn sàng cầu nguyện cho các ngài.