Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

Tin Mừng thánh Luca 2,16-21

 

Tin Mừng

 

16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

 

Đức Giê-su chịu phép cắt bì

 

21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.


 

16 So they went in haste and found Mary and Joseph, and the infant lying in the manger.

 

17 When they saw this, they made known the message that had been told them about this child.

 

18 All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds.

 

19 And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart.

 

20 Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them.

 

21 When eight days were completed for his circumcision,  he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

vhtk

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 2,19b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Những người chăn chiên đên Bêlem đã gặp ai? (Lc 2,16)
a. Bà Maria.
b. Ông Giuse.
c. Hài Nhi.
d. Cả a, b và c đúng.

 

02. Những người chăn chiên ra về, vừa đi vừa làm gì?(Lc 2,20)
a. Rao giảng Tin Mừng cho mọi người.
b. Loan báo tin vui Chúa đã giáng trần.
c. Tôn vinh ca tụng Thiên Chúa.
d. Báo cho mọi người đến thờ lạy.

 

03. Khi Hài Nhi được tám ngày thì người ta làm gì? (Lc 2,21)
a. Lễ thanh tẩy.
b. Lễ cắt bì.
c. Lễ tiến dâng.

d. Cả a, b và c đúng.

04. Hài Nhi được đặt tên là gì? (Lc 2,21)
a. Gioan.
b. Giuse.
c. Giêsu.
d. Giôsuê.

 

05. Ai đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu (Lc 2,21)
a. Mẹ Maria.
b. Họ hàng.
c. Sứ thần.
d. Tư tế Dacaria.

 


III. Ô CHỮ


Những gợi ý

 

01. Những người chăn chiên gặp Hài Nhi đặt nằm trong đâu? (Lc 2,16)

 

02. Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)

 

03. Được bao nhiêu ngày thì người ta làm lễ cắt bì cho Hài Nhi? (Lc 2,21)

 

04. Ai đã đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu? (Lc 2,21)

 

05. Các người chăn chiên gặp ai cùng với Hài Nhi? (Lc 2,16)

 

06. Hài Nhi được đặt tên là gì? (Lc 2,21)

 

07. Được tám ngày thì người ta làm gì cho Hài Nhi? (Lc 2,21)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Còn bà Maria
thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy,
và suy đi nghĩ lại trong lòng."
Tin Mừng thánh Luca 2,19b

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời
* Câu Tin Mừng thánh Luca 2,19b :

Còn bà Maria
thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy,
và suy đi nghĩ lại trong lòng.

 

II. TRẮC NGHIỆM


01. d. Cả a, b và c đúng (Lc 2,16)
02. c. Tôn vinh ca tụng Thiên Chúa (Lc 2,20)
03. b. Lễ cắt bì (Lc 2,21)
04. c. Giêsu (Lc 2,21)
05. c. Sứ thần (Lc 2,21)

 

III. Ô CHỮ

 

01. Máng cỏ (Lc 2,16)
02. Thiên Chúa (Lc 2,20)
03. Tám (Lc 2,21)
04. Sứ thần (Lc 2,21)
05. Maria (Lc 2,16)
06. Giêsu (Lc 2,21)
07. Lễ cắt bì (Lc 2,21)

 

Hàng dọc : Mẹ Maria

 

Nguyễn Thái Hùng

 

Nếu hình không hiển thị, xin xem https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/1-thang-gieng/thanh-maria-dhuc-me-chua-troi-01-01