Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

Vui Học Thánh Kinh
Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

 

TIN MỪNG

 

Gia phả Đức Giê-su Ki-tô   

                                

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:

 

2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

 

12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

 

17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.

 

 

1  The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

 

2 Abraham became the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers.

 

3 Judah became the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez became the father of Hezron, Hezron the father of Ram,4 Ram the father of Amminadab. Amminadab became the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon,5 Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed became the father of Jesse,6 Jesse the father of David the king. David became the father of Solomon, whose mother had been the wife of Uriah.

 

7 Solomon became the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asaph.

 

8 Asaph became the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Joram, Joram the father of Uzziah.

 

9 Uzziah became the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah.

 

10 Hezekiah became the father of Manasseh, Manasseh the father of Amos, Amos the father of Josiah.

 

11 Josiah became the father of Jechoniah and his brothers at the time of the Babylonian exile.

 

12 After the Babylonian exile, Jechoniah became the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel,13 Zerubbabel the father of Abiud. Abiud became the father of Eliakim, Eliakim the father of Azor,14 Azor the father of Zadok. Zadok became the father of Achim, Achim the father of Eliud,15 Eliud the father of Eleazar. Eleazar became the father of Matthan, Matthan the father of Jacob,16 Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus who is called the Messiah.

 

17 Thus the total number of generations from Abraham to David is fourteen generations; from David to the Babylonian exile, fourteen generations; from the Babylonian exile to the Messiah, fourteen generations.

 


I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

 

* Chủ đề của hình này là gì ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mát thêu 1,1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

1. Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu có bao nhiêu nhân vật ?
a. 35.
b. 40.
c. 47.
d. 52.

 

2. Có bao nhiêu nhân vật nữ trong Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu ?
a. 3.
b. 4.
c. 5.
d. 6.

 

3. Bà cố của vua Đavít tên là gì ?
a. Bà Maria.
b. Bà Tama.
c. Bà Rút.
d. Bà Xara.

 


4. Con vua Đavít tên là gì ?
a. Vua Salem.
b. Vua Salomon.
c. Vua Hêrôđê.
d. Vua Saun.

 

5. Cha ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria tên là gì ?
a. Ông Giuđa.
b. Ông Giacóp.
c. Ông Akhin.
d. Ông Xanmôn.

 


6. Vợ ông Bôát tên là gì ?
a. Bà Maria.
b. Bà Tama.
c. Bà Rút.
d. Bà Xara.

 

7. Chồng bà Rakháp tên là gì ?
a. Ông Giuđa.
b. Ông Ado.
c. Ông Akhin.
d. Ông Xanmôn.


III. Ô Chữ

Những gợi ý

1. Con ông Giêsê tên là gì ?

 

2. Dưỡng phụ của Đức Giêsu tên là gì ?

 

3. Cha ông Giuđa tên là gì ? 

 

4. Đavít lấy vợ của ai ?

 

5. Mẹ Đức Giêsu tên là gì ?

 

6. Ông nội vua Salomon tên là gì ?

 

7. Con ông Amon tên là gì ?

 

8. Bà cố vua Đavít tên là gì ?

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 


IV. TINH MẮT

 

1. Nhân vật bắt đầu bằng mẫu tự S là gì ?

 

2. 5 nhân vật nữ trong Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu tên là gì ?

 

3. Những cặp nhân vật trùng nhau là ai ?

 

4. Những nhân vật nào có nhiều mẫu tự nhất ?

 

5. Những nhân vật nào bắt đầu bằng mẫu tự A ?

 

6. Những nhân vật nào có 2 mẫu tự A ?

 

7. Những nhân vật nào có 3 mẫu tự trùng nhau ?

 

V. ALPHABET

 

* Bạn hãy xếp những nhân vật vần G theo mẫu tự.

Giêsu Kitô
Giacóp
Giuđa
Giesê
Giôram
Giotham
Giôsigia
Giơkhongia
Giuse

 

VI. Ô CHỮ TÂN ƯỚC

Bạn  hãy  tìm  trong  ô chữ  này
có  bao  nhiêu  nhân  vật  trong Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
sao  cho  chữ  này  tiếp  cận  chữ  kia , ngang-dọc-xéo-ngược-xuôi,
mà  không  cách  quãng.
Vd : TAMA…

 

VII. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Này ông Giuse, con cháu Đavít,
đừng ngại đón bà Maria vợ ông về,
vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.
Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu,
vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."
Tin Mừng thánh Mátthêu 1,21-22

 

 


Lời giải đáp
Vui Học Thánh Kinh
Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề :
Cây gia phả.

* Tin mừng thánh Mát thêu 1,1 :
“Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

1.c   47 nhân vật.
2. c.   5.
3. c.  Bà Rút.
4. b. Vua Salomon
5. b.  Ông Giacóp.
6. c. Bà Rút
7. d. Ông Xanmôn.

 

III. Ô Chữ

 

1. Đavít
2. Giuse
3. Giacóp
4. Urigia
5. Maria
6. Giêsê
7. Giôsigia
8. Rút

 

Hàng dọc : Đức Giêsu

 


IV. TINH MẮT

 

1. Nhân vật bắt đầu bằng mẫu tự S :
  Santiên.

 

2. 5 nhân vật nữ trong Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu :

 

Tama,
Ra kháp,
Rút,
Vợ ông  Urigia,
Maria.

 

3. Những cặp nhân vật trùng nhau là ai ?
- Ông Giacóp cha ông Giuđa
- Ông Giacóp cha ông Giuse.

 

4. Những nhân vật nào có nhiều mẫu tự nhất :

 

Dơrúpbaven, 
Giơkhongia
Giơhôsaphát (10 mẫu tự).

 

5. Những nhân vật nào bắt đầu bằng mẫu tự A :

 

Ápraham
Aram
Amminađáp
Avigia
Axa
Akhát
Avihút
Ado
Akhin

 

6. Những nhân vật nào có 2 mẫu tự A :

 

Ixaác
Tama
Aram
Rakháp
Rơkhápam
Avigia
Axa
Giơhôsaphát
Akhát
Elada
Mátthan
Maria

 


7. Những nhân vật nào có 3 mẫu tự trùng nhau :

 

Ápraham
Amminađáp
Khítkigia
Giôsigia

 

V. ALPHABET

 

Lời giải đáp 

 

Giacóp
Giesê
Giêsu Kitô
Giơkhongia
Giôram
Giôsigia
Giotham
Giuđa
Giuse

 

VI. Ô CHỮ TÂN ƯỚC

 

Lời giải đáp 

 

ADO
BOAT
TAMA
ELADA

 

Nguyễn Thái Hùng

 

Nếu hình không hiển thị, xin xem https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/vui-hoc-thanh-kinh/giang-sinh/gia-pha-dhuc-giesu-kito-theo-thanh-mattheu