Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

Vui Học Thánh Kinh
Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca

 


TIN MỪNG
Gia phả Đức Giê-su Ki-tô (Lc 3,23-38 )


23 Khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con ông Giu-se. Giu-se là con Ê-li,24 Ê-li con Mát-tát, Mát-tát con Lê-vi, Lê-vi con Man-ki, Man-ki con Gian-nai, Gian-nai con Giô-xếp.25 Giô-xếp con Mát-tít-gia, Mát-tít-gia con A-mốt, A-mốt con Na-khum, Na-khum con Khét-li, Khét-li con Nác-gai.26 Nác-gai con Ma-khát, Ma-khát con Mát-tít-gia, Mát-tít-gia con Sim-y, Sim-y con Giô-xếch, Giô-xếch con Giô-đa.27 Giô-đa con Giô-kha-nan, Giô-kha-nan con Rê-sa, Rê-sa con Dơ-rúp-ba-ven, Dơ-rúp-ba-ven con San-ti-ên.

 

28 Nê-ri con Man-ki, Man-ki con Át-đi, Át-đi con Cô-xam, Cô-xam con En-mơ-đam, En-mơ-đam con E.29 E con Giê-su, Giê-su con Ê-li-e-de, Ê-li-e-de con Giô-rim, Giô-rim con Mát-tát, Mát-tát con Lê-vi.30 Lê-vi con Si-mê-ôn, Si-mê-ôn con Giu-đa, Giu-đa con Giô-xếp, Giô-xếp con Giô-nam, Giô-nam con En-gia-kim,31 En-gia-kim con Ma-li-a, Ma-li-a con Mi-na, Mi-na con Mát-tát-ta, Mát-tát-ta con Na-than, Na-than con Đa-vít.

 

32 Đa-vít con Gie-sê. Gie-sê con Ô-vết, Ô-vết con Bô-át, Bô-át con Xan-môn, Xan-môn con Nác-sôn.33 Nác-sôn con Am-mi-na-đáp, Am-mi-na-đáp con Át-min, Át-min con Ác-ni, Ác-ni con Khét-rôn, Khét-rôn con Pe-rét, Pe-rét con Giu-đa.34 Giu-đa con Gia-cóp, Gia-cóp con I-xa-ác, I-xa-ác con Áp-ra-ham.

 

35 Na-kho con Xơ-rúc, Xơ-rúc con Rơ-u, Rơ-u con Pe-léc, Pe-léc con Ê-ve. Ê-ve con Se-lác.36 Se-lác con Kê-nan, Kê-nan con Ác-pắc-sát, Ác-pắc-sát con Sêm, Sêm con Nô-ê, Nô-ê con La-méc.37 La-méc con Mơ-thu-se-lác. Mơ-thu-se-lác con Kha-nốc, Kha-nốc con Gie-rét, Gie-rét con Ma-ha-lan-ên, Ma-ha-lan-ên con Kên-nan.38 Kên-nan con E-nốt, E-nốt con Sết, Sết con A-đam và A-đam là con Thiên Chúa.

 

23 When Jesus began his ministry he was about thirty years of age. He was the son, as was thought, of Joseph, the son of Heli,24 the son of Matthat, the son of Levi, the son of Melchi, the son of Jannai, the son of Joseph,25 the son of Mattathias, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Esli, the son of Naggai,26 the son of Maath, the son of Mattathias, the son of Semein, the son of Josech, the son of Joda,27 the son of Joanan, the son of Rhesa, the son of Zerubbabel, the son of Shealtiel, the son of Neri,28 the son of Melchi, the son of Addi, the son of Cosam, the son of Elmadam, the son of Er,29 the son of Joshua, the son of Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat, the son of Levi,30 the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonam, the son of Eliakim,31 the son of Melea, the son of Menna, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David, 32 the son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Sala, the son of Nahshon,33 the son of Amminadab, the son of Admin, the son of Arni, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah,34 the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,35 the son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Eber, the son of Shelah,36 the son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech,37 the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalaleel, the son of Cainan,38 the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.


I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 1,31-33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

1. Gia phả của Đức Giêsu theo thánh Luca có bao  nhiêu nhât vật ?
a. 45.
b. 57.
c. 67.
d. 77.

 

2. Cha của ông Giuse, dưỡng phụ của Đức Giêsu tên là gì ?
a. Giôxếp.
b. Êli.
c. Giacóp.
d. Lêvi.

 


3. Gia phả của Đức Giêsu theo thánh Luca, cuối cùng Đức Giêsu là con của ai ?
a. Nôê.
b. Đavít.
c. Thiên Chúa.
d. Lêvi.

 

4. Con của ông A đam tên là gì ?
a. Giesê.
b. Sết.
c. Sêm.
d. Laméc.

 

5. Cha của ông Nô ê tên là gì ?
a. Giesê.
b. Sết.
c. Sêm.
d. Laméc.

 


6. Ông nội của vua Đavít tên là gì ?
a. Giesê.
b. Nathan.
c. Bôát.
d. Ôvết.

 


7. Con vua Đavít tên là gì ?
a. Giesê.
b. Nathan.
c. Bôát.
d. Laméc.

 


III. Ô Chữ

 

Những gợi ý

1. Cha của ông Nathan tên là gì ?

 

2. Dưỡng phụ của Đức Giêsu tên là gì ?

 

3. Ađam là con của ai ?

 

4. Con của ông Ixaác tên là gì ?

 

5. Cha của ông Giuse, dưỡng phụ của đức Giêsu tên là gì ?

 

6. Vua Đavít là con của ai ?

 

7. Con của Ađam tên là gì ?

 

8. Con của Giacóp tên là gì ?

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 


IV. TINH MẮT

 

1. Nhân vật bằng mẫu tự B tên là gì ?

 

2. Nhân vật ít mẫu tự nhất trong Gia phả của Đức Giêsu theo thánh Luca là ai ?

 

3. Nhân vật nhiều  mẫu tự nhất trong Gia phả của Đức Giêsu theo thánh Luca là ai ?

 

4. Bạn hãy xếp những nhân vật này theo mẫu tự Alphabet.

 

Giêsu con Êliede
Giuse
Giannai
Giôxếch
Giuđa con Giacóp
Giôđa
Giôkhanan
Giêsu ông Giuse
Giônam
Giuđa con Giôxếp
Giesê
Giôxếp con Máttítgia
Giacóp
Gierét
Giôrim
Giôxếp con Giônam

 

5. Những nhân vật nào trùng nhau ?

 

6. Những nhân vật nào có 3 mẫu tự A ?

 

7. Những nhân vật nào bắt đầu bằng mẫu tự A ?

 

VI. Ô CHỮ TÂN ƯỚC

 

Bạn  hãy  tìm  trong  ô chữ  này

có  bao  nhiêu  nhân  vật  trong
Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca
sao  cho  chữ  này  tiếp  cận  chữ  kia ,
ngang-dọc-xéo-ngược-xuôi,
mà  không  cách  quãng.
Vd : E, ELI…

 

VII. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Anh em đừng sợ.
Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại,
cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít,
Người là Đấng Kitô Đức Chúa”.

 

Tin mừng thánh Luca 2,10-11


Lời giải đáp 
Vui Học Thánh Kinh
Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề : Cây gia phả

* Tin mừng thánh Luca 1,31-33 :

 

"Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

 


II. TRẮC NGHIỆM

 

1. d. 77.
2. b. Êli.
3. c. Thiên Chúa.
4. b. Sết.
5. d. Laméc.
6. d. Ôvết.
7. b. Nathan.

 

III. Ô Chữ

 

1. Đavít.
2. Giuse.
3. Thiên Chúa.
4. Giacóp.
5. Êli.
6. Giêsê.
7. Sết.
8. Giuđa.

 

Hàng dọc : Đức Giêsu

 


IV. TINH MẮT

 

1. Nhân vật bằng mẫu tự B :

 

- Bôát.

 

 

2. Nhân vật ít mẫu tự nhất trong Gia phả của Đức Giêsu theo thánh Luca :

 

- Ông E.

 

3. Nhân vật nhiều  mẫu tự nhất trong Gia phả của Đức Giêsu theo thánh Luca :

 

- Mơthuselác  và  Dơrúpbaven (10 mẫu tự).

 

4. Những nhân vật vần G theo mẫu tự Alphabet :

 

Giacóp
Giannai
Gierét
Giesê
Giêsu ông Giuse
Giêsu con Êliede
Giôđa
Giôkhanan
Giônam
Giôrim
Giôxếch
Giôxếp con Giônam
Giôxếp con Máttítgia
Giuđa con Giacóp
Giuđa con Giôxếp
Giuse


5. Những nhân vật trùng nhau :

 

+ Giêsu ông Giuse.
+ Giêsu con Êliede.

 

- Giuđa con Giacóp.
- Giuđa con Giôxếp.

 

* Giuđa con Giacóp.
* Giuđa con Giôxếp.

 

+ Lêvi con Manki.
+ Lêvi con Simêôn.

 

+ Máttítgia con Simy.
+ Máttítgia con Amốt.

 

- Manki con Giannai.
- Manki con Átđi.

 

* Máttát con Lêvi,
* Máttát con Lêvi.

 

6. Những nhân vật có 3 mẫu tự A :

 

- Ácpắcsát, Amminađáp, Ápraham, Mahalanên, Máttátta.

 

7. Những nhân vật bắt đầu bằng mẫu tự A :

 

Amốt
Amminađáp
Átmin
Ácni
Ápraham
Ácpắcsát
Ađam


VI. Ô CHỮ TÂN ƯỚC

 

Lời giải đáp

 

E, ELI, EVE, NOE, LEVI, ELIEDE.


Nguyễn Thái Hùng

 

Nếu hình không hiển thị, xin xem https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/vui-hoc-thanh-kinh/giang-sinh/gia-pha-dhuc-giesu-kito-theo-thanh-luca