Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐẾN THÁNH

Malakhi 3,1-4  (Dt 2,14-18)

Tin Mừng thánh Luca 2,22-40

 

Tin Mừng

 

Tiến dâng Đức Giê-su cho Thiên Chúa

22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

Bài ca "An Bình Ra Đi" (Nunc dimittis)

29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:

32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."


33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê.40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

 

 22 When the days were completed for their purification according to the law of Moses, they took him up toJerusalem to present him to the Lord,23 just as it is written in the law of the Lord, "Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord,"


24 and to offer the sacrifice of "a pair of turtledoves or two young pigeons," in accordance with the dictate in the law of the Lord.

25 Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the holy Spirit was upon him.


26 It had been revealed to him by the holy Spirit that he should not see death before he had seen the Messiah of the Lord.


27 He came in the Spirit into the temple; and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him,28 he took him into his arms and blessed God, saying:29 "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word,30 for my eyes have seen your salvation,31 which you prepared in sight of all the peoples,32 a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel."


33 The child's father and mother were amazed at what was said about him;34 and Simeon blessed them and said to Mary his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted35 (and you yourself a sword will pierce) so that the thoughts of many hearts may be revealed."


36 There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived seven years with her husband after her marriage,37 and then as a widow until she was eighty-four. She never left the temple, but worshiped night and day with fasting and prayer.


38 And coming forward at that very time, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem.

39 When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth.


40 The child grew and became strong, filled with wisdom; and the favor of God was upon him.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

 

* Chủ đề của hình ảnh này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 2,22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

A.

a1. Theo luật nào, mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa? (Lc 2,23)

a. Luật vua Hêrôđê

b. Luật dân sự

c. Luật vua Pharaon

d. Luật Môsê

 

a2. Đây là những của lễ để dâng theo luật Chúa truyền :(Lc 2, 24)

a. Một đôi chim gáy

b. Một con chiên 1 tuổi

c. Một cặp bồ câu non

d. Chỉ a và c đúng

 

a3. Tại đền thờ Giêrusalem, gia đình Hài Nhi Giêsu đã gặp ai? (Lc 2,25-38)

a. Ông Simêon

b. Bà Anna

c. Thượng tế Caipha

d. Chỉ a v à b đúng

 

a4. Ông Simêon đã nói gì về Hài Nhi? (Lc 2,32)

a. Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian

b. Đây là ánh sáng của muôn dân

c. Ngài là đường là sự thật

d. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen dân Ngài.

 

a5. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về cư ngụ ở thành nào? (Lc 2,39)

a.  Thành Giêrusalem

b.  Thành Nadarét

c.  Thành Bêlem

d.  Thành Caphácnaum

 

B.

 

b1. Sư kiện dâng Dâng Hài Nhi Giêsu vào Đền Thánh được thánh sử nào ghi chép? (2,22…)

a. Thánh sử Mátthêu

b. Thánh sử Máccô

c. Thánh sử Luca

d. Thánh sử Gioan

 

b2. Sự kiện dâng Hài Nhi Giêsu vào đền thánh và thánh tẩy Đức Trinh Nữ này nhằm thực hiện những lề luật đã được ghi rõ trong Cựu ước (Lv 12,1-8). Theo luật Môisê gồm những điều gì?

a. Thánh tẩy người mẹ khi đã đủ 40 ngày

b. Dâng người con đầu lòng cho Thiên Chúa

c. Của lễ là một con chiên hay một cặp chim gáy …

d. Cả a, b và c đúng.

 

 

b3. Trong ngày lễ Dâng Hài Nhi Giêsu vào Đền thánh có nghi tức gì đặc biệt?

a. Làm phép nước

b. Làm phép nến

c. Làm phép thánh giá

d. Làm phép ảnh tượng

 

b4. Lễ nghi làm phép và rước nến trong ngày lễ dâng Hài Nhi Giêsu trong đền thánh tượng trưng Chúa Giêsu là gì?

a. Bánh hằng sống

b. Ánh Sáng muôn dân  

c. Sự sống vĩnh cửu

d. Lời Hằng sống

 

b5. Ông Simêon cũng biết và tiên báo sứ mệnh nào của Đức Maria khi nói  "Một mũi gươm sẽ đâm thâu lòng bà" ?(Lc 2:35).

a. Trạng sư

b. Đồng Công cứu chuộc

c. Cứu kẻ liệt kẻ khốn

d. Gác cửa Thiên đàng

 

 

III. Ô CHỮ 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Tại nơi này, hài nhi giê su được tiến dâng cho Thiên Chúa. (Lc 2,22)

 

02. Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi Giêsu. (Lc 2,36)

 

03.  Theo luật Chúa truyền: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho ai? (Lc 2,23)

 

04. Hài Nhi được tiến dâng cho Chúa tên là gì? (Lc 2,27) 

 

05. Người cùng Hài Nhi lên Giêrusalem. (Lc 2, 22)

 

06. Theo ông Simêon, Hài Nhi Giêsu là gì của Ítraen dân Người? (Lc 2,32)

 

07. Ông Simêon nói Hài Nhi Giêsu còn là dấu hiệu cho người đời làm gì? (Lc 2, 34)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Mọi con trai đầu lòng phải

 được gọi là của thánh,

dành cho Chúa"

Tin Mừng thánh Luca 2,23

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐẾN THÁNH

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề :

Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh

 

* Tin Mừng thánh Luca 2,22 :

Khi đã đến ngày

 lễ thanh tẩy của các ngài

 theo luật Môsê,

bà Maria và ông Giuse

đem con lên Giêrusalem,

để tiến dâng cho Chúa

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

A.

a1. d. Luật Môsê (Lc 2,23)

a2. d. Chỉ a và c đúng Lc 2, 24)

a3. d. Chỉ a v à b đúng (Lc 2,25-38)

a4. d. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen dân Ngài.(Lc 2,32)

a5. b.  Thành Nadarét (Lc 2,39)

 

B.

b1. c. Thánh sử Luca

b2. d. Cả a, b và c đúng.

b3. b. Làm phép nến

b4. b. Ánh Sáng muôn dân (Lc 2,32).

b5. b. Đồng Công cứu chuộc

 

 

III. Ô CHỮ 

 

01. Giêrusalem (Lc 2,22)

02. Anna (Lc 2,36)

03.  Chúa (Lc 2,23)

04. Giêsu (Lc 2,27) 

05. Maria (Lc 2, 22)

06. Vinh quang (Lc 2,32)

07. Chống báng (Lc 2, 34)

 

Hàng dọc : Ánh sáng

 

NGUYỄN THÁI HÙNG

Email: hungvinhson@gmail.com

 

 

TRONG CHÚA GIÊSU,

ĐỨC MARIA THI HÀNH CHỨC TƯ TẾ MỚI

 

          Chúng ta biết nếu không nhờ Đức Maria, loài người không có Đấng Cứu Độ. Từ ngày Con Thiên Chúa sinh làm người đến ngày Mẹ Maria dâng Con vào Đền Thờ, ta chỉ thấy mấy chú mục đồng, rồi ba nhà đạo sĩ đi tìm gặp vua Do Thái mới sinh. Nhưng những người ấy mới chỉ là dấu chỉ con người được Chúa cứu độ, để tới 40 ngày Con Thiên Chúa cũng là Con của Mẹ Maria được dâng vào Đền Thánh ; Ta lưu ý con số 40 dựa vào Mạc Khải nói lên thời Thiên Chúa cứu độ, thời sung mãn ân sủng, Chúa đưa con người đến đỉnh cao hạnh phúc hơn lòng mọi người mơ ước! Mầu nhiệm này Phụng Vụ Hội Thánh hôm nay đã nối dài và mở rộng ba ý nghĩa và giá trị ngày lễ Đức Mẹ Dâng Con :

 

Ai được ở trong Chúa Giêsu, người ấy vừa là tư tế vừa là của lễ Chúa ưa chuộng.

Phụng Vụ Tân Ước mới có giá trị thanh tẩy lòng kẻ tin Chúa.

Chúa Kitô mới thực là ánh sáng, là vinh quang của Đền Thờ.

 

I. AI ĐƯỢC Ở TRONG CHÚA GIÊSU, NGƯỜI ẤY VỪA LÀ TƯ TẾ VỪA LÀ CỦA LỄ CHÚA ƯA CHUỘNG.

 

          Phụng Vụ Cựu Ước : Tư tế và lễ vật khác nhau, tư tế dâng vật chất, tức là dâng của ngoài bản thân mình ; nhưng từ ngày Đức Maria dâng Con vào Đền Thờ, Phụng Vụ Cựu Ước phải cáo chung : Đức Maria là Tư Tế mới, Con của Đức Maria là Lễ Vật mới, mà Đức Maria cũng chỉ được trở nên Tư Tế vì mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể đã  nhận thân xác từ xương thịt Đức Maria, lúc ấy Ngôi Lời mới trở thành Vị Tư Tế đầu tiên, và Ngài hoàn tất chức Tư Tế của Ngài khi sống lại từ cõi chết, Ngài tiến thẳng vào cung trời dâng Của Lễ mới : “Trong thân xác được Chúa Cha nắn tạo, này Con xin đến để thi hành thánh ý Cha” (Dt 10,5-7). “Các điều này Ngài đã thông chia cho những người cùng chung máu thịt với Ngài. Vì Ngài không bao bọc các Thiên thần,nhưng bao bọc dòng giống Abraham, để cùng trở thành Vị Tư Tế lo việc Thiên Chúa …vì Đức Kitô đã trải qua thử thách và đau khổ, hầu đáp cứu những ai chịu thử thách” (Dt 2, 14-18 :  Bài đọc II).

 

          Như thế trong ngày lễ Mẹ Dâng Con vào Đền Thờ đã khai mào Phụng Vụ mới : chỉ có Đức Maria cùng chung máu thịt với Đức Giêsu và cùng chịu đau khổ thử thách với Con của Mẹ, như lời ông Simêon đã nói tiên tri về Hài Nhi và Mẹ Ngài : “Ngài có mệnh làm cớ cho nhiều bổ nhào và chỗi dậy trong Israel, và làm dấu gợi lên chống đối, và hồn bà, mũi gươm sẽ đâm thâu,ngõ hầu ý nghĩ của nhiều hồn phải bày ra”(Lc 2,34-35 : Tin Mừng).Căn cứ vào điều này mà Đức Maria được vinh dự trở thành “vị TRẠNG SƯ, VỊ BẢO TRỢ, ĐẤNG PHÙ HỘ, và ĐẤNG TRUNG GIAN TRONG CHÚA GIÊSU” (Hiến Chế Hội Thánh số 62). Vì “Chúa Cha rất nhân từ, đã muốn sự ưng thuận của người mẹ được tiền định trước khi Chúa Con nhập thể,để như một người nữ đã hợp tác cho sự chết, thì cũng một người nữ hợp tác cho sự sống. Điều đó đặc biệt thích hợp với Mẹ Chúa Giêsu, vì Ngài đem đến cho thế giới chính Nguồn Sống cải tạo mọi sự. Do đó thánh Irênê nói : “Chính Ngài, nhờ vâng phục, đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại ; nút dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của Eva, nay đã gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria, điều mà trinh nữ Eva buộc lại bởi cứng lòng tin, thì Đức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin. Bởi Eva có sự chết, thì nhờ Maria lại được sống” (Hiến Chế Hội Thánh số 56).

 

Cũng chính nhờ vinh dự này mà trong Phụng Vụ của Hội Thánh, Đức Maria được ưu thắng hơn mọi thần thánh. Cụ thể suốt năm Phụng Vụ có tới 15 Lễ về Đức Mẹ :

 

Lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 1-1.

Lễ Mẹ Dâng Con Vào Đền Thờ ngày 2-2.

Lễ Mẹ Lộ Đức ngày 11-2.

Lễ Mẹ được Truyền Tin ngày 25-3.

Lễ Mẹ Đi Thăm Viếng Bà Êlysabeth ngày 31-5.

Lễ Mẹ Núi Carmelo ngày 16-7.

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả ngày 5-8.

Lễ Mẹ Lên Trời ngày 15-8.

Lễ Trinh Nữ Vương ngày 22-8.

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ ngày 8-9.

Lễ Bảy Sự Đau Đớn Đức Mẹ ngày 15-9.

Lễ Mẹ Mân Côi ngày 7-10.

Lễ Mẹ Dâng Mình ngày 21-11.

Lễ Mẹ Vô  Nhiễm ngày 8-12.

Lễ Trái Tim Mẹ (sau Lễ Thánh Tâm).

 

II. PHỤNG VỤ TÂN ƯỚC MỚI CÓ GIÁ TRỊ THANH TẨY LÒNG KẺ TIN CHÚA.

 

          Tác giả thư Do Thái nói : “Máu Đức Kitô sau khi đã hiến dâng mình một lần để cất tội lỗi nhiều người”. Trái lại “máu chiên bò hiến dâng lên Chúa không khử trừ được tội lỗi” (Dt 9,28 ; 10,4).

 

Thánh sử Luca viết về ngày Mẹ dâng Chúa Giêsu  : “Khi đã đầy ngày, lúc phải làm thanh tẩy cho các đấng theo Luật Môsê, thì ông bà đem Hài Nhi lên Giêrusalem tiến dâng cho Chúa” (Lc 2,22 :Tin Mừng).Theo Luật Môsê, chỉ buộc người mẹ nếu sinh con trai bị dơ 40 ngày ; nếu sinh con gái, thì bị dơ gấp đôi : 80 ngày! Thời gian ấy họ không được tới tham dự Phụng Vụ, sau đó người mẹ phải lên Đền Thờ để được thanh tẩy (x Lv 12,2-4). Thế mà ông Luca lại ghi : “Thanh tẩy cho CÁC ĐẤNG”, nghĩa là thanh tẩy cho Giuse và Maria,vì Đức Giêsu gánh lấy tội loài người,nghĩa là nhờ Hy Tế của Chúa Giêsu,Hội Thánh luôn được thanh tẩy. Bởi vì Hội Thánh luôn ôm ấp các tội nhân trong lòng, như thửa ruộng có lúa và cỏ, do đó Hội Thánh luôn sám hối và canh tân không ngừng (x Mt 13,24-30 ; HCHT số 8).

 

          Ơn thanh tẩy ấy chính là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Malaki nói về thời Thiên Chúa ra tay cứu độ loài người : “Giao ước của Ta với nó là sự sống và sự bình an: Ta đã ban những thứ ấy cũng như sự kính sợ cho nó. Nó sẽ kính sợ Ta và kinh hãi trước Danh Ta.  Miệng nó nói lời lẽ chân thật và môi nó không nói lời gian ác! Nó đi với Ta trên nẻo đường bình an và ngay thẳng; nó đã làm cho nhiều người cải tà quy chính. Thật vậy, môi của tư tế chất chứa sự hiểu biết và người ta tìm điều Luật dạy nơi miệng nó; quả thế, nó là thần sứ của ĐỨC CHÚA các đạo binh” (Ml 2,5-7). Mà sở dĩ có Lời Chúa hứa như vậy vì, vào thời ngôn sứ Malaki, khoảng 450 năm trước Công nguyên, các tư tế đã không lưu tâm đến việc tôn vinh Chúa, bởi thế Chúa răn đe : “Hỡi các tư tế, nếu các ngươi không nghe và nếu các ngươi không lưu tâm mà tôn vinh danh Ta – Yavê các cơ binh đã phán –Ta sẽ phóng chúc dữ xuống trên các ngươi, và Ta sẽ chúc dữ cho sự chúc lành của các ngươi. Phải,Ta sẽ chúc dữ cho nó. Vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả. Này Ta chặt cánh tay các ngươi, và Ta sẽ vãi phân lên mặt các ngươi, phân do lễ bái của các ngươi, và làm một với phân ấy người ta sẽ mang các ngươi đi. Tại các ngươi nói : Phàm ai làm dữ trước mặt Chúa đều tốt cả.Nơi chúng,Người được vui thỏa.Hay là các ngươi nói : Đâu nào Thiên Chúa phán xét” (Ml 2,1-3.17b – Bản dịch NTT).

 

          Với hàng tư tế như thế, Chúa sai ông Gioan Bt đến dọn đường cho “Vị Chúa Tể thình lình vào Đền Thờ, kẻ ác nào đứng vững trước nhan Ngài? Vì Ngài như lửa, như thợ luyện kim, như thuốc tẩy của người phiếu giặt, Ngài thanh tẩy con cái Lêvi và chúng sẽ là những kẻ tiến dâng lễ vật cho Chúa đúng theo lễ nghĩa” (Mt 3, 6-10 = Ml 3,1-4 : Bài đọc).

 

          Việc thanh tẩy trong ngày Đức Maria dâng Con vào Đền Thờ còn tạo nên một dân tộc Thánh,dân tư tế của Thiên Chúa, như xưa sau khi ông Môsê đã dẫn dân Do Thái thoát ách nô lệ Ai Cập, Chúa truyền cho ông nói với dân : “Các ngươi hãy nhớ ngày ra khỏi Ai Cập, khỏi kiếp nô lệ, về đất Chúa hứa, các ngươi phải dâng cho Chúa con trai đầu lòng của các ngươi, cũng như các con đực đầu lòng của gia súc, con vật ấy được thay bằng con chiên” (x Xh 13,1-16).

 

III. CHÚA KITÔ MỚI LÀ ÁNH SÁNG, LÀ VINH QUANG CỦA ĐỀN THỜ.

 

          Lễ Đức Mẹ Dâng Con còn được gọi là Lễ Nến, Lễ này có nghi thức làm Phép nến, chính là làm phép cây nến, nối tiếp cây nến cháy sáng đã được thắp từ nến Phục Sinh, rồi trao cho người đỡ đầu, người đỡ đầu lại trao cho thụ nhân trong ngày lãnh Bí tích Thánh Tẩy. Với cây nến này được thắp lên vào giờ cầu nguyện kỷ niệm ngày lãnh Bí tích Thánh Tẩy, thắp lên trong đêm Phục Sinh và thắp lên vào ngày Chúa gọi ra khỏi thế gian, nêu dấu chỉ là trinh nữ khôn ngoan, được Chàng Rể Giêsu đón vào tiệc cưới Nước Trời (x Mt 25,1-13). Lúc Đức Maria dâng Con vào Đền Thờ, ông Simêon và bà Anna phải đến Nhà Thờ mới được Đức Maria trao Ánh Sáng vinh quang của Israel, dân Chúa (x Lc 2,32 : Tin Mừng), thì hôm nay mỗi khi ta tham dự Phụng Vụ, nhất là hiệp thông Thánh Thể, Hội Thánh là Mẹ chúng ta lại đặt vào lòng ta chính Con của Đức Maria đã đánh gục thần chết mà sống lại, “Ngài mới thực là Ánh Sáng ban sự sống. Ai theo Ngài sẽ không phải đi trong tối tăm” (Ga 8,12), bởi vì “Đức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Chúa” (Lc 2,32 : Tung Hô Tin Mừng).       

 

          Tấm lòng rung cảm của ông Simêon khi ôm Hài Nhi vào lòng : “Xin cho tôi tớ Chúa ra đi bình an – xin được chết lành – vì chính mắt tôi đã được nhìn thấy ơn cứu độ” (Lc 2,29-30 : Tin Mừng), cũng như tấm lòng cảm tạ ơn Chúa của bà Anna khi ôm Chúa vào lòng và giới thiệu cho muôn dân (x Lc 2,38 : Tin Mừng), phải là tâm tình của mỗi Kitô hữu lúc hiệp thông Thánh Thể, để rồi sau Thánh Lễ, khi ra về, ta đưa Ánh Sáng Cứu Độ cho mọi người ta gặp gỡ.

 

          Hôm nay có hai mẫu người được ôm Đấng Cứu Độ vào lòng, nhưng bà Anna làm vinh danh Chúa hơn ông Simêon, vì ông Simêon gặp được Chúa rồi, ông chỉ muốn yên nghỉ trong Chúa để giữ trọn niềm vui cho mình ; còn bà Anna khi đã biết Chúa, bà lại giới thiệu Chúa cho người khác. Tưởng đó là do tình thương Chúa ban cho bà, nhưng cũng còn phải nhận rằng bà có công, vì thời gian ở với chồng được bảy năm, khi ông qua đời, lúc ấy bà chừng 22 tuổi, còn rạo rực và mộng mơ trong tuổi thanh xuân, nhưng bà không tái giá, đêm ngày cầu nguyện ở Đền Thờ trông chờ Đấng Cứu Thế. Nên khi được ôm Chúa vào lòng, bà được 84 tuổi, số năm ấy đã trở nên dấu chỉ khuyến khích mọi Kitô hữu bắt chước Chúa Giêsu lúc lên 12 tuổi (8+4 = 12), Ngài đã thiết tha với Phụng Vụ Lời Chúa của dịp Lễ phải được kéo dài, nên khi tan Lễ mọi người ra về, Đức Giêsu còn trốn cha mẹ ở lại dạy Lời Chúa cho các thầy thông luật (x Lc 2,41t). Bà Anna đã làm mẫu cho chúng ta đến Đền Thờ nghe Lời Chúa mới làm nhiều người cất lời cầu : “Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,chính Người là Đức Vua vinh hiển” (Tv 24/23, 10b : Đáp ca).

 

THUỘC LÒNG

 

          Đức Giêsu nói : "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống." (Ga 8,12).

 

http://phaolomoi.net

Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Nếu hình không hiển thị, xin xem http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2016/01/vui-hoc-thanh-kinh-le-dang-chua-giesu.html