Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 66 : Gia Đình trong TK - Ô Chữ

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 66

Ô CHỮ

NHỮNG GIA ĐÌNH TRONG THÁNH KINH

 

 Nguyễn Thái Hùng

 

I. VHTK Ô CHỮ 1

 

 

Những gợi ý

 

01.Bà Rêbêca, vợ của ông Ixaác, con của ai ?(Stk 24,67)

 

02. Em của ông Êxau là ai ? (Stk 25,26)

 

03. Cha của ông Samsôn, một thủ lãnh nổi tiếng của dân Ítraen, là ai ?(Tl 13,8...)

 

04. Người con trai cả của Cain là ai ?(Stk 4,17) 04.

 

05. Bản gia phả Đức Giêsu theo thánh Luca, con ông Giôxếch là ai ? (Lc 3,26)

 

06. Mẹ của ông Êxau là ai ? (Stk 25,25)

 

07. Vợ tổng trấn Phêlích là ai ?(Cv 24,24)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

I. VHTK Ô CHỮ 2

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Chồng bà Anna, người Épraim, là ai ?(1Sm 1,2)

 

02. Mẹ của ông Aharon là ai ?(Xh 6,20)  

 

03. Cha nuôi của Đức Giêsu là ai ?(Mt 1,16)  

 

04. Cha của tông đồ Giacôbê Hậu là ai ? (Mt 10,3)  

 

05. Cha của tông đồ Phêrô là ai ?(Mt 16,16)  

 

06. Chị của ông Ladarô và Maria là ai ? (Ga 11,1...)  

 

07. Tông đồ Anrê là anh của ai ?(Mt 10,2)  

 

08. Cha của ông E là ai ? (Stk 38,6)  

 

09. Bản gia phả Đức Giêsu theo thánh Luca, con ông Giôxếch là ai ?  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

 

I. VHTK Ô CHỮ 3

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Cha của anh mù Batimê người thành Giêrikhô là ai ? (Mc 10,45)  

 

02. Mẹ của Đức Giêsu là ai ? (Mt 1,16)  

 

03. Cha nuôi của Đức Giêsu là ai ?(Mt 1,16)  

 

04. Cha của tông đồ Phêrô là ai ?(Mt 16,16)  

 

05. Người con út của ông Giacóp là ai ? (Stk 35,18)  

 

06. Vợ ông Giuse, tể tướng nước Ai cập, là ai ? (Stk 41,45)  

 

07.  Người đã giết tướng Hôlôphécnê, là ai ? (Gđt 8,1...)  

 

08. Gia đình ngoại giáo đầu tiên được thánh Phêrô rửa tội là ai ? (Cv 10,34-48)    

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

 

I. VHTK Ô CHỮ 4

 

Mỗi hàng ngang có một mẫu tự từ khóa ở ô màu vàng.

Bạn hãy tìm chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Cha của tông đồ Phêrô là ai ? (Mt 16,16)

 

02. Mẹ của Đức Giêsu là ai ? (Mt 1,16)

 

03. Vợ của tư tế Dacaria là ai ? (Lc 1,24)

 

04. Cha của tông đồ Giacôbê Tiền là ai ? (Mt 10,2)

 

05. Cha nuôi của Đức Giêsu là ai ? (Mt 1,16)

 

06. Con gái của ông Giacóp là ai ? (St 34,1)

 

07. Mẹ của ông Giuse là ai ? (Stk 35,24)

 

Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

 

 

II. THỬ TÀI NHỚ  1 ! L

 

Vợ ------- Chồng

 

Đây là những cặp vợ chồng. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vật này.

 

Bà Giuđitha  -  . . . . . . . . . .   (Gđt 8,1...)

Bà Rêbêca  -  . . . . . . . . . .   (Stk 24,67)

Bà Átnát  -  . . . . . . . . . .   (Stk 41,45)

Bà Hêrôđia  -  . . . . . . . . . .   (Mt 14,3)

Bà Bécnikê  -  . . . . . . . . . .   (Cv 25,13)

Bà Đơruxila  -  . . . . . . . . . .   (Cv 24,24)

  . . . . . . . . . .  -  Ông Aquila (Cv 18,1-19)

  . . . . . . . . . .  -  Ngôn sứ Hôsê (Hs 1,3)

  . . . . . . . . . .  -  Ông Tobia (Tb 8,1-9)

  . . . . . . . . . .  -  Ông Ápram (St 11,29)

  . . . . . . . . . .  -  Ông Môsê (Xh 2,21-22)

  . . . . . . . . . .  -  Tư tế Dacaria (Lc 1,24)

 

 

THỬ TÀI NHỚ 2 ! L

 

Cha ------- Con

 

 

Đây là những cặp cha con. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vật này.

 

Ông Saphát - . . . . . . . . . .   (1V 19,19)

Ông Giêsê - . . . . . . . . . .   (1Sm 16,1...)

Tư tế Dacaria - . . . . . . . . .   (Lc 1,59)

Ông Encana  - . . . . . . . . . .   (1Sm 1,2)

Ông Timê - . . . . . . . . . .   (Mc 10,45)

Ông Ápraham - . . . . . . . . . .   (Stk 21,3)

 

  . . . . . . . . . . -  Ông Kham (Stk 4,32)

  . . . . . . . . . . -  Ông E (Stk 38,6)

  . . . . . . . . . . -  Tông đồ Phêrô (Mt 16,16)

  . . . . . . . . . . -  Tông đồ Giacôbê Hậu (Mt 10,3)

  . . . . . . . . . . -  Ông Ruphô (Mc 15,21)

  . . . . . . . . . . -  Tông đồ Giuđa - Tađêô (Cv 1,13)

 

 

THỬ TÀI NHỚ 3 ! L

 

Mẹ ------- Con

 

Đây là những cặp mẹ con. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vật này.

 

Bà Êlisabét  - . . . . . . . . . .  (Lc 1,57)

Bà Bát Seva - . . . . . . . . . .   (1V 1,11...)

Bà Haga  - . . . . . . . . . .   (Stk 16,15)

Bà Xíppôra  - . . . . . . . . . .   (Xh 2,21-22)

Kỹ nữ Rakháp  - . . . . . . . . . .   Mt 1,5)

Bà Étna  - . . . . . . . . . .   (Tb 7,15)

+++++++

. . . . . . . . . . -  Đức Giêsu (Mt 1,16)

. . . . . . . . . . -  Ông Giacóp (Stk 25,26)

. . . . . . . . . . -  Ông Ôvết (R 4,17)

. . . . . . . . . .  -  Ông Samuen (1Sm 1,20)

. . . . . . . . . . -  Ông Aharon (Xh 6,20)

. . . . . . . . . . -  Cô Đina (St 34,1)

. . . . . . . . . . -  Ông Bengamin (Stk 35,24)

 

 

 

III. CÙNG SUY NGHĨ  ! J

 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.

 

 

Bơthuên (Stk 24,67)

Ixaác (Stk 25,25)

Dêbêđê (Mt 10,2)

Mơnase (Stk 41,51)

Giôkhêvét (Xh 6,20)

?    

 

 

Nhân vật nào được chọn tiếp theo ?

 

Êliseva (Xh 6,23)

Dacaria (Lc 1,59)

Simôn (Mc 15,21)

Phêlích (Cv 24,24)

 

 

 

IV. SẮP XẾP THEO NHÓM  1 !  J

 

Những nhân vật này được sắp xếp theo một nhóm nhất định.

 

Anna (1Sm 1,20)

Giôkhêvét (Xh 6,20)

Lêa (St 34,1)

Rakhen (Stk 35,24)

 

Nhân vật tiếp theo là :

 

Giêsu (Mt 1,16)

Giacóp (Stk 25,26)

Ôvết (R 4,17)

Đina (St 34,1)

 

 

SẮP XẾP THEO NHÓM  2 !  J

 

Những nhân vật này được sắp xếp theo một nhóm nhất định.

 

Gioan Tẩy giả (Lc 1,57)

Salômôn (1V 1,11...)

Ítmaen (Stk 16,15)

Bôát (Mt 1,5)

 

Nhân vật tiếp theo là :

 

Giuđitha (Gđt 8,1...)

Átnát (Stk 41,45)

Ixaác (Stk 24,67)

Xara (Tb 7,15)

 

 

 

V. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L

 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.

 

 

Ađam + Mơnase + Oócpa + Cain = Amốc (Is 1,1)

Hêrôđia + Oócpa + Saun + Êxau = Hôsê (Hs 1,1)

 

Maria + Ôvết + Samsôn + Êlisa = ?

 

 

VI. ALPHABET.

 

Bạn hãy sắp xếp dãy từ này theo trật tự Alphabet.

 

Bơthuên (Stk 24,67)

Ixaác (Stk 25,25)

Dêbêđê (Mt 10,2)

Mơnase (Stk 41,51)

Giôkhêvét (Xh 6,20)

Phêlích (Cv 24,24)

Amốc (Is 1,1)

Hôsê (Hs 1,1)

Êliseva (Xh 6,23)

Dacaria (Lc 1,59)

Simôn (Mc 15,21)

Ôvết (R 4,17)

 

 

 

VII. NHANH MẮT ! L

 

Trong những nhân vật dưới đây có 1 nhân vật mà ta dùng những mẫu tự của nó để tạo thành 1 nhân vật mới.

 

Ixaác

Mơnase

Ôvết

Giuse

Phêlích

Simôn

 

 

VIII. CÂN NÃO

A. HÃY CÙNG ĐỌC GIESU

 

 

 

 

CHÚA GIÊSU

Đấng Cứu Chuộc nhân loại.

 

Có tất cả bao nhiêu cách đọc được từ GIÊSU từ những mẫu tự đứng cạnh nhau trong hình vẽ trên ?

 

 

B. HÃY CÙNG ĐỌC ANNA

 

 

 

 

Bà ANNA,

Thân mẫu của ông Tôbia.

 

Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ ANNA theo đúng thứ tự sắp xếp của các mẫu tự trong từ đó ở hình trên ?

 

Bất kỳ 1 chữ A nào cũng có thể là mẫu tự đầu tiên và mẫu tự cuối cùng của cùng 1 từ ANNA, nhưng 2 chữ cái NN ở giữa  bắt buộc phải ở những vị trí khác nhau.

 

 

IX. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ! L

 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn mẫu tự theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Những nhân vật này là ai ?

 

UGIES

 

TDAVI

 

AMARI

 

NGIOA

 

CIXAA

 

NSIMÔ

 

AELIS

 

Gợi ý :   Trong những từ này có

nhân vật GIESU

 

 

X. 1. 1 PHẦN 4 . A4

 

Ô chữ này được chia 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 4 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Cha của anh mù Batimê người thành Giêrikhô là ai ? (Mc 10,45)

 

02. Cha của ông Sết là ai ? (St 4,1 & 25) 

 

03. Mẹ của ông Ixaác là ai ? (Stk 21,3)

 

04. Vợ ông Tôbít, người bị lưu đày tại Ninivê, là ai ? (Tb 1,20)

 

 

 

2. 1 PHẦN 4 . A5

 

Ô chữ này được chia 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 5 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Chị của ông Ladarô và Maria là ai ? (Ga 11,1...)

 

02. Mẹ của Đức Giêsu là ai ? (Mt 1,16)

 

03. Thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô, người vác thập giá đỡ Đức Giêsu, là ai ? (Mc 15,21)

 

04. Thân phụ hoàng tử Salômôn là ai ? (1V 1,11...)

 

 

 

3. PHẦN 4 . A6

 

Ô chữ này được chia 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 6 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?

 


 

Những gợi ý

 

01. Em của ông Êxau là ai ? (Stk 25,26) 

 

02. Con trai đầu lòng của  ông Giuse, tể tướng nước Ai cập, là ai ? (Stk 41,51)

 

03. Vì không có con, bà Anna luôn khẩn cầu với Đức Chúa. Cuối cùng, Người đã ban cho bà một người con. Con bà là ai ? (1Sm 1,20)

 

04. Chồng bà Pơrítkila là ai ? (Cv 18,1-19)

 

 

 

 

4. 1 PHẦN 4 . A5

 

Ô chữ này được chia 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 5 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?

 

 

Những gợi ý

 

01. Mẹ của ông Gioan, cũng gọi là Máccô, là ai ? (Cv 12,12)

 

02. Con của ông Giuse và bà Maria là ai ? (Mt 1,16)

 

03. Cha của ông Đavít là ai ? (1Sm 16,1...)

 

04. Cha của ông Giacóp và Exau là ai ? (Stk 25,25)

 

 

 

Nguyễn Thái Hùng

Nếu hình không hiển thị, xin xem http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2017/02/vhtk-o-chu-nhung-gia-inh-trong-thanh.html

 

 

 

 

Lời giải đáp 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ

NHỮNG GIA ĐÌNH TRONG THÁNH KINH

 

 Nguyễn Thái Hùng

 

I. VHTK Ô CHỮ 1

Lời giải đáp 

 

01. Ông Bơthuên (Stk 24,67)

02. Ông Giacóp (Stk 25,26)

03. Ông Manôác (Tl 13,8...)

04. Ông Khanốc (Stk 4,17)

05. Ông Simy (Lc 3,26)

06. Bà Rêbêca (Stk 25,25) 

07. Bà Đơruxila (Cv 24,24)

 

Hàng dọc : Tình Yêu

 

 

VHTK Ô CHỮ 2

Lời giải đáp 

 

01. Ông Encana (1Sm 1,2)

02. Bà Giôkhêvét (Xh 6,20)

03. Ông Giuse (Mt 1,16)

04. Ông Anphê (Mt 10,3)  

05. Ông Giôna (Mt 16,16)

06. Bà Mácta.(Ga 11,1...) 

07. Tông đồ Phêrô (Mt 10,2)

08. Ông Giuđa (Stk 38,6)

04. Ông Simy (Lc 3,26)

 

Hàng dọc : Chung Thủy

 

 

I. VHTK Ô CHỮ 3

Lời giải đáp 

 

01. Ông Timê (Mc 10,45)

02. Bà Maria (Mt 1,16)

03. Ông Giuse  (Mt 1,16)

04. Ông Giôna (Mt 16,16)

05. Ông Bengiamin (Stk 35,18)

06. Bà Átnát (Stk 41,45)

07. Bà Giuđitha (Gđt 8,1...)

08. Gia đình ông Cônêliô (Cv 10,34-48)  

 

Hàng dọc : Trung Tín

 

 

I. VHTK Ô CHỮ 4

Lời giải đáp 

 

01. Ông Giôna (Mt 16,16)

02. Bà Maria (Mt 1,16)

03. Bà Êlisabét (Lc 1,24)

04. Ông Dêbêđê (Mt 10,2)

05. Ông Giuse (Mt 1,16)

06. Cô Đina (St 34,1)

07. Bà Rakhen (Stk 35,24)

 

Chủ đề : Gia Đình

 

 

II. THỬ TÀI NHỚ  1 ! L

 

Lời giải đáp

 Vợ ------- Chồng

 

Đây là những cặp vợ chồng. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vật này.

 

Bà Giuđitha  -   Ông Mơnase (Gđt 8,1...)

Bà Rêbêca  -   Ông Ixaác (Stk 24,67)

Bà Átnát  -   Ông Giuse (Stk 41,45)

Bà Hêrôđia  -   Tiểu vương Philípphê (Mt 14,3)

Bà Bécnikê  -   Vua Ácríppa (Cv 25,13)

Bà Đơruxila  -   Tổng trấn Phêlích (Cv 24,24)

Bà Pơrítkila   -  Ông Aquila (Cv 18,1-19)

Bà Gôme   -  Ngôn sứ Hôsê (Hs 1,3)

Bà Xara   -  Ông Tobia (Tb 8,1-9)

Bà Xarai   -  Ông Ápram (St 11,29)

Bà Xíppôra   -  Ông Môsê (Xh 2,21-22)

Bà Êlisabét   -  Tư tế Dacaria (Lc 1,24)

 

 

THỬ TÀI NHỚ 2 ! L

 

Lời giải đáp

Cha ------- Con

 

 

Đây là những cặp cha con. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vật này.

 

Ông Saphát  -   Ngôn sứ Êlisa (1V 19,19)

Ông Giêsê  -   Ông Đavít (1Sm 16,1...)

Tư tế Dacaria  -   Ông Gioan Tẩy giả (Lc 1,59)

Ông Encana  -   Ngôn sứ Samuen (1Sm 1,2)

Ông Timê  -  Anh mù Batimê (Mc 10,45)

Ông Ápraham  -   Ông Ixaác (Stk 21,3)

 

Ông Nôe   -  Ông Kham (Stk 4,32)

Ông Giuđa   -  Ông E (Stk 38,6)

Ông Giôna   -  Tông đồ Phêrô (Mt 16,16)

Ông Anphê   -  Tông đồ Giacôbê Hậu (Mt 10,3)

Ông Simôn   -  Ông Ruphô (Mc 15,21)

Ông Giacôbê   -  Tông đồ Giuđa - Tađêô (Cv 1,13)

 

THỬ TÀI NHỚ 3 ! L

 

Lời giải đáp

Mẹ ------- Con

 

Đây là những cặp mẹ con. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vật này.

 

Bà Êlisabét  -   Ông Gioan Tẩy giả (Lc 1,57)

Bà Bát Seva  -   Vua Salômôn (1V 1,11...)

Bà Haga  -   Ông Ítmaen (Stk 16,15)

Bà Xíppôra  -   Ông Ghécsôm (Xh 2,21-22)

Kỹ nữ Rakháp  -   Ông Bôát Mt 1,5)

Bà Étna  -   Bà Xara (Tb 7,15)

+++++++

Bà Maria -  Đức Giêsu (Mt 1,16)

Bà Rêbêca  -  Ông Giacóp (Stk 25,26)

Bà Rút  -  Ông Ôvết (R 4,17)

Bà Anna  -  Ông Samuen (1Sm 1,20)

Bà Giôkhêvét  -  Ông Aharon (Xh 6,20)

Bà Lêa  -  Cô Đina (St 34,1)

Bà Rakhen   -  Ông Bengamin (Stk 35,24)

 

 

III. CÙNG SUY NGHĨ  ! J

Lời giải đáp 

 

Phêlích (Cv 24,24)

 

Bạn nhìn vào mẫu tự đầu tiên của từ đầu tiên và chữ cuối của từ thứ 2, theo trật tự Alphabet.

 

Bơthuên (Stk 24,67)

Ixaác (Stk 25,25)

Dêbêđê (Mt 10,2)

Mơnase (Stk 41,51)

Giôkhêvét (Xh 6,20)

Phêlích (Cv 24,24)

 

 

IV. SẮP XẾP THEO NHÓM  1 !  J

Lời giải đáp 

Nhóm nhân vật trên là những phụ nữ,

 nên nhân vật kế tiếp phải là Đina (St 34,1)

 

 

 

SẮP XẾP THEO NHÓM  2 !  J

Lời giải đáp 

Nhóm nhân vật trên là những người đàn ông,

 nên nhân vật kế tiếp phải là Ixaác (Stk 24,67)

 

 

 

V. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L

Lời giải đáp :

 

Ghép tất cả những mẫu tự đầu lại :

Môsê (Xh 2,21-22)

 

 

 

VI. ALPHABET.

Lời giải đáp :

 

Amốc

Bơthuên

Dacaria

Dêbêđê

Êliseva

Giôkhêvét

Hôsê

Ixaác

Mơnase

Ôvết

Phêlích

Simôn

 

VII. NHANH MẮT ! L

Lời giải đáp :

 

 Giuse  ---) Giêsu (Mt 1,16)

 

 

 

VIII. CÂN NÃO

A. HÃY CÙNG ĐỌC GIESU

 

 

Lời giải đáp :

A.  HÃY CÙNG ĐỌC GIÊSU

Mỗi chữ G trong hình đã cho đều liền kề với 4 chữ I, mà mỗi chữ I  lại liền kề với 3 chữ E, trong đó :

       * 1 chữ E liền kề với 7 cụm SU;

       * 2 chữ E còn lại liền kề với 4 cụm SU. Vậy số cách để đọc được từ GIESU trong hình trên là : 4 x ( 7 + 8 ) = 60 cách.

 

B. HÃY CÙNG ĐỌC ANNA

 

 

Lời giải đáp :

A. HÃY CÙNG ĐỌC ANNA 

 

Tính số cách được dựa theo vị trí của những chữ A có trong hình vẽ :

 

       *     Ở trung tâm của hình vẽ : chữ A ở trung tâm của hình vẽ nằm liền kề với 4 chữ N  ( tính theo cả hàng dọc và hàng ngang ). Thông qua mỗi chữ N  đều hình thành nên 15 chữ ANNA, vì thế có tất cả 50 từ ANNA  từ chữ A ở trung tâm của hình vẽ. Ngoài ra còn có 4 chữ N khác trên các đường chéo của hình đã cho cũng nằm liền kề với chữ A ở trung tâm hình. Thông qua mỗi chữ N này đều hình thành nên 12 từ ANNA nữa. Từ đó ta có thêm 48 từ ANNA nữa.

 

       *     Ở các góc của hình vẽ : từ mỗi chữ A ở 1 góc của hình vẽ đều có thể hình thành được 9 từ ANNA, cộng lại ta có thêm được 36 từ ANNA nữa.

 

       *     Trên các cạnh của hình vẽ : từ mỗi chữ A trong 8 chữ trên các cạnh của hình vẽ đều có thể hình thành được 30 từ ANNA, từ đó ta có thêm 240 từ ANNA nữa.

 

Vậy trong hình đã cho có tổng cộng là :

60 + 48 + 36 + 240 = 384 cách đọc từ ANNA.

 

IX. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ! L

 

Lời giải đáp : Ta đảo mẫu tự ở vị trí số đầu xuống vị trí hàng cuối :

 

GIESU

DAVIT

MARIA

GIOAN

IXAÁC

SIMÔN

ÊLISA

 

 

X. A.  PHẦN 4 . A4

 

Lời giải đáp 

01. Ông Timê (Mc 10,45)

02. Ông Ađam (St 4,1 & 25) 

03. Bà Xara (Stk 21,3)

04. Bà Anna (Tb 1,20)

 

 

 

B. 1 PHẦN 4 . A5

 

Lời giải đáp 

 

01. Bà Mácta (Ga 11,1...).

 

02. Bà Maria (Mt 1,16)

 

03. Ông Simôn (Mc 15,21)

 

04. Vua Đavít (1V 1,11...)

 

 

 

3. 1 PHẦN 4 . A6

 

Lời giải đáp

 

01. Ông Giacóp (Stk 25,26) 

 

02. Ông Mơnase (Stk 41,51)

 

03. Ông Samuen (1Sm 1,20).

 

04. Ông Aquila (Cv 18,1-19)

 

 

4. 1 PHẦN 4 . A5

 

Lời giải đáp 

 

01. Bà Maria (Cv 12,12).

 

02. Giêsu (Mt 1,16)

 

03. Ông Giêsê (1Sm 16,1...).

 

04. Ông Ixaác (Stk 25,25)

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hùng