Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phụng vụ Lời Chúa Thứ Tư

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

 

 

Thứ Tư

 

 Phụng Vụ Lời Chúa

 Bài Ðọc I: (Năm II)  1 V 18, 20-39

 

"Chớ gì dân này nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa và chính Chúa đã hoán cải lòng họ".

 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

 

Vua Acáp sai người triệu tập toàn thể con cái Israel và nhóm họp các tiên tri trên núi Carmel.

 

Bấy giờ Êlia đến cùng toàn dân và tuyên bố rằng: "Các ngươi đi nước đôi cho đến khi nào? Nếu Chúa là Thiên Chúa, các ngươi hãy theo Người; nếu Baal là thiên chúa, thì hãy theo nó đi!" Dân chúng không thưa lại được lời nào. Êlia nói tiếp: "Chỉ còn tôi là tiên tri duy nhất của Chúa, mà tiên tri của Baal thì có đến bốn trăm năm mươi người. Hãy cho chúng tôi hai con bò đực; họ hãy chọn lấy một con cho họ, xẻ ra từng miếng đặt trên củi, nhưng đừng đốt lửa. Phần tôi, tôi làm thịt con bò kia, xếp trên củi và cũng không châm lửa. Ðoạn các ông hãy kêu cầu danh các thần của các ông, còn tôi, tôi sẽ kêu cầu danh Chúa của tôi. Ðấng nào đáp lời cho lửa xuống đốt, thì Ðấng ấy là Thiên Chúa". Toàn dân đồng thanh đáp: "Ðề nghị hay đấy!"

 

Vậy Êlia nói với các tiên tri của Baal rằng: "Các ông hãy chọn lấy một con bò và làm thịt trước đi, vì các ông đông hơn, rồi hãy kêu cầu danh thần của các ông, nhưng đừng châm lửa". Họ liền bắt con bò người ta trao cho mà làm thịt. Họ kêu cầu danh Baal từ sáng đến trưa và nguyện rằng: "Lạy thần Baal, xin nghe lời chúng tôi!" Nhưng chẳng có tiếng đáp, cũng chẳng ai trả lời. Họ nhảy múa chung quanh bàn thờ họ đã dựng lên. Khi trời đã trưa, Êlia chế diễu họ rằng: "Hãy gào thét to hơn, vì Baal là một vị thần. Có khi Người đang là tính công chuyện hoặc đang bận việc, hoặc đi vắng, hay đang ngủ chăng, và sẽ thức dậy". Họ càng kêu lớn tiếng, lấy gươm giáo rạch mình theo tập tục họ, cho đến khi mình đầy máu me. Khi đã quá trưa, họ còn đọc thần chú đến giờ dâng lễ vật thường lệ, nhưng không có tiếng đáp, cũng chẳng có ai trả lời tỏ dấu lưu tâm đến.

 

Bấy giờ Êlia nói với toàn dân rằng: "Hãy lại gần tôi". Toàn dân liền đến gần bên ông. Ông dựng lại bàn thờ Chúa trước kia đã bị phá huỷ. Ông lấy mười hai hòn đá đúng theo số mười hai chi tộc con cái Giacóp, là kẻ đã được nghe lời Chúa phán như sau: "Ngươi sẽ gọi là Israel". Ông dùng các hòn đá ấy làm bàn thờ kính danh Chúa. Rồi ông đào một cái mương, rộng chừng hai đấu hạt giống, chung quanh bàn thờ; ông xếp củi, xẻ con bò ra từng miếng và đặt trên củi. Ðoạn ông nói: "Hãy múc đầy bốn hũ nước và đổ trên của lễ toàn thiêu và củi". Và họ làm như thế. Ông còn dạy: "Hãy làm như vậy một lần thứ hai". Khi người ta đã làm như ông dạy, ông lại ra lệnh: "Hãy làm như thế một lần thứ ba". Và họ làm lần nữa. Nước chảy chung quanh bàn thờ, mương đầy nước.

 

Khi đã đến giờ dâng của lễ toàn thiêu, tiên tri Êlia tiến ra cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Israel, xin tỏ ra Chúa là Thiên Chúa của Israel và con là tôi tớ của Chúa, và chính vì tuân lệnh Chúa truyền mà con đã làm các việc này. Lạy Chúa, xin nhậm lời con, xin đoái nghe lời con, hầu cho dân này nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa và chính Chúa hoán cải lòng họ". Bấy giờ lửa Chúa giáng xuống thiêu đốt của lễ toàn thiêu, củi, đá và cả bụi đất, đồng thời cũng hút hết nước trong mương. Trông thấy thế, toàn dân kinh hãi sấp mặt xuống đất mà nói rằng: "Chúa là Thiên Chúa! Chúa là Thiên Chúa!"

 

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 15, 1-2a. 4. 5 và 8. 11

 

Ðáp: Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa (c. 1).

 

Xướng: 1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa, con thưa cùng Chúa: Ngài là chúa tể con. - Ðáp.

 

2) Thiên hạ tăng thêm nhiều nỗi đau thương của họ, họ là những kẻ chạy theo các thần tượng ngoại lai. Con sẽ không dâng lễ quán bằng máu của chúng, cũng không đọc tên chúng trên môi. - Ðáp.

 

3) Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. - Ðáp.

 

4) Chúa sẽ chỉ cho con đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời! - Ðáp.

 

Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 5, 17-19

"Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

 

Ðó là lời Chúa.

 

 

Suy Niệm Cảm Nghiệm

 

   Luật Thánh bất diệt

 

Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Tư trong Tuần X Thường Niên, vẫn tiếp tục và theo sát bài Phúc Âm hôm qua và hôm kia cả về đoạn 5 lẫn 3 câu tiếp ngay sau 2 bài Phúc Âm Thứ Hai và Thứ Ba đầu tuần. 

 

Trong bài Phúc Âm này, Chúa Giêsu khẳng định 3 điều rất quan trọng, thứ tự như sau:  

 

1- Lề luật cần được Người kiện toàn hơn là hủy hoại: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn". Trong Đoạn 5 và 6 về Bài Giảng Phúc Đức Trọn Lành Trên Núi này đã làm sáng tỏ lời khẳng định này của Chúa Giêsu, khi Người thường dùng công thức: lề luật thì dạy cho chung Dân Do Thái một cách căn bản như thế này... còn Thày thì dạy cho các con sống trọn lành theo tinh thần của lề luật hơn thế nữa mới xác đáng và mới hoàn toàn. 

 

2- Lề luật là những gì bất biến và vĩnh viễn: "Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành". Bởi vì, lề luật từ Thiên Chúa mà có, nên không bao giờ sai lầm, được Ngài ban bố cho dân Do Thái qua Moisen, để giúp cho dân của ngài sống xứng đáng với Ngài, sống vượt lên trên các dân tộc ngoại bang không nhận biết Chúa nên họ thờ tà thần và sống lăng loàn theo tự nhiên. 

 

3- Lề luật là những gì cần phải tuân giữ và giảng dạy một cách chính xác: "Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời". Chúa Giêsu đến là để làm lề luật của Cha Người ban bố cho dân Do Thái được nên trọn hảo hơn, để nhờ đó họ có thể sống phản ảnh "Cha trên trời là Đấng trọn lành" (5:48), và cũng nhờ đó ai càng tỉ mỉ tuân theo lời Người khuyên dạy càng nên giống Cha, tức càng "cao cả trong Nước Trời"

 

Cảm Nghiệm 

 

Còn mang mầm mống nguyên tội và xu hướng về tự nhiên, luôn tìm kiếm đường rộng mà đi hơn là cứ cửa hẹp mà vào (xem Mathêu 7:13-14), nên cho dù con người có nhiều lúc cầu xin cho được biết đâu là ý Chúa mà theo nhưng tìm mãi không ra, bởi có những lúc họ thực sự biết được ý của Ngài rồi, như qua cha linh hướng hay bị lương tâm cắn rứt, lại không dám theo vì những Thiên Chúa muốn bao giờ cũng trái với ý muốn của mình, những gì khiến họ cần phải bỏ mình và vác thập giá mà theo Ngài (xem Mathêu 16:24), điển hình nhất là trường hợp của tiên tri Gionna được Thiên Chúa sai đến rao giảng thống hối cho thành Ninive (xem Gionna đoạn 1). 

 

Lịch sử cứu độ của dân Do Thái cũng cho thấy như vậy. Họ là dân tộc duy nhất trên trái đất này được Chúa là Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ ban cho lề luật thánh để họ có thể sống xứng đáng với Ngài là Đấng Thánh và nhờ đó đáp ứng với Giao Ước Thánh của Ngài như Ngài đã hứa với các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacóp của họ. Thế nhưng, vì sống giữa dân Ai Cập hơn 400 năm, bị lây nhiễm những xu hướng và thói tục đa thần của dân tộc ngoại bang này, cho dù đã được giải phóng và đã từ từ thấy được Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của cha ông mình, qua những lần Ngài tỏ mình ra cho họ, nhất là trong cuộc vượt qua vùng đất nô lệ Ai Cập mà về miền Đất Hứa tự do, họ vẫn tiếp tục sống theo xu hướng đa thần và tà thần, hoàn toàn phản lại Luật Thánh của Thiên Chúa. 

 

Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi họ, trái lại, còn thông cảm và thương cảm họ hơn bao giờ hết, không tru diệt họ, như Ngài đã từng muốn thực hiện 2 lần trong 40 năm sa mạc của họ, khi họ tôn thờ bò vàng khi mới thoát khỏi Ai Cập và muốn cùng nhau trở về Ai Cập khi gần đến Đất Hứa. Trong Bài Đọc I cho Năm Chẵn hôm nay, Thiên Chúa vẫn trung thành thương yêu dân tộc được Ngài tuyển chọn cách riêng giữa mọi dân nước trên thế gian này, để chẳng những tỏ mình ra cho họ mà còn cho chư dân nữa, nên Ngài đã sai Tiên Tri Elia đến với họ để tiếp tục đánh động họ, giúp họ tỉnh ngộ mà quay về với Ngài là Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ, chứ không phải thứ thần Baal nào đó mà họ đang bị đám tiên tri phù thủy của thần này gian trá mê hoặc lừa đảo họ. Thiên Chúa tỏ mình ra qua tiên tri Elia như được Bài Đọc 1 thuật lại đầu tiên như sau: 

 

"Bấy giờ Êlia đến cùng toàn dân và tuyên bố rằng: 'Các ngươi đi nước đôi cho đến khi nào? Nếu Chúa là Thiên Chúa, các ngươi hãy theo Người; nếu Baal là thiên chúa, thì hãy theo nó đi!' Dân chúng không thưa lại được lời nào. Êlia nói tiếp: 'Chỉ còn tôi là tiên tri duy nhất của Chúa, mà tiên tri của Baal thì có đến bốn trăm năm mươi người. Hãy cho chúng tôi hai con bò đực; họ hãy chọn lấy một con cho họ, xẻ ra từng miếng đặt trên củi, nhưng đừng đốt lửa. Phần tôi, tôi làm thịt con bò kia, xếp trên củi và cũng không châm lửa. Ðoạn các ông hãy kêu cầu danh các thần của các ông, còn tôi, tôi sẽ kêu cầu danh Chúa của tôi. Ðấng nào đáp lời cho lửa xuống đốt, thì Ðấng ấy là Thiên Chúa'. Toàn dân đồng thanh đáp: 'Ðề nghị hay đấy!'" 

 

Cuối cùng dân của Ngài đã thực sự nhận biết Ngài, như được đoạn cuối của cùng Bài Đọc 1 này thuật lại. Thậm chí qua phép lạ của tiên tri Elia, Thiên Chúa cũng muốn cứu cả chính thành phần tiên tri của thần Baal này, bằng cái chết đền tội của bản thân họ (xem 1 Chư Vương 18:40). 

 

"Khi đã đến giờ dâng của lễ toàn thiêu, tiên tri Êlia tiến ra cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Israel, xin tỏ ra Chúa là Thiên Chúa của Israel và con là tôi tớ của Chúa, và chính vì tuân lệnh Chúa truyền mà con đã làm các việc này. Lạy Chúa, xin nhậm lời con, xin đoái nghe lời con, hầu cho dân này nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa và chính Chúa hoán cải lòng họ'. Bấy giờ lửa Chúa giáng xuống thiêu đốt của lễ toàn thiêu, củi, đá và cả bụi đất, đồng thời cũng hút hết nước trong mương. Trông thấy thế, toàn dân kinh hãi sấp mặt xuống đất mà nói rằng: 'Chúa là Thiên Chúa! Chúa là Thiên Chúa!'" 

 

Tuy nhiên, một khi còn sống, con người vẫn còn có thể tiếp tục bất trung, cho dù có thấy được, vào một lúc nào đó, tác động thần linh của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, thấy được Ngài thực sự hiện diện thần linh trong mình, như lịch sử cứu độ của dân Do Thái cho thấy, nhất là trong thời kỳ Quan Án trước thời kỳ quân chủ. Bởi thế, họ phải làm sao để luôn ý thức và mang tâm tình cậy trông gắn bó với Thiên Chúa của Thánh Vịnh gia trong Bài Đáp Ca hôm nay: 

 

 1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa, con thưa cùng Chúa: Ngài là chúa tể con.

 

2) Thiên hạ tăng thêm nhiều nỗi đau thương của họ, họ là những kẻ chạy theo các thần tượng ngoại lai. Con sẽ không dâng lễ quán bằng máu của chúng, cũng không đọc tên chúng trên môi.

 

3) Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng.

 

4) Chúa sẽ chỉ cho con đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời!

 

 

Xin nghe chia sẻ Phúc Âm hôm nay ở cái link dưới đây:  

 

 

 

ThuTuTuanXTN.mp3