Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc, lm.21.12

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh ANRÊ TRẦN AN DŨNG LẠC, Linh mục

 

 

Tin mừng : Gioan 17,11b-19

 

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.


12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 


11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.


12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.


13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.


14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.


15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.


16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.


17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.


18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.


19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 17,15

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

A.

a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người ? (Ga 17,12)

a. Dạy dỗ

b. Hướng dẫn

c. Gìn giữ

d. Chúc phúc

 

a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng ? (Ga 17,12)

a. Dạy dỗ

b. Canh giữ

c. Cầu nguyện

d. Ban nhiều dấu lạ

 

a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai ? (Ga 17,14)

a. Cha

b. Giáo Hội

c. Các Ngôn sứ

d. Ông Môsê

 

a4. Ai đã ghét các môn đệ ? (Ga 17,14)

a. Thế gian

b. Vua chúa

c. Tín hữu

d. Cả a, b và c đúng

 

a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

a. Gìn giữ

b. Đe dọa ma quỷ

c. Xua trừ ác thần

d. Cầu nguyện

 

B. Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc, Linh mục

 

01. Linh mục Anrê Trần An Dũng Lạc Sinh năm 1795 tại Bắc Ninh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883).

b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

02. Linh mục Anrê Trần An Dũng Lạc chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                  

b. Bị xử trảm

c. Chết rũ tù                   

d. Thiêu sống

 

03. Linh mục Anrê Trần An Dũng Lạc chịu tử đạo tại Ô Cầu Giấy vào năm nào ?

a. Năm 1835           

b. Năm 1839

c. Năm 1855           

d. Năm 1862

 

04. Linh mục Anrê Trần An Dũng Lạc được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

05. Lễ kính thánh Anrê Trần An Dũng Lạc được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 07                       

b. Ngày 21 tháng 12

c. Ngày 06  tháng 04              

d. Ngày 26 tháng 07

 

 

III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu nói đã truyền lại cho các môn đệ điều gì của Cha ? (Ga 17,14)
 

02. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)
 

03. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)
 

04. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)
 

05. Đức Giêsu đã canh giữ và không 1 ai trong các môn đệ phải thế nào ? (Ga 17,12)

 

06. Đức Giêsu nói : Lời Cha là gì ? (Ga 17,17)

 

07. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai ? (Ga 17,15)
 

08. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)
 

09. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người ? (Ga 17,13)
 

10.  ... ... ... canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. (Ga 17,12)

 

11. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

 

12. Đức Giêsu đã canh giữ và khoog một ai trong họ phải hư hỏng, trừ đứa con thế nào ? (Ga 17,12)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,

nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.

Tin Mừng thánh Gioan 17,15

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh ANRÊ TRẦN AN DŨNG LẠC, Linh mục

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề : Lm Anrê Trần An Dũng Lạc

 

* Câu Tin mừng thánh Gioan 17,15

 

“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,

nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)

a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)

a3. a. Cha (Ga 17,14)

a4. a. Thế gian (Ga 17,14)

a5. a. Gìn giữ (Ga 17,15)

 

B.  Lm Anrê Trần An Dũng Lạc

 

01. c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

02. b. Bị xử trảm

03. b. Năm 1839

04. b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

05. b. Ngày 21 tháng 12

 

III. Ô CHỮ

 

0

01. Lời (Ga 17,14)
02. Gìn giữ (Ga 17,15)
03. Truyền lại (Ga 17,14)
04. Thánh hiến (Ga 17,17)
05. Hư mất (Ga 17,12)

06. Sự thật (Ga 17,17)
07. Ác thần (Ga 17,15)
08. Kinh Thánh (Ga 17,12)
09. Niềm vui (Ga 17,13)
10. Con đã (Ga 17,12)

11. Thế gian (Ga 17,15)
12. Hư hỏng (Ga 17,12)

 

Hàng dọc : Linh mục tử đạo

 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

 

Anrê Trần An Dũng Lạc (1795 – 1839)

 

Anrê Trần An Dũng Lạc, Sinh ra trong một gia đình ngoại giáo ở Bắc Ninh năm 1795, Trần An Dũng theo cha mẹ vào Kẻ Chợ, nay là Hà Nội. Sau đó cậu được gán cho một thày giảng nuôi nấng dạy dỗ và rửa tội với tên Thánh là Anrê. Chịu chức Linh mục ngày 15-3-1823, bị xử trảm ngày 21/12/1839 tại Ô Cầu Giấy dưới đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII. Lễ kính ngày 21 tháng 12.

 

Ngài là một nhà truyền giáo kiên trì không biết mệt, bằng lời nói và việc làm, tại nhiều giáo xứ cho đến khi bị bắt năm 1835. Giáo dân của ngài quyên góp đủ tiền để chuộc ngài. Sau đó ngài đổi tên từ Dũng thành Lạc để che dấu căn cước, và rời sang một vùng khác để tiếp tục sứ mạng.

 

Trước hết Cha Dũng được sai đi giúp Cha Khiết ở Ðồng Chuối rồi giúp Cha Thi ở xứ Ðoài và Cha Duyệt ở Sơn Miêng. Sau đó Ðức Cha cử ngài làm chính xứ Kẻ Ðầm lúc ngài 40 tuổi. Ở đâu Cha Dũng cũng được mọi người quí mến vì ngài đối xử khôn khéo lại giảng đạo sốt sắng. Ngài rất nhiệm nhặt trong việc ăn mặc, Mùa chay, ngài ăn chay mọi ngày, nhiều khi cả những ngày thứ Tư và thứ Sáu trong năm nữa. Trong thời kỳ bị cấm đạo Cha Dũng phải trà trộn ở trong nhà giáo dân, nếu họ dọn cơm thịt hay cá lớn thì ngài trách: “Ðừng làm như vậy, hãy mua tôm tép như thường dân khác mà ăn”.

 

Cha Dũng còn có lòng thương giúp những người nghèo túng. Khi được mời đi kẻ liệt, ngài đi một mình để tránh cho các thầy khỏi bị bắt. Khi không đi làm phúc được, Cha Dũng thường sai các các thầy đi các nơi để thăm hỏi và khuyên bảo giáo dân tìm đến ngài mà xưng tội. Lúc ngài coi xứ Kẻ Ðầm thì các nhà chung đã phải rỡ hết.

 

Năm 1835 ông Lý Nhâm vì ghét Tổng Thìn là người có đạo, muốn cho ông phải tội đã đem lính đến bắt Cha Dũng cùng với 30 giáo dân đang xem lễ ở Kẻ Sui. Ông Tổng Thìn phải đưa 6 nén bạc cho quan huyện Hào Khánh ở Ðôn Thư xin liệu việc với quan phủ cho khỏi án. Quan huyện lấy 4 nén còn hai nén cho người nhà quan phủ và trình rằng: “Cậu tôi về xem lễ ở Kẻ Sui mà quan bắt thì xin tha”.

 

Cha Dũng được tha về còn những người khác bị giam lại 21 ngày. Sau đó Cha Dũng phải đổi tên là Lạc vì quan quân đã biết tên ngài. Cha Lạc thường hay xuống tỉnh Nam Ðịnh thăm viếng an ủi các giáo dân bị bắt. Ngài nói với những người khác rằng: “Những người chết vì đạo thì được lên thiên đàng ngay, còn tôi cứ phải ẩn trốn và mất nhiều tiền bạc mới thoát khỏi tay các quan, thà rằng tôi bị bắt và chết vì đạo thì hơn”.

 

Sau 7 năm làm cha Sở Kẻ Ðầm, khoảng 4 năm sau lần bị bắt trước, Cha Lạc bị bắt lại ngày 10-11-1839, khi ngài sang thăm và xưng tội với Cha già Thi ở Kẻ Sui. Ông Lý Pháp không biết Cha Lạc nên có nhiều người dục ngài trốn đi, nhưng ngài nói: “Phó mặc cho ý Thiên Chúa, đây sẽ là lần thứ hai tôi bị bắt vì Chúa Giêsu Kitô”.

 

Vì vậy khi Lý Pháp hỏi ngài có phải là cụ đạo không, ngài nhận ngay nên bị bắt trói lại. Giáo dân muốn có cha giúp đỡ phần thiêng liêng cho họ nên đã phải chạy tiền mới xin cho Cha Lạc được tự do. Cha Lạc dùng thuyền về nhà nhưng trên đường gặp mưa gió lớn phải đến một nhà quen trú ẩn. Cũng lúc đó, vì nghe Lý Pháp bắt được cụ đạo nên quan huyện đang dẫn người đi tới. Người nhà thấy vậy vội hô lên nho nhỏ để người chèo thuyền không ghé lên bờ: “Quan! Quan!”

 

Nhưng người chèo thuyền lại nghĩ là người ta nói đùa nên cứ ghé lên bờ. Cha Lạc liền bị chận hỏi, ngài nhận mình là cụ đạo nên bị bắt trói còn những người khác chạy trốn được. Ðêm ấy Cha Lạc ngồi nói chuyện vui vẻ với linh canh và người nhà quan. Cha nói: “Vua cấm đạo và Ðức Chúa Trời định cho tôi phải bắt, tôi không sợ gì, trái lại vui nữa là khác”.

 

Sáng hôm sau quan ngồi ăn một mâm, Cha Lạc cũng ngồi ăn một mâm, quan nói: “Ông ngồi một mình một mâm thì cũng là quan bên đời”.

 

Trước khi đưa về huyện, quan sai làm gông bằng tre nhẹ đeo vào cổ Cha Lạc.

 

Về tới huyện Bình Lục, quan nói với Cha Lạc: “Tôi không có ý bắt ông nhưng kẻ tố giác cứ lên cáo mãi nên tôi phải đi”.

 

Cha Lạc thưa lại: “Ông không có ý bắt tôi thì hãy tha tôi về”.

 

Quan đáp: “Bây giờ sự việc đã lộ rồi không làm gì được nữa”. Quan nói như vậy là có ý muốn ăn tiền đút lót, nên giáo dân lo gom góp tiền, và ông Cửu Bình cũng muốn cầm cả cơ nghiệp để có đủ tiền chuộc cha về, ông viết thư cho ngài: “Thưa cha, cha chịu chết thì một mình cha lên thiên đàng, mà nếu cha còn ở lại thì bổn đạo chúng con được nhờ, vậy xin cha nghĩ lại”. Nhưng cha Lạc đã cấm họ đem tiền chuộc, cha nói: “Tôi bị bắt lần này là lần thứ ba, thì đó đúng là thánh ý Chúa định cho tôi như vậy, anh chị em đừng mất tiền chuộc tôi làm gì”.

 

Ðức Cha Retord (Liêu) cũng sai Thầy Sự mang 5 nén bạc đi chuộc Cha Thi và Cha Lạc, đức cha nói: “Hai cụ ấy tốt lắm, có thể chuộc được thì chuộc”.

 

Cha Lạc nói lại với Thầy Sự: “Thầy nghĩ mà xem, tôi cũng như Thánh Phêrô, khi phải bắt lần trước được giáo dân cầu nguyện cho và được về, lần thứ hai giáo dân cũng lo liệu cho được thoát khỏi, nhưng ý Chúa đã định cho tôi phải chết vì Người như thánh Phêrô, thì nói bổn đạo đừng chuộc tôi nữa”.

 

Quan huyện lấy lời ngọt ngào dụ dỗ hai cha quá khóa, với Cha Lạc ông nói: “Thầy đạo, thầy biết nhiều chữ nghĩa và còn trẻ nữa thì tại sao lại muốn chết, có phải là uổng không? Hãy tin tôi đi, nhắm mắt lại bước qua ảnh thánh hoặc chỉ đi vòng chung quanh, nếu thầy muốn thì để cho lính của tôi khiêng thầy qua, tôi sẽ làm án tha ngay”.

 

Cha Lạc dõng dạc thưa lại: “Tôi không bao giờ làm theo ý quan vừa nói đâu. Hãy khép án tôi phải cắt trăm mảnh thì hơn”.

 

Không lay chuyển được lòng hai cha, quan huyện làm tờ trình là bắt được hai cha ở ngoài ruộng để không ai bị phiền vạ lây, rồi dẫn giải cả hai về Hà Nội giao cho quan án. Về sau Cha Lạc sai người nhà mang rượu và 100 viên thuốc biếu quan huyện để cám ơn ông đã khai như vậy.

 

Với giáo dân đi theo tiễn đưa khóc lóc, Cha Lạc nói: “Chúng tôi cám ơn anh chị em, anh chị em hãy về nhà và sốt sắng làm tôi thờ phượng Chúa cũng như là chúng tôi còn ở giữa anh chị em. Than khóc như thế này không có ích lợi gì mà còn tăng thêm sự phiền khổ cho chúng tôi”.

 

Ngay ngày hôm sau khi vào nhà tù ở Hà Nội, ngày 17-11, các quan bắt đầu cuộc thẩm vấn, chính Cha Lạc thuật lại trong thơ gởi cho Ðức Cha Jeantet như sau: “Ngày 17, quan đã giao nộp chúng con cho quan án để truyền lệnh bắt chúng con bước qua ảnh thánh giá. Vì chúng con từ khước nên năm sáu anh linh xấn lại khiêng chúng con qua. Cha Thi đã ôm được thánh giá nhấc lên và hôn kính. Phần con, con cho chân lên rất cao và nói với họ: “Hãy chặt bớt chân ta đi, ta rất bằng lòng chứ đừng hòng trông ta chối đạo”.

 

Sau đó quan lại hỏi vì sao đạo không cho phép thờ kính tổ tiên. Con đáp lại: “Nếu có ai chào khi cha mẹ đang ngủ thì không có kể là tôn kính bởi vì các ngài không biết gì. Cũng một lẽ ấy còn mạnh hơn đối với người đã chết”.

 

Ngày 19 các quan lại gọi chúng con ra tòa lần thứ hai để ép buộc chúng con. Lần này họ bắt con đeo gông nặng hơn, và ngày 21 lại thay bằng xiềng. Xiềng của Cha Thi nhẹ hơn. Bốn ngày đầu con cứ chảy nước mắt hoài khi nghĩ đến các cha thừa sai và các anh em con. Nhưng từ ngày 15 tới nay thì con vui vẻ và bằng lòng, coi các khổ cực như không. Con thương Cha Thi vì tuổi cao không kham nổi những khốn khổ. Chúa đã thêm sức cho chúng con để không lo lắng gì nữa”.

 

Ðức Cha Jeantet viết thư cho hai cha để nâng đỡ các ngài bền gan chịu khổ cho đến cùng và xin Cha Lạc thuật lại các câu đối đáp với các quan. Cha Lạc đã viết thư trả lời: “Thưa Ðức Cha, khi chúng con được thư đức cha an ủi thì cảm động chảy nước mắt ra. Chúng con là gì mà được các cha thương lo lắng. Chúng con không biết nói sao cho hết lòng biết ơn của chúng con. Riêng với đức cha, xin đức cha cầu cùng Chúa cho chúng con được giữ nghĩa cùng Chúa cho đến cùng. Chúng con đã viết tất cả những gì xảy ra cho chúng con trong tù cho đến bây giờ, con vẫn phải đối đáp những lời châm biếm của các người tù khác châm biếm đạo thánh. Con xin đức cha thương nhớ đến chúng con. Trong nhà tù rất khó viết thư cũng như nhận thư. Con không còn gì để viết. Vững mạnh như núi thái. Trần An Dũng”.

 

Ngày 30-11, các quan cho đòi hai cha lên để ký nhận bản ản. Tuy nhiên các quan còn cố ép các cha quá khóa. Một người nhắc đến việc Thầy Phanxicô đã muốn chết hơn là chối đạo. Cha Lạc nhân cơ hội nói lên sự can đảm của mình: “Người tín hữu mà quan vừa nói chỉ là một đồ đệ của chúng tôi, đã biết chọn nghĩa vụ hơn là sự sống. Còn chúng tôi là các thầy đạo lại kém lòng can đảm hơn không dám đi theo con đường chúng tôi đã vạch ra cho họ sao? Không bao giờ, thưa các quan, các quan đừng chờ đợi việc hèn nhát này”.

 

Các quan bế mạc phiên tòa nói với nhau: “Bọn chúng bám vào tôn giáo đến nỗi điên khùng”.

 

Ba lần bị tra khảo nhưng các ngài không bị đánh đập tàn nhẫn, chỉ một vài cái tát mà thôi. Cha Lạc làm một bài thơ gửi cho Cha Thực nói lên chí khí của người Kitô:

 

Lạc rầy đã rõ chốn quân quan.

Bút chép thơ này gửi thở than.

Lòng nhớ bạn non còn vất vả.

Dạ thương khách chạy chưa yên hàn.

Ðông qua tiết lại thời xuân tới.

Khổ tạm mai sau hưởng phúc an.

Làm kẻ anh hùng chi quản khó.

Nguyện xin cùng gặp chốn thanh nhàn.

 

Tuy không phải chịu khốn khổ nhiều nhưng lòng các cha hằng muốn cho mình được xứng đáng đổ máu đào vì Chúa. Các ngài xin với những người nhà cầu nguyện để các ngài được bền vững trong khi chờ án tử. Các quan đã làm án xử trảm cho các ngài. Ngày 20 Cha Trân mang Mình Thánh Chúa cho hai cha. Ngày hôm sau bản châu phê án được mang về tới Hà Nội. Cha Dũng cùng với Cha già Thi vui mừng hát thánh ca theo chân lý hình ra khỏi thành. Tới nơi, các ngài quì cầu nguyện, ngước mắt lên trời và nghiêng cổ ra cho lý hình chém. Nhiều người làm chứng là đã nhìn thấy một con chim trắng, to lớn hơn chim bồ cầu, bay lượn trên các ngài lúc hành quyết. Lệnh quan vừa dứt, đầu Cha Dũng cũng rơi xuống đất.

 

Cha được phong Á Thánh năm 1900. Ngày Lễ: 26 tháng 12.

 

vncatholic.org

 

Trường Thi Tử Đạo

 

Anrê Trần An Dũng Lạc linh mục

Năm Ất Mão (1795) quê thực Bắc Ninh

Kinh tế yếu kém gia đình

Cho Thầy Kẻ giảng thuận tình chăm lo

 

Rồi sau đó Thầy cho rửa tội

Chọn quan thầy dẫn lối Anrê

Dũng xin chủng viện cho về

Bố nuôi linh hướng tên đề Cha Lan

 

Vào chủng viện thuộc làng Vĩnh Trị

Rất siêng năng hoan hỉ tươi vui

Xã giao chia sẻ ngọt bùi

Văn thơ năng khiếu tới lui viết liền

 

Cậu chỉ đọc khỏi biên, khỏi chép

Khoảng vài lần cậu ghép thành thơ

Mười năm Thầy giảng đón chờ

Ba năm Thần học ngày giờ thụ phong

 

Lên bàn thánh quan phòng của Chúa

Ðược sai đi đồng lúa chín vàng

Phó xứ Ðồng Chuối, Hà Nam

Cùng Cha Chính Khiết sẻ san giúp người

 

Rồi sau đó đổi rời nhiệm sở

Giúp Cha Thi về ở Xứ Ðoài

Ðây là Giáo xứ thứ hai

Sau rồi lại đổi cử ngài Sơn Miêng

 

Giúp Cha Thuyết, ơn trên đã định

Ðưa ngài lên Cha Chính Kẻ Ðầm

Nơi đâu Ngài cũng nhiệt tâm

Ăn chay nhiệm nhặt đạt tầm mức cao

 

Rất ưu ái người nào nghèo khổ

Cha sẻ chia, ban bố Tin mừng

Vua Minh Mạng đã bỗng dưng

Gắt gao chiếu chỉ đến từng xã thôn

 

Sai quân lính lập đồn chặn lối

Cha đợi chờ trời tối đi xa

Giáo dân ẩn nấp trong nhà

Kẻ Rọi lập xứ để mà giảng rao

 

Cha dâng lễ, ập vào quân lính

Cởi áo liền Cha đứng với dân

Ba mươi người bắt toàn phần

Tổng Thìn đem bạc thân nhân chuộc về

 

Rồi sau đấy đổi xê tên Lạc

Lần thứ hai xứ khác Kẻ Sông

Thói quen hàng tháng băng đồng

Cha Thi, Cha Lạc hai ông giải hòa

 

Lý trưởng Pháp vô nhà vây bắt

Cả hai Cha chúng đặt giá cao

Hai trăm quan chuộc bỏ vào

Giáo dân cố chạy không sao đủ tiền

 

Viên Lý trưởng ông liền tuyên bố

Tha Cha Lạc đủ số tha Thi

Ðường về thuyền chở Cha đi

Trời mưa gió lớn phải thì ghé vô

 

Vào nhà trú chúng hô bắt giải

Huyện Bình Lục gặp lại Cha Thi

Một lần nữa giáo hữu đi

Lo tiền chuộc lại Cha thì khuyên can

 

Ðây ý Chúa, Ngài ban ơn phúc

Thánh Phêrô tới lúc mất đầu

Cảm tình mọi giới từ lâu

Quan Huyện Bình Lục ngõ hầu ủi an

 

Truyền dọn cơm trên bàn tử tế

Trả lại ngay áo lễ hai Cha

Thanh minh quan Huyện nói là

Triều đình cấm đạo đâu mà phải ta

 

Sau ba bữa chuyển ra Hà Nội

Các giáo dân kéo vội đi theo

Quan liền hỏi Ðạo Trưởng nghèo

Sao dân thương tiếc thuyền chèo người đông

 

Một phụ nữ thưa ông quan Huyện

Cha dạy khuyên thực hiện điều lành

Yêu người mến Chúa vinh danh

Hai Cha dừng lại chân thành ủi an

 

Tại Hà Nội dã man tra hỏi

Nhưng hai Cha chẳng nói một lời

Lính vua trảm quyết tới nơi

Giáo dân tiếp tế kịp thời mang cơm

 

Hai Cha sống giản đơn mọi cách

Dặn họ đừng mang xách thịt vô

Ăn chay, tích trữ lương khô

Cha Tân tiếp tế đem vô Máu Mình

 

Ngày xử án lý hình tới nói

Theo lệnh vua buộc trói thi hành

Hai Cha cầu nguyện vinh danh

Chém ngoài Cầu Giấy ngoại thành Thủ Ðô

 

Năm Kỷ Hợi (1839) tung hô tử đạo

Biện pháp này chỉ bạo quan quân

Roma phong thánh tới gần

Suy tôn Canh Tý (1900) dành phần Anrê

 

==================

Bài Họa

 

Dũng Lạc xưa rầy chốn cửa quan

Cực hình vui nhận chẳng van than

Giáo dân luôn nhớ giờ kinh nguyện

Huynh đệ cầu mong biết gắn hàn

 

Phú Quý trần gian cơn gió lốc

Hồng ân Thiên Chúa phúc bình an

Chia tay tạm biệt hằng mong đợi

Thiên Quốc gặp nhau Chúa dẫn đàng

 

Lời bất hủ: Lễ các Thánh 1-11-1839 linh mục Trân đưa Mình Thánh vào ngục, vừa thấy cha Lạc đã ra chào đón: "Xin chào bác, tôi đợi bác đã lâu vì hết lương thực rồi". Sau đó cha cung kính rước lễ, và trao Mình Thánh cho cha già Thi. Cuối năm 1839 quan công bố án tử hình. Trước phút hành quyết người lý hình đến nói với cha: "Chúng tôi không biết các thầy tội gì, chúng tôi chỉ làm theo lệnh trên. Xin các thầy đừng chấp".

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm