Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Chân phước Anrê Phú Yên, Thầy giảng

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

Chân phước ANRÊ PHÚ YÊN, Thầy giảng

Ngày 26  tháng 7

 

Tin mừng Gioan 17,11b-19

 

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.


12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 


11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.


12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.


13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.


14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.


15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.


16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.


17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.


18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.


19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

 

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

 

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 17,15b

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người ? (Ga 17,12)

a. Dạy dỗ

b. Hướng dẫn

c. Gìn giữ

d. Chúc phúc

 

a2. Ai đã ghét các môn đệ ? (Ga 17,14)

a. Thế gian

b. Vua chúa

c. Ma quỷ

d. Cả a, b và c đúng

 

a3. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)

a. Nâng đỡ

b. Cầu bầu

c. Che chở

d. Thánh hiến

 

04. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con thế nào ? (Ga 17,12)

a. Sầu khổ

b. Hư hỏng

c. Bất toàn

d. Phản bội

 

a5. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người ? (Ga 17,13)

a. Bình an

b. Sung sướng

c. Niềm vui

d. Thoải mái

 

B. Chân phước ANRÊ PHÚ YÊN, Thầy giảng

 

b1. Thầy giảng Anrê Phú Yên được ai rửa tội ?

a. Giáo sĩ Antôniô Barbosa           

b. Giáo sĩ Gaspar d’Amaral

c. Giáo sĩ Đắc Lộ                            

d. Giáo sĩ Gaspar de Santa Cruz

 

b2. Thầy giảng Anrê Phú Yên chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Chém đầu

c. Chết rũ tù                                    

d. Thiêu sống

                   

b3. Vị giáo sĩ nào đã chứng kiến thầy giảng Anrê Phú Yên chịu tử đạo ?

a. Giáo sĩ Antôniô Barbosa           

b. Giáo sĩ Gaspar d’Amaral

c. Giáo sĩ Đắc Lộ                            

d. Giáo sĩ Gaspar de Santa Cruz

 

b4. Câu nói thời danh : “Chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp trả tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp trả mạng sống” là của ai ?

a. Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh       

b. Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc

c. Chân Phước Anrê Phú Yên                          

d. Giáo sĩ Đắc Lộ        

 

b5. Từ cuối cùng thốt ra từ môi miệng thầy giảng Anrê Phú Yên là gì ?

a. Giêsu                        

b. Maria

c. Giuse                        

d. Lạy Chúa, xin cứu con

 

b6. Thầy giảng Anrê Phú Yên chịu tử đạo dưới triều ai nào ở Đàng Trong ? (1644)

a. Vua Tự Đức                                

b. Vua Gia Long

c. Chúa Thượng Vương                 

d. Vua Cảnh Thịnh

 

b7. Thầy giảng Anrê Phú Yên được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước ?

a. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II

b. Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b8. Thầy giảng Anrê Phú Yên được Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc chân phước năm nào ?

a. Năm 1988                                   

b. Năm 1998

c. Năm 2000                                   

d. Năm 2005

 

b9. Chân phước Anrê Phú Yên được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 07             

b. Ngày 21 tháng 12

c. Ngày 06 tháng 04             

d. Ngày 26 tháng 07

 

III. Ô CHỮ

 

 

vhtk

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu đã gìn giữ các môn đề trong sự gì của Cha ? (Ga 17,12)

 

02Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)

 

03.  Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15) 

 

04. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)

 

05. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

 

 

06. ... ... ...  sự thật.  (Ga 17,17)

 

07. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

 

08. Đức Giêsu nói : ‘Lời Cha là gì ?’ (Ga 17,17)

 

09. Đức Giêsu đã canh giữ và không 1 ai trong các môn đệ phải thế nào ? (Ga 17,12)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,

nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.

Tin Mừng thánh Gioan 17,15

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Chân phước ANRÊ PHÚ YÊN, Thầy giảng

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề

Cuộc tử đạo của thầy giảng Anrê Phú Yên

 

* Tin Mừng thánh Gioan 17,15b :

 

“Xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)

a2. a. Thế gian (Ga 17,14)

a3. d. Thánh hiến (Ga 17,17)

a4. b. Hư hỏng (Ga 17,12)

a5. c. Niềm vui (Ga 17,13)

 

B. Chân phước Anrê Phú Yên, thầy giảng

 

b1. c. Giáo sĩ Đắc Lộ                     

b2. b. Chém đầu

b3. c. Giáo sĩ Đắc Lộ                     

b4. c. Chân Phước Anrê Phú Yên

b5. a. Giêsu                 

b6. c. Chúa Thượng Vương

b7. a. ĐGH Gioan Phaolô II

b8. c. Năm 2000

b9. d. Ngày 26 tháng 07

 

III. Ô CHỮ

 

01. Danh (Ga 17,12)

02. Kinh Thánh (Ga 17,12)

03. Gìn giữ (Ga 17,15)

04. Thánh hiến (Ga 17,17)  

05. Gìn giữ (Ga 17,15)

06. Lời Cha là (Ga 17,17) 

07. Thế gian (Ga 17,15)

08. Sự thật (Ga 17,17)

09. Hư mất (Ga 17,12)

 

 

 

Hàng dọc : Danh Giêsu

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++

 

Anrê Phú Yên (1625 - 1644)

Anrê Phú Yên - Sinh tại tỉnh Phú Yên năm 1625. Rửa tội năm 15 tuổi, cùng lúc với bà mẹ góa và các anh chị, do chính cha Ðắc Lộ (Alexandre de Rhodes). Tử đạo ngày 26 tháng 7 năm 1644. Ngày 5 tháng 3 năm thánh 2000, Ðức Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc chân phước một thanh niên Việt Nam, tử đạo ngày 26 tháng 7 năm 1644, và được biết dưới tên thánh Anrê, và đồng thời cũng là thầy giảng.

 

Ba thế kỷ rưỡi đã trôi qua kể từ ngày Thầy anh dũng dâng hiến mạng sống vì trung thành với đức tin Kitô và những lời Thầy cam kết với Chúa Kitô trong tư cách là người truyền bá Tin Mừng và giáo lý Kitô, nhưng ký ức về Thầy vẫn không suy giảm; trái lại, tấm gương của Thầy Anrê vẫn là một nguồn mạch nâng đỡ và khích lệ đích thực cho các tín hữu Công Giáo tại Việt Nam, giúp đỡ họ sống phù hợp và trung thành với đức tin, mặc dù đất nước phải trải qua nhiều thăng trầm phức tạp và khó khăn.

 

Thầy Giảng Anrê, gốc tỉnh Phú Yên (giáo xứ Mằng lăng, Giáo phận Quy Nhơn), là con út của một phụ nữ tên thánh là Gioanna. Tuy góa bụa nhưng bà đã giáo dục con cái với tất cả lòng tận tụy và khôn ngoan. Anrê là một cậu bé mảnh khảnh, nhưng tư chất rất thông minh, có óc phán đoán tốt và tâm hồn hướng chiều về sự thiện. Do lời năn nỉ của bà mẹ, cha Ðắc Lộ, vị Linh Mục thừa sai dòng Tên nổi tiếng, đã nhận cậu Anrê vào số các môn sinh của ngài. Anrê chăm chỉ học chữ Nho và chẳng bao lâu trổi vượt các bạn đồng môn.

 

Anrê được lãnh nhận bí tích Rửa Tội cùng với mẹ ba năm trước khi bà qua đời, tức là năm 1641, khi Anrê được 15 tuổi. Anrê sinh năm 1625 hay 1626, không rõ ngày tháng, và lúc chịu chết năm 1644, Thày trạc độ 19 hay 20 tuổi.

 

Một năm sau khi chịu phép Rửa Tội, tức là năm 1642, Anrê được cha Ðắc Lộ nhận vào nhóm cộng sự viên thân tín của ngài, và sau một năm huấn luyện thêm về tôn giáo và văn hóa, Anrê được gia nhập Hội Thầy Giảng gọi là "Nhà Ðức Chúa Trời" mà cha Ðắc Lộ đã khôn ngoan thành lập: các thành viên Nhà Ðức Chúa Trời cam kết, bằng lời hứa chính thức và công khai, suốt đời phụng sự Giáo Hội trong việc giúp các linh mục và truyền bá Tin Mừng.

 

Lòng hăng say của Thầy Anrê sống trọn điều quyết tâm khi chịu phép Rửa đã chuẩn bị cho Thầy can đảm đương đầu với cuộc tử đạo và ngoan ngoãn đón nhận ơn tử đạo Thiên Chúa rộng ban cho Thầy.

 

Trước cuối tháng 7 năm 1644, quan Nghè Bộ trở lại tỉnh nơi Thầy Giảng Anrê sinh sống. Quan mang theo sắc lệnh của chúa Nguyễn cấm truyền bá đạo Kitô trong nước: vì thế quan quyết định hành động trước tiên chống lại các thầy giảng.

 

Cha Ðắc Lộ không hề hay biết ý định này của quan, nên tới thăm quan vì xã giao, nhưng ngay sau đó cha được biết chúa Nguyễn rất giận dữ khi thấy vì cha mà có đông người dân bản xứ theo đạo Kitô. Vì thế cha phải bỏ xứ Ðàng Trong để trở về Macao và không được phép dậy giáo lý cho dân nữa. Còn các tín hữu theo đạo thì bị trừng phạt rất nặng nề.

 

Rời dinh quan Nghè Bộ, cha Ðắc Lộ đi thẳng xuống nhà tù nơi giam giữ một thầy giảng già 63 tuổi tên là Anrê, mới bị bắt hai ngày trước đó. Trong khi ấy, quan ra lệnh cho lính tới nhà cha lùng bắt một thầy giảng khác tên là Ignatio. Nhưng thầy Ignatio đã đi làm việc tông đồ. Lính chỉ tìm thấy Thày Anrê trẻ: để khỏi trở về dinh quan Bộ tay không, lính đánh đập Thầy Anrê, trói Thầy lại, rồi giải xuống thuyền đem về dinh quan trấn thủ. Chiều ngày 25 tháng 7 năm 1644, Thày đựơc dẫn tới trước mặt quan. Lính thưa với quan rằng họ không tìm thấy thầy Ignatio, nhưng đã bắt được một "thầy giảng khác giống như vậy, vì suốt cuộc hành trình, anh ta luôn nói về đạo Kitô và khuyến khích họ theo đạo".

 

Nghe vậy quan tìm mọi cách làm cho Thầy Anrê "từ bỏ cái đạo điên rồ đó và bỏ lòng tin".

 

"Nhưng thanh niên can trường ấy trả lời quan rằng mình là Kitô hữu, và rất sẵn sàng chịu mọi khổ hình chứ không từ bỏ đạo mình tuyên xưng: nên xin quan cứ tùy ý chuẩn bị các hình cụ, chàng vui lòng đón nhận, với xác tín rằng, vì đức tin, càng chịu khổ đau chừng nào thì càng chết vinh quang chừng ấy".

 

Tức giận vì sự bất khuất của Thầy Anrê không hề sợ hãi trước những lời đe dọa, quan truyền đóng gông và giải Thầy vào ngục, cùng nơi giam giữ thầy Anrê già.

 

Cha Ðắc Lộ và một vài thương gia Bồ Ðào Nha tới thăm hai thầy: Thầy Anrê trẻ thanh thản và vui mừng vì được chịu khổ đau vì Chúa Kitô đến độ những người đến thăm Thầy bịn rịn không rời Thầy được, và nước mắt tràn bờ mi, họ xin Thầy nhớ đến họ trong lời cầu nguyện. Thấy vậy, Thầy tự nhạo cười mình và xin họ cầu nguyện cho Thầy, để Chúa ban cho Thầy ơn trung thành với Chúa cho đến chết, "dâng hiến mạng sống trong tình yêu trọn vẹn, hầu đáp trả tình yêu thương vô biên của Chúa, Ðấng đã hiến mạng sống vì loài người... những lời Thày luôn lập lại cho đến khi trút hơi thở cuối cùng là: Chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp trả tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp trả mạng sống".

 

Sáng hôm sau, 26 tháng 7 năm 1644, hai tín hữu Kitô cùng tên Anrê, Anrê già 63 tuổi và Anrê trẻ, cổ mang gông, bị dẫn qua các đường phố đông người qua lại nhất trong thành, băng qua chợ Kẻ Chàm, đến dinh quan trấn thủ để bị tra hỏi công khai. Quan trấn triệu tập một vài quan khác, lôi kéo họ về phía mình và tuyên án tử cho Thầy Giảng Anrê trẻ, rồi ra lệnh dẫn Thầy trở về ngục thất.

 

Còn thầy Anrê già thì được tha vì lý do tuổi tác nhờ lời xin của cha Ðắc Lộ và các thương gia Bồ Ðào Nha.

 

Vào khoảng 5 giờ chiều, một viên chỉ huy cùng với 30 người lính vào nhà tù, nơi vị Tôi Tớ Chúa bị giam giữ, và ra lệnh cho Thầy phải đi theo tới nơi hành quyết. Thầy Anrê cảm tạ Chúa vì giờ hiến tế đã tới, và sau khi chào mọi người hiện diện trong tù, Thầy nhanh nhẹn bước đi. Quân lính vây chặt chung quanh và dẫn Thầy Anrê đi qua các đường phố ở Kẻ Chàm, tới một cánh đồng ngoài thành. Cha Ðắc Lộ, nhiều Kitô hữu Bồ Ðào Nha và Việt Nam cũng như nhiều người lương đã đi theo và chứng kiến cuộc xử tử vị Tôi Tớ Chúa.

 

Theo thói quen tại đây, cha Ðắc Lộ xin và được phép trải một tấm chiếu dưới người Thầy Anrê để hứng lấy máu Thầy, nhưng Thầy Anrê không muốn nhận điều ấy, Thầy muốn máu mình thấm xuống đất, để được giống như máu cực trọng Chúa Kitô đã đổ ra. Trong khi đó, Thầy Anrê nhắn nhủ các Kitô hữu hiện diện hãy luôn kiên vững trong đức tin, đừng buồn phiền vì cái chết của Thầy, và hãy giúp lời cầu cho Thày được trung thành tới cùng.

 

Cuộc hành quyết Thầy Anrê được thi hành bằng mấy nhát lao đâm thấu cạnh sườn bên trái, và sau cùng khi một người lính sắp dùng đao chém đầu, Thày lớn tiếng kêu lên "Giêsu".

 

Cho tới hơi thở cuối cùng, Thầy Anrê đã chứng tỏ lòng kiên trung trong việc chấp nhận dâng hiến tế cuộc sống vì lòng tin yêu Chúa Kitô.

 

*****

 

Lạy Chúa, xin cho các giáo lý viên và các bạn trẻ, ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù nơi bị cấm cách, hay trong xã hội tân tiến với nhiều quyến rũ, biết noi gương Chân Phước Thầy Giảng Anrê Phú Yên, hăng say loan truyền Tin Mừng Tình Yêu và Hòa Giải và trung kiên theo Chúa Giêsu, hiến mạng sống đáp trả lại tình yêu của Ngài. (Lời Nguyện Giáo Dân Thánh Lễ Tôn Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại Công Trường Thánh Phêrô, Vatican 5.3.2000)

 

VĂN PHÒNG PHỐI KẾ

TÔNG ÐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

/o C.I.A.M. ia Urbano VIII, 16 - 00165 ROMA

 

Trường thi tử đạo

 

Thầy Anrê quê ở Phú Yên

Kiên cường tử đạo đầu tiên anh hùng

Tìm tòi tra cứu khắp vùng

Không cùng hộ tịch không cùng tiếng tăm

 

Một sáu bốn bốn hai lăm

Tháng bảy bị bắt tối tăm ngục tù

Tuổi đời mười chín ưu tư

Cha Ðắc Lộ dịch lấy từ Ðào Nha

 

Tuổi mười sáu phúc giao hòa

Ðược thanh tẩy nhận Chúa Cha trên trời

Hai năm sau khấn trọn đời

Là Thầy Kẻ giảng dạy lời Chúa ban

 

Ðược truyền chức tại Hội An

Thầy được Chúa gọi hoàn toàn vâng theo

Hai lăm gặp cảnh ngặt nghèo

Lính hùng hổ tới, gươm đeo vào nhà

 

Lính do Nghè Bộ ban ra

Bắt một Nha sống với Cha ngoại kiều

Tháp tùng theo sát Nha Xiêu

Với Cha Ðắc Lộ làm điều nghĩa ân

 

Một Thầy đau ốm đương cần

Thầy lo săn sóc trọn phần người thân

Ý nhà tư ý chọn phần

Lính vào Thầy tiến đến gần hỏi han

 

Tượng hình Chúa chúng phá tan

Thầy nhìn xúc phạm muôn vàn khổ đau

Ân cần Thầy nói một câu

Một Nha Xiêu vắng ông hầu nói chi

 

Thầy vừa rời bước ra đi

Nếu bắt không được hãy thì bắt ta

Tôi đây theo đạo Chúa Cha

Còn là Thầy giảng Ngài đà ban cho

 

Tội tôi chẳng khác Nha Xio

Tội Thầy chẳng lẽ tôi vô tội tình

Các ông lấy tượng đóng đinh

Ðể tôi gói giữ theo mình dễ mang

 

Bệnh nhân chúng chẳng nể nang

Nắm đầu đứng dậy oang oang chửi thề

Thầy năn nỉ chúng u mê

Xin cho người bệnh yên bề thấy cai

 

Vì Cha Ðắc Lộ nước ngoài

Chúng không dám bắt cấm ngài giảng rao

Thầy Anrê bị điệu vào

Nghe tin Thầy trẻ lính sao bắt Thầy

 

Người chân thiện mỹ tràn đầy

Quan trên bảo chúng mày bắt oan

Quân binh khúm núm thưa quan

Tự mình nhận thuộc cộng đoàn Giatô

 

Dọc đường chúng vẫn bi bô

Hiên ngang giảng đạo Kitô mọi người

Một Nha Xiêu vắng mặt rồi

Bắt giao nộp nó sau rồi răn đe

 

Nghe dùng lời ngọt vỗ về

Quan rằng sẽ giúp Anrê huy hoàng

Dựng xây đời sống giàu sang

Nghe qua Thầy chẳng hề màng lợi danh

 

Quan liền tức tối nên đành

Tống giam vào ngục hôi tanh gông cùm

Ngày hai lăm lúc chiều hôm

Ðến tù ngục, vẫn luôn mồm đọc kinh

 

Khấn xin cùng Chúa Thiên Ðình

Cho con sớm hưởng phúc vinh bên Ngài

Quả vào sáng sớm ngày mai

Bị đem xử tử chẳng nài, chẳng van

 

Giết xong họ vẫn không yên

Cha rằng ảnh hưởng căn nguyên sai lầm

Hủy thiêu cho trọn phần trăm

Ði theo Chúa chẳng sai lầm đâu quan

 

Lời Thầy giảng ở trần gian

Trước quân vương với hàng ngàn thần dân

Bao người cảm phục đến gần

Thầy Anrê vẫn ân cần cầu xin

 

Lòng tôi tội lỗi muôn nghìn

Chẳng mong sánh với trái tim nhân hiền

Van Ngài tha thứ tội khiên

Xin Thầy anh chị nhủ khuyên nghĩa tình

 

Yêu nhau trong Chúa Thánh Linh

Chúa Giêsu chết nhục hình vì ta

Yêu nhau phải biết thứ tha

Hãy dùng mạng sống để mà đền ơn

 

Với người ngoại giáo van lơn

Ði theo Chúa ắt chẳng sờn chi đâu

Ðừng thù ai chớ mưu cầu

Ðừng tìm chức tước sang giàu trần ai

 

Tội tôi thờ Chúa muôn loài

Chết vì Cha Cả vẫn hài lòng ưng

Anh em cũng hãy coi chừng

Phúc lành anh chị em đừng chối ân

 

Chối ơn Ngài bị trầm luân

Bị hình phạt chẳng được phần phúc vinh

Thấy lâu Thầy hỏi lý hình

Bao giờ tôi hưởng uy linh Nước Trời

 

Mọi điều tôi đã sẵn rồi

Chờ gì nữa hãy cho tôi lìa trần

Tưởng như chính Chúa hiện thân

Cửa thiên đàng mở thưởng phần nghỉ ngơi

 

Thánh Thần hoan hỷ đón mời

Chờ hoài chưa thấy mặt trời lặn mau

Mặt trời lặn mới chém đầu

Ðóa hoa mười chín rực màu ngát hương

 

Thêm đôi phút giữa pháp trường

Uống thêm ly nước nửa đường cười tươi

Uống ăn chừng ấy đủ rồi

Ðể còn dự tiệc trên trời thiêng liêng

 

Tới giờ vang tiếng cồng chiêng

Gươm đao lấp lánh gồng xiềng trổi vang

Lời kinh Thầy vẫn chứa chan

Lòng can đảm tạo bàng hoàng thế nhân

 

Chiếu còn mới trải dưới chân

Khiêm nhường Thầy đã ép thân chối mà

Trước khi chết vẫn thiết tha

Hãy luôn trung tín với Cha trên Trời

 

Mọi người nghe tiếng kêu mời

Trung thành kính Chúa đến hơi cuối cùng

Gông cùm được lính tháo tung

Dứt chiêng, dứt trống sau cùng giáo đâm

 

Lý hình theo lệnh thì thầm

Giết người lành, miệng lâm râm nguyện cầu

Nỗi lòng rõ nét âu sầu

Xin Thầy tha thứ cúi đầu van xin

 

Mũi gươm đâm phía trái tim

Miệng luôn vang tiếng đức tin cực lành

Giêsu cứu chữa chúng sanh

Maria Ðức Mẹ đồng hành tươi xanh

 

Giuse công chính nhiệt thành

Xin cho con được an lành nghỉ ngơi

Anrê kiên dũng rạng ngời

Phú Yên nước Việt đời đời khắc ghi

 

Lời bất hủ: Khi bắt được thầy Anrê Phú Yên, ngày hôm sau quan trấn tuyên bố ngay án tử hình: "Thanh niên này cứng đầu cứng cổ đã dám thưa với quan rằng: dù có chết cũng nhất định không bỏ tên người có đạo, vì thế phải y án, để cho dân chúng biết phép chúa mà tôn trọng". Khi ra pháp trường chịu xử: khi quân lính đâm phát thứ nhất thì thầy nhìn như chào biệt cha Ðắc Lộ, lính đâm phát thứ hai, mắt thầy Anrê ngước lên trời miệng kêu tên Cực Trọng Giêsu, lính vung gươm chém đầu, thầy còn kịp kêu tên Cực Trọng Giêsu lần sau cùng, rồi ngã gục xuống đất.

 

Hôm ấy là ngày 26-07-1644. xác thầy được đưa đến Faifo (Hội An) nơi cha Ðắc Lộ cư trú, Ngài ướp muối trong quan tài rồi đưa về Macao, cuối năm 1645 cha Ðắc Lộ đưa thủ cấp của thầy Anrê về Roma, còn thân giữ lại ở Macao.

 

Chân Phước Anrê Phú Yên được phong Chân Phước Tử đạo ngày 05-03-2000 tại Rôma do Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm