Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Vincentê Ðỗ Yến, Linh mục

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Vincentê Ðỗ Yến, Linh mục

Ngày 30 tháng 06

 

Tin mừng : Gioan 17,11b-19

 

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.


12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 


11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

Description: C:\Users\HUNG\Desktop\pvct 5\VinhSonDoYen.jpg

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 17,19

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

A

a1. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

a. Quyền lực

b. Vua chúa

c. Thế gian 

d. Ma quỷ

 

a2. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người ? (Ga 17,13)

a. Bình an

b. Sung sướng

c. Niềm vui

d. Thoải mái

 

a3Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)

a. Thiên Chúa nói với mọi người

b. Kinh Thánh

c. Các tông đồ

d. Thánh Phaolô

 

a4. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)

a. Nâng đỡ

b. Cầu bầu

c. Che chở

d. Thánh hiến

 

a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)

a. Gìn giữ

b. Đe dọa ma quỷ

c. Xua trừ ác thần

d. Cầu nguyện

 

B. Linh mục Vincentê Ðỗ Yến

 

b1. Linh mục Vincentê Ðỗ Yến, Sinh năm 1764 tại Trà Lũ, Phú Nhai, dòng Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Linh mục Vincentê Ðỗ Yến chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Bị xử lăng trì

 

b3. Linh mục Vincentê Ðỗ Yến chịu tử đạo tại Hải Dương vào năm nào ?

a. Năm 1773                                   

b. Năm 1838

c. Năm 1859                                   

dNăm 1862

 

b4. Linh mục Vincentê Ðỗ Yến được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Vincentê Ðỗ Yến được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 30 tháng 06             

b. Ngày 11 tháng 10

c. Ngày 05 tháng 09             

d. Ngày 26 tháng 05

 

 

III. Ô CHỮ

 

 

Description: C:\Users\HUNG\Desktop\pvct 5\hylethanhgia gioan 17.jpg

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con thế nào ? (Ga 17,12)   

 

02. Đức Giêsu nói Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14) 

 

03. Điều gì là sự thật ? (Ga 17,17)   

 

04. Thế gian đã có thái độ gì với các môn đệ ? (Ga 17,14)

 

05. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)

 

06. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)

 

07. Lời Cha là gì ? (Ga 17,17)

 

08. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

 

09. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai ? (Ga 17,15)

 

10. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

 

11. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người ? (Ga 17,13)

 

12. Đức Giêsu đã canh giữ và không 1 ai trong các môn đệ phải thế nào ? (Ga 17,12)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

Tin Mừng thánh Gioan 17,19

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Vincentê Ðỗ Yến, Linh mục

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề

Linh mục Vincentê Ðỗ Yến

 

* Tin mừng thánh Gioan 17,19

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

A

a1.  c. Thế gian (Ga 17,15)

a2.  c. Niềm vui (Ga 17,13)

a3. d. Kinh Thánh (Ga 17,12)

a4. d. Thánh hiến (Ga 17,17)

a5. a. Gìn giữ (Ga 17, 15)

 

B. Linh mục Vincentê Ðỗ Yến

 

b1. c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

b2. b. Bị xử trảm

b3. b. Năm 1838

b4. b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

b5. a. Ngày 30 tháng 06

 

III. Ô CHỮ

 

01.  Hư hỏng (Ga 17,12)

02.  Truyền lại (Ga 17,14)

03.  Lời Cha (Ga 17,17)

04. Ghét (Ga 17,14)

05. Kinh Thánh (Ga 17,12)

06. Thánh hiến (Ga 17,17)

07. Sự thật (Ga 17,17)

08. Gìn giữ (Ga 17,15)

09. Ác thần (Ga 17,15)

10. Thế gian (Ga 17,15)

11. Niềm vui (Ga 17,13)

12. Hư mất (Ga 17,12)

 

Hàng dọc : Hy Lễ Thánh Giá

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vincentê Ðỗ Yến (1764-1838)

 

Vincentê Ðỗ Yến, Sinh năm 1764 tại Trà Lũ, Phú Nhai, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 30/06/1838 tại Hải Dương dưới đời vua Minh Mạng. Anh hùng tử đạo Vinh Sơn Đỗ Yến, linh mục dòng Đaminh, đã được Đức Lêo XIII suy tôn chân phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 30/06.

Ông lão lang thang.

Vinh Sơn Đỗ Yến được họa lại dưới chân dung một cụ già tuổi ngoài thất tuần, râu tóc bạc phơ sau hơn bốn mươi năm tận tụy với đoàn chiên Chúa tại nhiều giáo xứ ở Hải Dương. Như lương y tận tâm với con bệnh, vị linh mục cao niên khả kính, đạo dức, hiền từ ấy đã luôn hiện diện giữa giáo hữu trong mọi cơn thử thách.

Giờ đây khi nhà vua gắt gao truy lùng các linh mục và hăm dọa phá bình địa khu vực giám chứa chấp bất cứ đạo trưởng nào, vị tông đồ lão thành không muốn gây liên lụy cho đoàn chiên, đã từ giã xứ Kẻ Sặt thân thương lên đường bước tới một phương trời vô định… như Đức Kitô xưa "cáo có hang, chim có tổ, nhưng con người không chỗ tựa đầu". Cuộc li biệt đoàn chiên yêu quí dưới thế đã đưa cha Vinh Sơn Đỗ Yến đến đoàn tụ với các thánh trên trời : Vị cha già đã lãnh triều thiên tử đạo làm phần thưởng muôn đời Thiên Chúa trao ban.

Linh mục dòng thuyết giáo

Vinh Sơn Đỗ Yến chào đời năm 1764 (thời Hậu Lê), tại Trà, xứ Phú Nhai, tỉnh Nam Định. Đây là một miền đất "phì nhiêu" đã phát sinh nhiều vị thánh : Vinh Sơn Liêm, Tôma Dụ, Đaminh Đạt… Cậu Vinh Sơn Yến theo lời Chúa gọi sống đời tu trì ngay từ thời niên thiếu. Sau một thời gian rèn luyện nhân đức và học hỏi các môn triết, thần, thày được Đức Giám Mục Delgado Y phong chức linh mục năm 1798. Người ta tưởng cuộc đời tông đồ của ngài kết thúc ngắn ngủi, vì ngài đã bị bắt trong cơn cấm đạo cuối đời cảnh Thịnh. Nhưng may mắn nhờ các tín hữu dùng tiền chuộc lại, cha đã được tha về.

Ngày 22.07.1807, cha Vinh Sơn Đỗ Yến lãnh áo dòng Đaminh và được tuyên khấn năm sau. Đời tu dòng giúp cha kết hiệp mật thiết hơn với tình yêu Chúa. Ngài sống rất khiêm tốn, thường hy sinh hãm mình và thầm lặng lâu giờ trong chiêm niệm. Tâm hồn luôn bùng cháy lòng mến yêu, cha nhiệt tâm với tông đồ truyền giáo, không nề quản mệt nhọc hay hiểm nguy đến tính mạng. Dưới triều Gia Long (1802-1820) và đầu thời Minh Mạng cha Vinh Sơn Yến thi hành sứ mệnh tông đồ trong bầu không khí bình an. Thoạt tiên cha đảm trách giáo xứ Kẻ Mốt, sau chuyển sang xứ Kẻ Sặt, thuộc tình Hải Dương. Nơi nào Ngài cũng hết mình củng cố đức tin cho các tín hữu và hoán cải nhiều người ngoại giáo tin theo đạo Chúa. Các tín hữu khẳng định ngài luôn vui tươi khôn ngoan, bình tĩnh, dịu hiền và thánh thiện.

Bước chân lưu lạc

Năm 1838, vua Minh Mạng truyền các quan chức phải triệt để thi hành chiếu chỉ cấm đạo tại các giáo phận Đàng Ngoài. Nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo hữu đã anh hùng hy sinh mạng sống vì trung thành với đức tin. Nhiều thánh đường chủng viện, nhà chung bị tàn phá. Cha Vinh Sơn Đỗ Yến, chánh sứ Kẻ Sặt, rất đau lòng chứng kiến cảnh các con chiên mình chịu cưỡng bách hạ ngôi thánh đường khang trang do công sức vất vả và tiền bạc họ đóng góp để xây dựng nên. Vì thuơng đoàn chiên đang cảnh ngộ gian nan, ngài ở lại giữa họ, nay ở nhà này, mai ở nhà khác, ban đêm lo cử hành phụng vụ dâng lễ, ban ngày đến khuyên bảo các tín hữu và ban bí tích cho họ. Tất cả những điều đó cha phải làm kín đáo tương tự thời sơ khai của Giáo Hội.

Nhưng khi hay tin cha Vinh Sơn Yến vẫn còn lẫn trốn trong xứ Kẻ Sặt, các quan liền cho tăng cường kiểm soát chặt chẽ, quyết lùng bắt ngài cho kỳ được, và dọa tàn phá bình địa làng Sặt. Vì muốn giáo hữu được yên ổn, vị chủ chăn âm thầm ra đi, mang theo nỗi niềm đau xót phải xa cách đoàn chiên yêu quý. Cha hoàn toàn tín thác mọi sự vào bàn tay quan phòng.

Trước hết cha đến họ Thừa, nhưng thấy nơi đây không bảo đảm, ngài lại lên đường đến họ Lực Điền (Hưng Yên). Đường xa mệt mỏi, ngào dừng chân nghỉ dưới bóng bụi tre. Một khách bộ hành đi qua hỏi : "Ông lão đi đâu sao lại ngồi đây ?" Để giấu tung tích, cha liền giả vờ hỏi xem đường nào đi Kẻ Sặt, đường nào về Lực Điền. Người khách chỉ giúp rồi bỏ đi tiếp tục cuộc hành trình, ngày 08.06 cha gặp ông Cai Phan. Ông làm bộ thương cảm nài nỉ ngài nên ở nhà mình. Thế rồi ông trở mặt bắt ngài, cho đóng gông và giải về Hải Dương. Khi hay tin giáo xứ Kẻ Sặt và Lực Điền đem trâu và tiền đến chuộc, nhưng ông Cai nhất định không cho vì hy vọng được quan ban thưởng nhiều hơn. Cha Vinh Sơn phải hết lời khuyên can mới ngăn được hai họ khỏi dùng vũ lực để giải thoát ngài.

Tại Hải Dương 3 ngày sau vị tông đồ được đưa ra trước công đường. Quan tuần phủ tỉnh này vốn lòng nhân hậu, lại có lời can thiệp của ông lang Hàn, y sĩ chữa bệnh cho quan, nên không muốn vấy máu người có đạo, ông xin vị linh mục tự nhận là lang y để ông phóng thích. Vị chứng nhân trả lời : "Không, tôi không phải là thày lang. Tôi là thày cả chuyên giảng đạo và tế lễ Thiên Chúa. Tôi sẵn lòng chịu chết vì lẽ đó, chứ không nói dối để được sống".

Quan tìm cách khác để trả tự do cho cha Yến. Ông truyền vẽ vòng tròn xung quanh chỗ cha đứng, bảo ngài bước qua đó như bước quan Thánh Giá vậy. Một lần nữa vị tuyên xưng đức tin lại cương quyết từ chối : "Làm như thế không khác nào tôi chối đạo". Quan tuần phủ thấy không thể làm lay chuyển đức tin của vị linh mục lão thành, liền làm sớ tường trình vế kinh. Nhưng vì không muốn đích thân xử án người vô tội, quan xin phép triều đình cho giải cha về tỉnh nguyên quán là Nam Định.

Giờ ân thưởng

Vua Minh Mạng không chấp thuận và kết án tử hình ngay. Bản án ký ngày 20.06.1838, vế tới Hải Dương ngày 30.06, nội dung như sau: "Đỗ Yến bản quốc là đạo trưởng Gia Tô, bị bắt mà không chịu bỏ đạo, thật là người ngu muội cố tình không theo đường phải, vậy trảm quyết ngay đem về Nam Định làm gì?".

Trong 3 tuần lễ bị giam, nhờ sự can thiệp của ông lang Hàn, cha Vinh Sơn Yến không phải mang gông xiềng, được phép nhận lương thực giáo hữu thăm nuôi khá đầy đủ. Ngày đêm ngài chỉ chuyên cần nguyện kinh và trầm lặng trong suy niệm lâu giờ.

Ngày 30.06.1838, quan tuần phủ thi hành ngay bản án mới nhận được. Cha Vinh Sơn hiên ngang tiến ra pháp trường ớ ngã tư, gần họ Bình Lao, cách thành Hải Dương một cây số vế phía Tây. Gương mặt hiền từ của vị linh mục lão thành đáng kính với dáng điệu thanh cao khiến nhiều người xúc động. Tới nơi ngài quỳ gối cầu nguyện thật sốt sắng, rối lý hình thi hành phận sự. Chỉ một nhát gươm vung lên đầu vị tử đạo rơi xuống đất.

Quan tặng một tấm vải đế tẩm liệm và truyền khâu đầu vị tử đạo vào cổ, rối cho phép tín hữu họ Bình Lao đưa về an táng. Tám tháng sau, tín hữu cải táng vào nhà thờ Thọ Ninh. Khi cải táng người ta thấy thi hài của cha Vinh Sơn còn nguyên vẹn như mới ly trần. Ông Trưởng Dong một người ngoại giáo, được chứng kiến tận mắt đã nói : "Thật là người sống khôn thác thiêng, đã tám tháng mà không tiêu hao chút nào, không hôi tanh lại thoảng mùi thơm tho nữa."

Anh hùng tử đạo Vinh Sơn Đỗ Yến, linh mục dòng Đaminh, đã được Đức Lêo XIII suy tôn chân phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh.

Nguồn từ tu viện Đa Minh

 

Trường thi tử Đạo.

Thánh linh mục Vinh Sơn Ðỗ Yến

Năm Giáp Thân (1764) xuất hiện Phú Nhai (Trà Lũ)

Kẻ Sặt nhà xứ quản cai

Chiếu chỉ cấm đạo đàng ngoài khắt khe

 

Rồi Kẻ Sặt không nghe từ giã

Chúa quan phòng, ngài đã ra đi

Ðến nơi Thừa Xá còn nghi

Sau Cha cố gắng, hướng đi Lạc Ðiền

 

Ðường xa mệt mỏi liền ngồi nghỉ

Bụi tre xanh hoan hỉ một mình

Khách qua ghé hỏi linh tinh

Bố già đứng dậy, ta mình cùng đi

 

Cha giả bộ lại thì hỏi lối

Khách kia liền chỉ rồi đi ngay

Rồi sau mới gặp ông này

Cai Phan thương cảm, đưa ngay về nhà

 

Rồi trở mặt bắt cha đem nộp

Cho đóng gông, một tốp giải quan

Hay tin giáo hữu trong làng

Ðem tiền đến chuộc, Cai Phan chối từ

 

Hắn mong đợi, quan dư trọng thưởng

Nhiều tiền hơn và hưởng phẩm hàm

Vinh sơn Cha sợ khuyên can

Dân đòi giải thoát, cả làng vạ lây

 

Giải thị xã nơi đây Tổng Ðốc

Tỉnh Hải Dương, vốn gốc lòng nhân

Ðiều Hàn can thiệp góp phần

Tự khai thầy thuốc, xa gần thả ngay

 

Chứng nhân nói tôi đây Thầy Cả

Chuyên giảng rao, sao giả thầy lang

Nếu mà chịu chết sẵn sàng

Chớ không khai dối, khai man làm gì

 

Quan tìm cách lái đi lối khác

Vẽ vòng tròn cha bác bước qua

Cha từ chối cách đó mà

Vẫn là bỏ đạo, vẫn là dối gian

 

Xin không được, vua ban dẫn độ

Ðưa cha về quê chỗ tỉnh Nam

Vua Minh Mạng không luận bàn

Hải Dương xử trảm, khó đàng thoái lui

 

Quan muốn tránh tới lùi phải xử

Ðỗ Yến Ðạo Trưởng xứ Kitô

Pháp trường đao phủ dẫn vô

Hiên ngang cha Yến, lính xô đẩy ngài

 

Tới địa điểm quan cai xử án

Cha quỳ ngay, sốt sáng nguyện cầu

Lý hình đao phủ cúi đầu

Vung gươm mạnh chém, bay đầu chứng nhân

 

Quan tặng vải khâu nơi thủ cấp

Vào thân mình vá lấp cổ Cha

Giáo dân với lại người nhà

Bình Lao an táng, sau là Thọ Ninh

 

Phúc tử đạo đinh ninh Mậu Tuất (1838)

Giáo hội ta lại mất một Cha

Ðức Giáo Hoàng Lêô mười ba

Suy tôn Canh Tý (1900) thật là quang vinh

 

Lời bất hủ: Quan tuần phủ tỉnh Hải Dương xin với vị linh mục: tự nhận là lang y để ông được phóng thích, vị chứng nhân đức tin trả lời: "Không, tôi không phải là thầy lang. Tôi là Thầy Cả chuyên giảng đạo và tế lễ Thiên Chúa, tôi sẵn lòng chịu chết vì lẽ đó, chứ không nói dối để được sống".

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm