Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

PVLC Ngày 2-1

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

 

 

Ngày 2/1 

 

Lời Chúa

 

Bài Ðọc I: 1 Ga 2,22-28

 

"Ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi trong các con"

 

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Ðồ.

 

Các con thân mến, ai là kẻ nói dối, nếu chẳng phải là kẻ không nhìn nhận Chúa Giêsu là Ðức Kitô?

 

Ai không nhận Chúa Cha và Chúa Con, chính nó là Phản Kitô, ai không nhận Chúa Con, thì cũng không được có Chúa Cha. Còn ai tuyên xưng Chúa Con thì cũng được có Chúa Cha. Còn ai tuyên xưng Chúa Con thì cũng được có Chúa Cha.

 

Phần các con, ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi trong các con.

 

Nếu điều các con đã nghe từ ban đầu vẫn ở lại trong các con, thì các con cũng được ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha nữa. Và này là điều Người đã hứa cho chúng ta, đó là sự sống đời đời.

 

Ta đã viết những điều này cho các con biết về những người lừa dối các con.

 

Về phần các con, việc xức dầu mà các con đã nhận lãnh nơi Người vẫn ở lại trong các con, nên các con không cần ai dạy dỗ, nhưng như việc xức dầu của Người đã dạy các con mọi sự, và lại là sự thật, chứ không phải sự dối trá, nên như các con đã được dạy dỗ, hãy ở lại trong Người.

 

Và giờ đây, hỡi các con bé nhỏ, hãy ở lại trong Người, để khi Người tỏ hiện, chúng ta được dạn dĩ, không phải xấu hổ lìa xa Người, lúc Người đến.

 

Ðó là lời Chúa. 

 

Ðáp Ca: Tv 97,1.2-3a, 3cd-4

 

Ðáp: (3c) Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

 

Xướng 1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng. Tay mặt Người đã đem lại toàn thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Ðáp.

 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ, đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành đối với nhà Israel. - Ðáp.

 

3) Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy hân hoan mừng Chúa, hãy mừng vui, hoan lạc và đàn ca. - Ðáp. 

 

Alleluia: Ga 1,14 và 12b

 

Alleluia, Alleluia - Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia. 

 

Phúc Âm: Ga 1,19-28

 

"Có một Ðấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

 

Ðây là chứng của Gioan, khi những người Do thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các Thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?"

 

Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Ðấng Kitô".

 

Họ liền hỏi: "Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?"

 

Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia".

 

"Hay ông là một đấng tiên tri?"

 

Gioan đáp: "Không phải".

 

Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?"

 

Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".

 

Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái.

 

Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không là Elia, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?"

 

Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết.

 

Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người".

 

Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

 

Ðó là Lời Chúa. 

 

 

Suy niệm

 

 


Theo diễn tiến của phụng niên trong Mùa Giáng Sinh thì sau Tuần Bát Nhật Giáng Sinh là đến những ngày trước và sau Lễ Hiển Linh, tột đỉnh của Mùa Giáng Sinh.

 

Vì vẫn còn trong Mùa Giáng Sinh cho đến Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, nên nếu chủ đề chung của riêng Mùa Vọng là "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14) thì chủ đề chung của riêng Mùa Giáng Sinh là "Lời ở cùng chúng ta", một chủ đề sẽ tiếp tục chi phối phụng vụ Lời Chúa của Mùa Giáng Sinh, bao gồm cả thời điểm của Tuần Bát Nhật Giáng Sinh cũng như thời điểm trước và sau Lễ Hiển Linh.

 

Thật vậy, Bài Phúc Âm hôm nay, ngay sau Tuần Bát Nhật Giáng Sinh và trước Lễ Hiển Linh, cho chúng ta thấy sự thật "Lời ở cùng chúng ta", nghĩa là "ở cùng" dân Do Thái ("chúng ta") mà họ "không biết", và chính vì "không biết" nên họ mới tìm kiếm cho biết ở những nơi họ cảm thấy có thể là Người, như nơi Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, nhờ đó họ đã được Người tỏ mình ra một cách gián tiếp qua bản thân và chứng từ của Vị Tiền Hô Gioan Tẩy Giả được sai đến trước Người để dọn đường cho Người, vị vừa phủ định về mình nhưng lại khẳng định về Người như sau: "Tôi không phải là Ðấng Kitô... Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người".

 

Đúng thế, câu quan trọng nhất trong chứng từ của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả ở đây về Đấng Thiên Sai Cứu Thế đến sau ngài là "Ðấng đó đã có trước tôi", Đấng vô cùng cao trọng và đầy quyền năng, đến độ chính ngài là một nhân vật được chung dân chúng và cả thành phần lãnh đạo trong dân kính nể tưởng là chính Đức Kitô, đã phải công khai xưng thú và công nhận rằng: "tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người".

 

Vấn đề then chốt ở đây là nếu mục đích chính yếu của mầu nhiệm nhập thể và giáng sinh là ý định Thiên Chúa muốn ở cùng chúng ta như một "Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta" (Mathêu 1:23), nơi "Lời đã hóa thành nhục thể và ở cùng chúng ta" (Gioan 1:14), thì chúng ta phải làm sao để nhận ra Người và ở với Người thì chúng ta mới viên trọn ơn gọi làm người của chúng ta và mới đạt đến tầm vóc trọn hảo của thân phận là người của chúng ta. 

 

Theo Bài Đọc 1 hôm nay, để có thể nhận ra Người và ở với Người, Thánh Gioan Tông Đồ, vị tông đồ có thể nói sống thân mật với Chúa Kitô nhất trong các tông đồ, đã trao cho chúng ta một cái master key, một chiếc chìa khóa chính, đó là: "nhìn nhận Chúa Giêsu là Ðức Kitô", bằng cách "tuyên xưng Chúa Con",  "ở lại trong Người" bằng cách trung thành với "điều các con đã nghe từ ban đầu". 

 

Vấn đề ở đây là cho dù có "nhìn nhận Chúa Giêsu là Ðức Kitô" mà không "ở lại trong Người" thì cũng vẫn còn sống trong dối trá, chưa nắm bắt được tất cả sự thật về Người, nghĩa là còn sống ở ngoài Người, trái lại, ai "ở lại trong Người" bằng cách trung thành với "điều các con đã nghe từ ban đầu" thì người đó quả thật "nhìn nhận Chúa Giêsu là Ðức Kitô". 

 

Cái then chốt vô cùng quan trọng làm nên mầu nhiệm nhập thể và giáng sinh đó là "Chúa Giêsu là Ðức Kitô", tức  Đấng Thiên Sai, Đấng Được Cha Xức Dầu, bằng không, nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét ấy sẽ không phải là "Con Thiên Chúa hằng sống", mà chỉ là một nhân vật thuần túy loài người mang tên Giêsu như nhiều người có cùng tên Giêsu như Người trong lịch sử dân Do Thái, và vì thế không thể cứu chuộc nhân loại, không phải là Đấng Cứu Thế. "Chúa Giêsu là Ðức Kitô" là tất cả sự thật về "Lời đã hóa thành nhục thể và ở cùng chúng ta" (Gioan 1:14), một sự thật giải phóng (xem Gioan 8:32), một sự thật cứu độ.

 

Mầu nhiệm "Lời đã hóa thành nhục thể và ở cùng chúng ta" (Gioan 1:14) nơi "Chúa Giêsu là Ðức Kitô" đây quả thực là một trong "những việc lạ lùng" nhất Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử loài người "vào lúc thời gian viên trọn" (Galata 4:4) cho phần rỗi của toàn thể nhân loại, cần phải được thành phần được cứu độ "ở lại trong Người" bằng tất cả tâm tình của Bq2i Đáp Ca hôm nay:

 

1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng. Tay mặt Người đã đem lại toàn thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ, đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành đối với nhà Israel. 

 

3) Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy hân hoan mừng Chúa, hãy mừng vui, hoan lạc và đàn ca.

 

Ở đây, trong bài Phúc Âm cho ngày 2/1 sau Tuần Bát Nhật Giáng Sinh hôm nay, chúng ta thấy một Gioan Tẩy Giả, cho dù chưa được trực diện với Đấng đến sau mình, nhưng nhờ "được tràn đầy Thánh Linh ngay từ trong lòng mẹ" (Luca 1:15,41), đã biết Người là ai để có thể làm chứng về Người cho thành phần được sai đến với ngài trong bài Phúc Âm hôm nay, thành phần ngài đã khẳng định "giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết". Thánh Gioan Tẩy Giả chẳng những làm chứng về "Đấng sẽ đến sau tôi nhưng đã có trước tôi" bằng lời nói mà còn bằng chính bản thân của ngài nữa, ở chỗ, ngài đã không đánh lừa những ai tưởng ngài là Đức Kitô Thiên Sai, một vai trò cao trọng nhất trong lịch sử cứu độ của Dân Do Thái, trái lại, ngài đã phủ nhận mình: "Tôi không phải là Đấng Kitô". 

 

Vấn đề được đặt ra ở đây là việc làm chứng của Thánh Gioan Tẩy Giả và của các tông đồ sau này có giống nhau hay chăng? Thật ra, nếu so sánh thì việc làm chứng của Thánh Gioan Tẩy Giả và của các Thánh Tông Đồ khác nhau cả về tư cách lẫn vai trò. 

 

Trước hết, về tư cách, trong khi Thánh Gioan Tẩy Giả chỉ là "đèn soi" (Gioan 5:35), "không phải là ánh sáng": "Có một người tên là Gioan được Thiên Chúa sai đến như chứng nhân làm chứng cho ánh sáng, nhờ đó tất cả mọi người có thể tin tưởng - nhưng chỉ làm chứng cho ánh sáng thôi chứ tự mình ngài không phải là ánh sáng" (Gioan 1:6-8); trong khi đó, các thánh Tông Đồ được Chúa Kitô khẳng định: "Các con là ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:14), như chính Người là Đấng đã tự xưng "Tôi là ánh sáng thế gian" (Gioan 8:12), đúng hơn, các Thánh Tông Đồ là thành phần chứng nhân tiên khởi của Chúa Kitô, ở chỗ, phản chiếu Lời Nhập Thể "là ánh sáng thật, ánh sáng đã đến trong thế gian để chiếu soi cho tất cả mọi người" (Gioan 1:9). 

 

Sau nữa, việc làm chứng cho Chúa Kitô giữa Thánh Gioan Tẩy Giả và các Thánh Tông Đồ của Chúa Kitô chẳng những khác nhau về tư cách mà còn về vai trò nữa. Ở chỗ, trong khi Thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng về Chúa Kitô thì các Tông Đồ làm chứng cho Chúa Kitô. Có thể nói Thánh Gioan Tẩy Giả đóng vai trò làm MC giới thiệu về Chúa Kitô là Đấng đến sau mình, còn các Thánh Tông Đồ đóng vai diễn viên Chúa Kitô hay thủ vai Chúa Kitô là Đấng sống trong các vị, như một alter Christus. Bởi thế, nếu vị tông đồ nào không diễn xuất hoàn toàn phản ánh chính xác Chúa Kitô thì chứng từ của các vị có thể trở thành phản chứng, khiến Chúa Kitô trở thành một kitô giả. 

 

Thế nên, vấn đề cốt lõi bất khả thiếu và tối quan trọng trong việc làm chứng cho Chúa Kitô nơi thành phần chứng nhân tiên khởi là các tông đồ, hay nơi thành phần môn đệ Chúa Kitô là Kitô hữu hậu sinh muốn thủ vai Chúa Kitô một cách sống động nhất thì thành phần chứng nhân diễn viên này phải cởi bỏ con người cũ của mình mà mặc lấy con người mới là Chúa Kitô, có nghĩa là họ cần phải và buộc phải từ bỏ các tác hành cùng phản ứng theo bản tính tự nhiên của mình, mà tác hành cùng phản ứng trọn lành như Chúa Kitô. Như thế thì việc làm chứng cho Chúa Kitô nơi các vị tông đồ bằng chính bản thân của các vị cũng hoàn toàn giống như của Thánh Gioan Tẩy Giả trong việc phủ nhận bản thân mình: "Tôi không phải là Đấng Kitô".

 

 

   

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên 

 

Ngay.2-1.mp3