Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bí Tích Tình Yêu

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Bí Tích Tình Yêu

 

Mình Thánh Máu Thánh của ăn đàng

Nuôi dưỡng hồn con chốn dương gian

Bí tích ân ban nguồn ơn phúc

Tình Yêu mở lối bến Thiên Đàng.

 

Thập Giá vươn cao Người tự hiến

 Ân tình lắng đọng hằng trao dâng

BÍ TÍCH TÌNH YÊU đem sự sống

THẬP GIÁ  ÂN TÌNH trải Thánh ân.

 

Giuse Trần Thế Tiến