Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tam Vị Tổ Phụ

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

TAM VỊ TỔ PHỤ

Trong Cựu Ước có ba nhân vật được đề cập nhiều lần. Ba nhân vật này được coi là Tổ Phụ của cả Do Thái giáo và Kitô giáo. Trong đó, vị thứ nhất tuyệt đối tuân lệnh Thiên Chúa.

 

Tổ Phụ thứ nhất là Áp-ra-ham, đức tin của ông được ca tụng trong suốt Kinh Thánh. Thiên Chúa nói với ông: “Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Áp-ram nữa, nhưng là Áp-ra-ham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc.” (St 17:5)

 

Tổ Phụ thứ hai là I-xa-ác, con của Áp-ra-ham. I-xa-ác tự nguyện chấp nhận làm lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa, và tự vác chính bó củi sẽ dùng để thiêu mình. Nhưng Thiên Chúa đã cho I-xa-ác sống vì lòng trung tín của Áp-ra-ham và chúc phúc cho I-xa-ác: “Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra nhiều như sao trên trời, sẽ ban cho dòng dõi ngươi tất cả những miền đất này; và nhờ dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc,5 bởi vì Áp-ra-ham đã vâng lời Ta, đã giữ điều Ta truyền, cũng như các mệnh lệnh, thánh chỉ và luật điều của Ta.” (St 26:4-6)

 

Tổ Phụ thứ ba là Gia-cóp (tức là Ít-ra-en), con của I-xa-ác. Ông được cha chúc phúc sau khi giành quyền trưởng nam của người anh song sinh là Ê-xau, và ông trở thành cha của 12 chi tộc, cuối cùng đất nước Ít-ra-en được hình thành.

 

Thiên Chúa tỏ mình cho Mô-sê, Ngài kêu gọi ba Tổ Phụ này tới xác nhận Ngài là ai. Ngài nói: “Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp.” Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. (Xh 3:6)

 

Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi ba Tổ Phụ này, như Ngài đã làm với các Kitô hữu đầu tiên. Dân Do Thái được bảo đảm rằng Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa của các Tổ Phụ: “Thiên Chúa của các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tôi Trung của Người là Đức Giê-su, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha.” (Cv 3:13)

 

Câu chuyện về các Tổ Phụ quan trọng để chúng ta phải biết và nhớ lại di sản phong phú của đức tin Kitô giáo từ hằng ngàn năm trước.

 

PHILIP KOSLOSKI

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ aleteia.org)