Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xin ơn tháng mười

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

XIN ƠN THÁNG MƯỜI

 

Mỗi ngày xin Mẹ một ơn

Để con hoán cải và nên trọn lành

Xin cho thế giới an bình

Mọi người biết sống thân tình với nhau

Trần gian là cuộc bể dâu

Cầu xin Mẹ giúp sớm chiều, Mẹ ơi!

Con xin bám áo Mẹ hoài

Bám cho tới lúc trút hơi cuối cùng

Mân Côi – Vui, Sáng, Thương, Mừng

Con xin hòa khúc trầm hùng Tin Yêu

 

TRẦM THIÊN THU

 

  

 

+ NGÀY 01–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết DẤN THÂN, QUÊN MÌNH

 

+ NGÀY 02–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết CHUYÊN CẦN HY SINH

 

+ NGÀY 03–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết THÀNH TÂM YÊU NGƯỜI

 

+ NGÀY 04–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết XÓT THƯƠNG TRỌN NIỀM

 

+ NGÀY 05–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Giúp con HOÀN THIỆN dẫu buồn hay vui

 

+ NGÀY 06–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết sống luôn NHÂN TỪ

 

+ NGÀY 07–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết CHUYÊN CẦN MÂN CÔI

 

+ NGÀY 08–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con sống TRỌN NIỀM TIN YÊU

 

+ NGÀY 09–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết TRỌN NIỀM XIN VÂNG

 

+ NGÀY 10–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết SỐNG LUÔN CHÂN THÀNH

 

+ NGÀY 11–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết VUI BUỒN SẺ CHIA

 

+ NGÀY 12–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết SỚM HÔM NGUYỆN CẦU

 

+ NGÀY 13–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết ĂN NĂN TỘI MÌNH

 

+ NGÀY 14–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết ÂN CẦN THỨ THA

 

+ NGÀY 15–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết BÁO TIN NƯỚC TRỜI

 

+ NGÀY 16–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết KHÔN NGOAN sớm chiều

 

+ NGÀY 17–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con SỐNG PHÚC ÂM đêm ngày

 

+ NGÀY 18–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết HƯỚNG TÂM LÊN TRỜI

 

+ NGÀY 19–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết ĐÓN NGUỒN HỒNG ÂN

 

+ NGÀY 20–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết SỐNG KHÔNG GHÉT NGƯỜI

 

+ NGÀY 21–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết ỦI AN NGƯỜI BUỒN

 

+ NGÀY 22–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết VỮNG TIN CHÚA TRỜI

 

+ NGÀY 23–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết GIỮ HỒN SẠCH TRONG

 

+ NGÀY 24–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con CHỊU ĐAU BUỒN vì yêu

 

+ NGÀY 25–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con SỐNG KHÓ KHĂN vui lòng

 

+ NGÀY 26–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con CHẾT Ở TRÊN TAY NGƯỜI

 

+ NGÀY 27–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết SẮT SON TÍN THÀNH

 

+ NGÀY 28–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con biết SINH THÊM LỢI NHIỀU

 

+ NGÀY 29–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con SỐNG VUI NIỀM PHỤC SINH

 

+ NGÀY 30–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Xin cho con SỐNG THEO THẦN KHÍ luôn

 

+ NGÀY 31–10

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn

Con xin PHÓ THÁC XÁC HỒN con đây

 

TRẦM THIÊN THU