Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

24 Nghèo về tinh thần

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

 


 

 

TUẦN LỄ 24: NGHÈO VỀ TINH THẦN MỘT THÁI ÐỘ CẦU NGUYỆN

 

Khi đến với việc cầu nguỵện, thái độ của chúng ta rất quan trọng. Thái độ cầu nguyện của chúng ta là thái độ trực thuộc hoàn toàn vào Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện với một sự nghèo nàn về tinh thần, và ý thức rằng chúng ta không có cả khả năng để cầu nguyện. Thánh Phao-lô đã đoan chắc với chúng ta: "Thánh Thần cũng giúp chúng ta khi chúng ta yếu đuối, vì chúng ta không biết cầu nguyện đúng cách; nhưng chính Thánh Thần cầu bầu cho chúng ta với tiếng rên không thể biểu lộ bằng lời nói. Người đang tìm kiếm các trái tim biết được rằng Thánh Thần muốn nói gì, vì Thánh Thần cầu bầu cho các thánh như chính Chúa cũng sẽ làm như vậy "(Rô-ma 8:26-27).

 

 

Một thái độ khiêm nhường rất cần thiết cho việc cầu nguyện. Hãy nhớ lại câu chuyện Chúa Giê-su nói về người Biệt Phái và người thâu thế đến đền thờ để cầu nguyện (Lu-ca 18:9-14). Người thâu thuế "rời đền thánh về nhà được tha thứ mà người kia thì không. "Chính là sự khiêm nhường của người thâu thuế đã làm cho Chúa ưa thích. Sau đó Chúa Giê-su đã kết luận: "Ai nâng mình lên thì sẽ bị hạ mình xuống, và ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên."

 

 

Ðức Mẹ cầu nguyện với một sự hạ mình chân thật. Ðây là thái độ cầu nguyện thường xuyên của người. Mẹ biết sự nghèo nàn của mình và gán tất cả mọi sự cho Chúa: "Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa và thần trí tôi nhảy mừng trong Chúa Ðấng cứu độ tôi."

 

 

"Vì Ngài đã đoái thương đến tôi là phận hèn tôi tớ; và tất cả các triều đại sắp tới sẽ gọi tôi là kẻ có phúc."

 

"Chúa là đấng quyền năng vô cùng đã làm cho tôi nhiều việc lạ lùng, xin cho danh Ngài được cả sáng." (Lu-ca 1:46-49).

 

Ðức Mẹ cầu nguyện một cách khiêm nhường vì Mẹ luôn luôn nhận thức rằng những gì đang xảy ra cho Mẹ và được thực hiện qua Mẹ đang được làm bởi quyền năng của Chúa. Khiêm nhường phải là đặc tính của đời sống cầu nguyện của chúng ta nếu muốn được Chúa ưa thích.

 

 

SỨ MỆNH RAO GIẢNG CỦA CHÚA GIÊ-SU

 

Khi chúng ta chiêm niệm mầu nhiệm Giê-su, chúng ta có thể học hỏi về các phản ứng của Chúa trong mỗi trường hợp trong đời. Khi Chúa dạy các môn đệ trong mọi hoàn cảnh, chúng hãy hiện diện với Chúa, lắng nghe lời Ngài, nhìn kỹ các phản ứng của những người nghe Chúa.

 

 

Nếu chúng ta làm được như vậy, chúng ta sẽ dần dần tạo nên được một người mới, một người được cấu tạo theo hình ảnh của Ðấng Sáng Tạo.

 

Ngày Một: Mát-thêu 14:22-36
iê-su thử thách đức tin của các môn đệ: "Chính Thầy đây. Ðừng sợ hãi!..Người đâu mà kém tin vậy""

 

Ngày Hai:Mát-thêu 16:13-23
"Còn anh em, theo anh em thì Thầy là ai""

 

Ngày Ba: Mát-thêu 18:1-14
"Trừ khi anh em trở lại mà nên như trẻ em."

 

Ngày Bốn: Mác-cô 10:13-16
Giê-su và con trẻ:"Cứ để cho trẻ em đến với Thầy. Ðừng ngăn cấm chúng."

 

Ngày Năm: Mát-thêu 20:20-27
"Con Người đã đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng mà để phục vụ."

 

Ngày Sáu: Mát-thêu 21:18-32
"Những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được."

 

Ngày Bảy: Lu-ca 19:1-10
"Vì Con Người đã đến để tìm và cứu những gì đã mất."

 

 

******************************************