Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

1 VHTK Mùa Vọng A Ô chữ 1-5

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

1 VHTK PHỤNG VỤ MÙA VỌNG A Ô chữ 1-5

PHỤNG VỤ MÙA VỌNG NĂM A

Ô chữ & Trò Chơi
 
+++++++++++++++++++
 
Cn 1 Mùa Vọng A : Tin Mừng thánh Mátthêu 24,37-44
Cn 2 Mùa Vọng A : Tin Mừng thánh Mátthêu 3,1-12
Cn 3 Mùa Vọng A : Tin mừng thánh Mátthêu 11,2-11
Cn 4 Mùa Vọng A : Tin mừng thánh Mátthêu 1,18-24
 
++++++++++++++++++++
 
Lời Chúa trích từ bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch Các Giò Kinh Phụng Vụ
 
VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 1
 

Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)

02. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)
 
03. Thời ai xảy ra nạn hồng thủy? (Mt 24,37)
 
04. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)
 
05. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-21)
 
06. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)

07. Chính giờ phút anh em không ngờ, thì ai sẽ đến? (Mt 24,44) 
 
08. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)  
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

+++++++++++++++
 
 
 
VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 2

Những gợi ý

01. Đây là lương thực của ông Gioan. (Mt 3, 4)
 
02. Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là con cháu của ai? (Mt 3,8) 
 
03. Chính giờ phút anh em không ngờ, thì ai sẽ đến? (Mt 24,44)
 
04. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)
 
05.  Ai mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da? (Mt3,4)
 
06. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)
 
07. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

+++++++++++++++++

 

 
VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 3

Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42) 

02. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)
 
03. Chính giờ phút anh em không ngờ, thì ai sẽ đến? (Mt 24,44)
 
04. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)  
 
05. Đây là lương thực của ông Gioan. (Mt 3, 4)
 
06. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)

07. Ai mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da? (Mt3,4)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

++++++++++++++++
 

 
VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 4
 

Những gợi ý
 
01. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc ai đã làm? (Mt 11,2)
 
02. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
03. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)
 
04. Những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện của ai? (Mt 11,8)
 
05.  Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)

06.  Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là con cháu của ai? (Mt 3,8) 
 
07. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)


08. Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám hối, vì điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
+++++++++++


VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 5
 

 
Những gợi ý
 
01.  Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám hối, vì điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)
 
02.  Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là con cháu của ai? (Mt 3,8) 
 
03.  Ngày nào Con Người cũng sẽ xảy ra như thời nạn hồng thủy? (Mt 24,39) 
 
04.  Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 1,20)
 
05. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)
 
06. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
07.  Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Lời giải đáp 
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 1
 
01. Canh thức (Mt 24,42)
02. Maria (Mt 1,18)

03. Noê (Mt 24,37)
04. Tin Mừng (Mt 11,5) 
05. Giuse (Mt 1,21)
06. Đavít (Mt 1,20)
07. Con người (Mt 24,44)
08. Giêsu (Mt 1,21)  
 
Hàng dọc : Trông Đợi
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 2
 
01. Châu chấu (Mt 3, 4)
02. Ápraham (Mt 3,8)
03. Con người (Mt 24,44)
04. Maria (Mt 1,18) 
05. Gioan (Mt3,4)
06. Tin Mừng (Mt 11,5) 
07. Giêsu (Mt 1,21)
 
Hàng dọc : Chờ Mong
Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 3
 
01. Canh thức (Mt 24,42) 
02. Maria (Mt 1,18) 
03. Con người (Mt 24,44)
04. Giêsu (Mt 1,21)  
05. Châu chấu (Mt 3, 4). 
06. Đavít (Mt 1,20)
07. 
Gioan (Mt3,4)
 
Hàng dọc : Trời Cao
 


Lời giải đáp 
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 4
 
01. Đức Kitô (Mt 11,2)
02. Giêsu (Mt 1,21) 
03. Tin Mừng (Mt 11,5) 
04. Nhà vua (Mt 11,8)
05. Đavít (Mt 1,20) 
06. Ápraham (Mt 3,8)
07. Canh thức (Mt 24,42)
08. Nước Trời (Mt 3,2)

 
Hàng dọc : Canh Thức
 
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 5
 
01. Nước Trời (Mt 3,2)
02. Ápraham (Mt 3,8)
03. Quang lâm (Mt 24,39)
04. Chúa Thánh Thần (Mt 1,20)
05. Đavít (Mt 1,20)
06. Giêsu (Mt 1,21)
07. Công chính (Mt 1,19) 
 
Hàng dọc : Chúa Đến

Nguyễn Thái Hùng