Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Yêu kẻ thù, luật bất khả thi !

Tác giả: 
Nguyễn Văn Nội

 

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

 

CHÚA NHẬT VII THƯƠNG NIÊN NĂM A (23/02/2020)

 

”YÊU KẺ THÙ”: LUẬT BẤT KHẢ THI?

 

"Thầy bảo các con:

Các con hãy yêu thương thù địch các con,

hãy làm lành cho những kẻ ghét các con,

và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con,

để các con nên con cái Cha các con ở trên trời,

là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ,

và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương”

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

 

Diễn từ của Đức Giê-su về Luật Cũ Luật Mới không dừng ở tội giết người, ngọai tình, ly dị và thề gian mà còn mở rộng đến Luật Yêu Thương Kẻ Thù là tột đỉnh của Luật Mới: ”Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương”

 

Chúng ta hãy dành thời gian và tâm trì để suy gẫm về giáo huấn của Đức Giê-su và tìm cách thực thi giao huấn ấy trong đời sống thường ngày. Phải chăng giáo huấn ấy là luật “bất khả thi”? Vì sao và làm thế nào để chúng ta yêu được kẻ thù?

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 5,38-48: Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.

 

"Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành."

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 5,17-37:  

 

3.1 Đức Giê-su so sánh Luật Cũ với Luật Mới :

 

- Luật cũ: “Mắt đến mắt, răng đền răng” tức người ta làm gì cho tôi thì tôi cũng làm điều tương tự cho người ấy, thậm chí người ta làm một thì  tôi làm năm làm mười cho kẻ làm hại tôi.

 

- Luật mới: “Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con..”

 

3.2 Lý do: yêu kẻ thù để nên con cái Thiên Chúa: ”.... để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương.”

 

3.3 Đức Giê-su và các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã thực thi luật yêu thương kẻ thù một cách tuyệt vời: Đức Giê-su không chì ban giới răn yêu kẻ thù mà chính Người đã thực thi giới răn ấy một cách tuyệt hảo. Theo gương Ngài các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng đã thể hiện lòng yêu thương tha thứ đối với các lý hình và cai ngục. Luật yêu kẻ thù là luật khả thi.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 5,17-37:

 

4.1 Các Ki-tô hữu học cùng Thầy Giê-su mà sống: Nều chúng ta nhận Chúa Giê-su làm Thầy thì chúng ta phải học cùng Người mà sống. Thầy Giê-su là Con Một Thiên Chúa nên Thầy Giệ-su biết Thiên Chúa muốn gì và Thầy Giê-su  sống như Thiên Chúa. Thầy Giê-su đã yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ giết hại Thầy. Muốn trở thành con cái Thiên Chúa, các Ki-tô hữu phải tập sống như Thầy Giê-su đã sống.

 

4.2 Các Kitô hữu tập yêu thương kẻ thù:  Muốn yêu thương kẻ thù, làm phúc cho kẻ làm hại mình thì các Ki-tô hũu phải rèn luyện và thực tập mỗi ngày. Trước hết bằng lời cầu nguyện cho kẻ thù. Kế đến bằng cách tha thứ cho những người xúc phạm mình. Sau cùng là làm điều tốt lành cho những kẻ gây hại cho mình (lấy ơn báo oán).

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 5,17-37:

 

KHAI MỞ:  

 

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban cho chúng con một Vị Thầy Vĩ Đại là chính Con Một Cha. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

 

1.-«Đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trong thế giới này biệt sống bao dung rộng lượng với tha nhân vì tất cả mọi ngưởi đều là con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

2.-«Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa sống yêu thương, tha thứ với mọi người.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

3.-«Nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư?»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người sống yêu thương và thứ tha với những người xung quanh.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

4.- «Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tất cả mọi người xung quanh chúng con biết nỗ lực sống trọn lành thánh thiện.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

 

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban cho chúng con một Vị Thày Vĩ Đại là chính Chúa Giê-su Con Cha. Ngài đã dậy chứng con Giới Răn Yêu Thương và đã sống yêu thương tha thứ với những kẻ ghét và giết Ngài.

 

Chúng con xin Cha giúp chúng con hiều và sống Luật Yêu Thương Kẻ Thù mà chúng con đã nhận được từ Con Cha. 

 

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

 

Sài-gòn ngày 21 tháng 02 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội