Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy tôn Thánh Giá Chúa Giê -su

                                   

 

   SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU

 

Thưa quý vị, Mùa Chay khởi đầu từ thứ Tư Lễ Tro, được kết  thúc vào Tam Nhật Vượt qua Lễ Chiều Tiệc Ly. Tuần Thánh bắt đầu từ Lễ Lá, một Tuần trước Lễ Phục Sinh, trong Tuần Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết, được gọi là Tuần Thánh.

 

Tuần Thánh là Tuần cao điểm của Ơn Cứu Độ, nhưng chỉ là phần thứ nhất, Lễ Phục Sinh mới là đỉnh điểm hoàn tất Ơn Cứu Độ. Vì thế, Thập giá không phải là đích đến mà là khởi điểm của Ơn Cứu Độ. Vì qua Thập giá mới đến vinh quang Phục Sinh, tuy nhiên, Thập giá là Mầu Nhiệm chóp đỉnh của Ơn Cứu Độ ở giai đoạn thứ nhất, tiền giai đoạn Cứu Độ của Đức Giêsu Kitô Ngôi Lời Nhập Thể và Nhập Thế bởi Thiên Chúa.

 

Nhập Thể bởi Người là Thiên Chúa thật, nhưng Bản Thể Thiên Chúa là siêu nhiên, vô biên, Cực Thánh, vì thế, nếu Người không trở nên Hữu Hình, thì Người không thể thi hành Ơn Cứu Độ nhân loại. Vì nhân loại là một thực thể hữu hình.

 

Nhập Thế, vì Người phải gánh lấy tội lỗi nhân loại, khổ đau, nên Người không khước từ một hữu lý nào của nhân loại, ngoại trừ tội lỗi. Theo đó, khổ đau của nhân loại là hệ quả của tội, kẻ có tội mà đền tội, thì còn được xóa tội, phương chi, Người vô tội mà phải gánh lấy tội lỗi, tức sự chết, là án phạt đời đời và duy nhất .

 

Nếu Người Nhập Thể mà không Nhập Thế, thì Người Hữu Hình nhưng chưa thể Làm Người được. như vậy, thì chưa hữu lý, nên chi, Chúa Giêsu trở nên như một nhân thế thực thụ, Người đã lao động sinh kế, đến giờ đã định, Người ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Vì thế, Lời Người rao giảng minh định Người là Đấng Cứu Thế, là Đấng Thiên Sai.

 

Theo đó, hành trình Rao giảng là hành trình Thập giá của Người, vì thế, Mầu Nhiệm Thập giá là Mầu Nhiệm kết thúc hành trình Rao Giảng của Đức Kitô. Hay nói cách khác, hành trình Thập giá kết thúc Mầu Nhiệm Nhập Thế. Vì khởi sự Mầu Nhiệm Nhập Thế là Hang Đá Bethlem cho đến hành trinh Tử Nạn trên Thập giá.

 

Theo đó, Tuần Thánh diễn tả nỗi đau thương, cùng cực của Mầu Nhiệm Nhập Thế của Con Thiên Chúa làm Người. Cái chết là án phạt, là cái giá phải trả,là cùng đích của sự dữ mà nhân thế phải gánh chịu, vì tội lỗi đã đi ra ngoài tình thương của Thiên Chúa là sự sống, vì Ngài là Đấng Hằng Sống. Như vậy, Đức Kitô đã gánh thay cho nhân thế về cái án phạt ấy, qua cuộc Khổ Hình của Người, để đưa nhân loại “TIN “ vào Người qua sự chết ấy, thì được đưa vào nơi Hằng Sống là chính Thiên Chúa. Vì thế, qua Đức Kitô, vì cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Người, thì kẻ ấy được “ VÀO” nơi Hằng Sống.

 

Theo đó, Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu – Kitô là Cuộc Khổ Hình sinh Ơn Cứu Độ là như thế. Người không chết vì Người mà chết vì nhân thế. Từ đó, cái chết của Đức Kitô dẫn đưa con người phàm trần vào nơi hằng sống là như vậy. Còn Mầu Nhiệm Phục sinh biểu lộ cho thấy vinh quang Thiên Tính nơi Người là bất tử, bất diệt. Vì Bản Tính Thiên Chúa là sự sống vô biên, nơi ấy không có thần chết. Chúng ta biết thần chết cũng có bản tính siêu nhiên, nhưng nó không thể mang lấy thân xác con người để chết cho con người và sống lại cho con người. Chỉ có Thiên Chúa mới làm được như vậy, vì Người là Thiên Chúa.

 

Cao điểm Vượt Qua chính là mầu nhiệm Thập giá vinh quang bà bất tử. Vì rõ ràng, sự trút linh hồn trên Thập giá của Chúa Giêsu hầu để biểu lộ sự Phục Sinh của Người. Điều nầy nói lên chân lý của sự chết, là chết thật, đến độ người Dothai phải dùng ngọn giáo, tức lưỡi đòng để đâm thủng vào cạnh sườn của Người, tức cạnh Nương Long.

 

Cạnh Nương Long của Chúa Giêsu mở ra một chân lý của sự sống bất tử từ Thiên Chúa. Vì thế, ai TIN  và tôn thờ Thánh giá Chúa Giêsu, thì người đó được dẫn đưa vào Nước Hằng Sống .

 

Vì thế, Hy Lễ Thập giá là Hy Lễ đền thay và Thánh Hiến cho Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng và Hằng Hữu, vì vậy, được trở nên THÁNH GIÁ , là nơi Hiến Lễ Hy Tế đã được dâng lên Đấng có quyền tha tội là Thiên Chúa. và không còn Gía Thánh nào cao hơn THÁNH GIÁ  ./. Amen

 

Chúng ta cùng sấp mình thờ lạy.

 

Lễ Lá 2020

Phêrô Trần Đình Phan Tiến