Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 2 TN Năm B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 2 TN NĂM B
Ga 1, 35-42

 


TIN MỪNG

 

Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa."37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su.38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế? " Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu? "39 Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

 

40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su.41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô).42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô).

 

35 The next day John was there again with two of his disciples,36 and as he watched Jesus walk by, he said, "Behold, the Lamb of God." 37 The two disciples  heard what he said and followed Jesus.

 

38 Jesus turned and saw them following him and said to them, "What are you looking for?" They said to him, "Rabbi" (which translated means Teacher), "where are you staying?"

 

39 He said to them,"Come, and you will see." So they went and saw where he was staying, and they stayed with him that day. It was about four in the afternoon. 40 Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the two who heard John and followed Jesus.

 

41 He first found his own brother Simon and told him, "We have found the Messiah"  (which is translated Anointed).

 

42 Then he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon the son of John; you will be called Kephas" (which is translated Peter).

 


I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Ga 1,36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 


01. Ông Anrê là môn đệ của ai? (Ga 1,40)
a. Ông Gioan tẩy giả
b. Ông Phêrô
c. Ông Phaolô
d. Ông Gamalien

 


02. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông Gioan đã nói gì với các môn đệ? (Ga 1,36)
a. Các con hãy đi theo Người.
b. Đây là Chiên Thiên Chúa.
c. Đây là Đấng Cứu Chuộc.
d. Đây là Người đến từ Thiên Chúa, các con hãy đi theo Người.

 


03. Thân phụ của ông Anrê tên là gì? (Ga 1,42)
a. Ông Gioan
b. Ông Giacóp
c. Ông Giuse
d. Ông Giôxếp

 


04. Khi gặp em mình, ông Anrê đã nói gì? (Ga 1,41)
a. Chúng tôi đã gặp vị thầy nhân lành.
b. Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia.
c. Chúng tôi đã gặp Đấng Cứu Chuộc trần gian.
d. Chúng tôi đã gặp vị ngôn sứ vĩ đại.

 


05. “Mêsia” nghĩa là gì? (Ga 1,41)
a. Thiên Chúa cứu chuộc thế gian.
b. Đấng Kitô.
c. Được cứu vớt từ nước.
d. Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

 


III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

 

01. Ông Anrê nói với em mình ông đã gặp được ai? (Ga 1,41)

 


02. Trước khi đi theo Đức Giêsu, ông Anrê là môn đệ của ai? (Ga 1,35-40)

 


03. Người môn đệ này đã bỏ thầy mình mà đi theo Đức Giêsu. (Ga 1,35-40)

 


04. Ông Anrê bỏ thầy mình để đi theo ai? (Ga 1,37)

 


05. Khi nhìn thấy ông Simon, Đức Giêsu gọi anh là gì? (Ga 1,41)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 


IV. CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

 

Thấy Đức Giêsu đi ngang qua,  ông lên tiếng nói:
"Đây là Chiên Thiên Chúa."
Tin Mừng thánh Gioan 1,36

 

 

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 2 TN NĂM B
Ga 1, 35-42

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Ông Gioan Tẩy Giả giới thiêu Đức Giêsu

* Câu Tin Mừng Ga 1,36

 


II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. a. Ông Gioan tẩy giả (Ga 1,40)
02. b. Đây là Chiên Thiên Chúa (Ga 1,36)
03. a. Ông Gioan (Ga 1,42)
04. b. Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia (Ga 1,41)
05. b. Đấng Kitô (Ga 1,41)


 

 

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

 

01. Đấng Mêsia (Ga 1,41)
02. Ông Gioan (Ga 1,35-40)
03. Ông Anrê (Ga 1,35-40)
04. Đức Giêsu (Ga 1,37)
05. Kêpha (Ga 1,41)

Hàng dọc : Môn Đệ


NGUYỄN THÁI HÙNG