Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Dọn Mình Rước Lễ 2

Kinh Dọn Mình Rước Lễ 2

 

Tôi lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng hằng có vậy, tôi bây giờ đến chịu phép Rất Thánh này là Đức Chúa Giêsu Con thật Đức Chúa Trời: tôi như kẻ liệt đến tìm thầy thuốc cho sống; tôi là kẻ dơ dáy tìm đến mạch nước cả; tôi là kẻ tối tăm đến cùng hằng sáng; tôi là kẻ khó khăn thiếu mọi sự mà đến cùng Chúa trời đất.  Vì vậy tôi cầu cùng Chúa rộng rãi vô cùng chữa đã mọi tật linh hồn tôi, rửa sạch mọi tội lỗi tôi, soi sáng kẻo tối, thêm phúc kẻo khó trước mặt Đức Chúa Trời; lại xin cho được lòng kính mến cùng ở khiêm nhường ăn năn tội lỗi, và giữ lòng sạch sẽ, cùng tin thật cho được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là Vua cả trên hết các vua, Chúa trọng trên hết các Chúa. 

 

Tôi lại xin Đức Chúa Cha, cho được chịu phép Rất Thánh này, chẳng những bề ngoài cùng được ích trong linh hồn nữa.  Lại xin Đức Chúa Trời có lòng lành cô cùng, khi tôi chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, xưa bởi lòng Thánh Maria Đồng-trinh mà ra, thì kể tôi vào làm  một cùng Đức Chúa Giêsu là Con một Đức Chúa Cha yêu lắm, mà tôi bây giờ chịu nhiệm vậy, thì xin cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh-thần đời đời chẳng cùng. Amen