Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Lễ Tiếng Việt

THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT

 

Nghi Thức Ðầu Lễ

Chủ Tế: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Giáo Dân: Amen.

(A) Chủ Tế: Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chua Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Giao Dân: Và ở cùng Cha.

(B) Chủ Tế: Chúa ở cùng anh chị em.
Giao Dân: Và ở cùng Cha.

(C) Chủ Tế: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em.
Giáo Dân: Và ở cùng Cha.

Chủ Tế: Anh chi em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

 

(A) Giáo Dân: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm, và những điều thiếu xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tọi mọi đàng. Vì vậy tội xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Amen

 

(B) Chủ Tế: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Giáo Dân: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.

Chủ Tế: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.

Giáo Dân: Và ban ơn cứu tội cho chúng con.

 

(c) Chủ Tế: Chúa đã được sai đến để chữa những tâm hồn thống hối: Xin Chúa thương xót chúng con.
Giáo Dân: Xin Chúa thương xót chúng con

Chủ Tế: Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Giáo Dân: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Chủ Tế: Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha để cầu bầu cho chúng con: Xin Chúa thương xót chúng con.

Giáo Dân: Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Chủ Tế: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi trường sinh.
Giáo Dân: Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cả tạ chúa vì vinh quang cao cả Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa la Thiên Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Ðức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa la Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha. Amen

 

Phụng Vụ Lời Chúa

Bài Ðọc I và Bài Ðọc II
Chủ Tế: Ðó là Lời Chúa.
Giáo Dân: Tạ ơn Chúa.

Chủ Tế: Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo Dân: Và ở cùng Cha (hay Thầy)

Chủ Tế: Bài trích Phúc Âm theo Thánh (Marcô, Luca, Gioan, Matthêu)
Giáo Dân: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

Phúc Âm:
Chủ Tế: Ðó là Lời Chúa.
Giáo Dân: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa

 

Giáo Dân: Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Ðấng tạo thàn trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Thiên Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Ðức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Ngươi đã nhập thể trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi; chịu khổ hình và mai táng đời Phongxiô Philatô. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha. Và Người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng.


Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban Sự Sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra, Người cũng được phụng thờ và tôn vinh với Ðức Chúa Cha và Dức Chúa Con, Người đã dùn gcác tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa tội để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

 

Ðọc Lời Nguyện Giáo Dân
Người Ðọc: Chúng con hãy cầu xin Chúa.
Giáo Dân: Xin Chúa nhập lời chúng con.

 

Phụng Vụ Thánh Thể

Chủ Tế: Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa mầu ruộng đất và lao công của con người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên bánh nuôi sống chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

 

Chủ Tế: Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con rượu này là rượu bởi cây nho và lao công của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

 

Chủ Tế: Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Giáo Dân: Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh chúa, và mưu ích cho chúng con cùng toàn thể Hội Thánh Người.

 

Kinh Nguyện Thánh Thể

Chủ Tế: Chúa ở cùng anh chị em.


Giáo Dân: Và ở cùng Cha.


Chủ Tế: Hãy nâng tâm hồn lên.


Giáo Dân: Chúng con đang hướng về Chúa.


Chủ Tế: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.


Giáo Dân: Thật là chính đáng.

 

Chủ Tế: Lạy Cha chí thánh, nhờ Ðức Giêsu Kito Con yêu quí của Cha, chúng tôi cả tạ Cha mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, công - bình và hứu - ích cho phần cho phần rỗi chúng tôi: Người là Ngôi Lời, nhờ Người Cha đà tạo dựng muôn loài, Người được Cha sai đến làm Ðấng Cứu Thế và Chuộc Tội chúng tôi, bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể và sinh bởi Ðức Nữ Ðồng Trinh. Ðể chu toàn thánh lý Cha, và để gây dựng cho Cha mo6*t dân tộc thánh thiện, Người đã giang tay chịu chổ - hình, hầu phá hủy sự chết và tỏ bày sự sống lại. Vì thế, cùng với các Thiên Thần và toàn thể các Thánh, chúng tội đồng thanh tung hô vinh quang chúa rằng.

 

Giáo Dân: (Kinh Tiền Tụng) Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đên. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Qùy

 

Chủ Tế: Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa, thánh hóa lễ vật này, để trở nên cho chúng con Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

 

Chủ Tế: Khi bị nộp và chịu tiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: "Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con."

 

Chú Tế: Cũng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén rượu, cúng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: "Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén mấu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy."

 

Chủ Tế: Ðây là mầu nhiệm đức tin.
Giáo Dân: Lạy Chúa, chúng con loan truyển việc Chúa chịu chết, và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.

Chủ Tế: Vì vậy, lạy Chúa, Khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh hằng sống và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa dã thương cho chúng con được xứng đáng hẩu cận trước nhan Chúa và phụng sự Chúa.


Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Ðức Kitô, được hợp nhất cùng nhau nhờ Chúa Thánh Thần.


Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, cùng với Ðức Giáo Hoàng ......., và Ðức Gíam Mục....... chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.

 

Khi ban Bí Tích khai tâm, thì thêm
Chủ Tế: Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến những tân tòng hôm nay đã được liên kết vào gia đình Chúa nhờ phép Rửa Tội (và Thêm Sức), để ho7 quảng đại hăng hái bước theo Ðức Kitô là Con Chúa.

 

Trong Thánh Lễ cầu cho kẻ qua đời, thêm
Chủ Tế: Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là ......... mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi thế gian về với Cha. Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì cũng được sống lại như Người.

 

Chủ Tế: Xin Chúa cũng nhớ đến ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đã qua đời trong tình thương của Chúa, xin cho các linh hồn ấy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cũng với Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông Ðồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa khi ở trần gian, và cùng với các Ðấng ấy, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Ðức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha.

 

Chủ Tế: Chính nhờ Ðức Kitô, cùng với Ðức Kitô, và trong Ðức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang đều là danh diệu đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn nặng, đến muôn thủa muôn đời.
Giáo Dân: Amen

Đứng

 

Chủ Tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thê, và theo thẻ thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Giáo Dân: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

 

Chủ Tế: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọ sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, để nhờ lượng từ bi Chúa nâng đỡ, chúng con luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được yên ổ khỏi mọi biền loạnđang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở, lại của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Chuộc chúng con.


Giáo Dân: Vì Chúa là Vua uy quyển và vinh hiển muôn đời.

 

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông Ðồ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thần ban bình an của Thầy cho các con." xin đừng chất tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa là Ðấng hẳng sống hẳng trị muôn đời.

 

Chủ Tế: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Giáo Dấn: Và ở cùng Cha

 

Chủ Tế: Anh em hãy chúc bình an cho nhau.

 

Giáo Dân: Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chua, Ðấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.

 

Chủ Tế: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Giáo Dân: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

 

Rước Mình Máu Thánh Chúa

Nghi Thức Kết Lễ

Chủ Tế: Chúa ở cùng anh chị em.

Giáo Dân: Và ở cùng Cha.

Chủ Tế: Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha, và Con, và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.

Giáo Dân: Amen


Chủ Tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi về bình an.


Giáo Dân: Tạ ơn Chúa.