Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN XIN MỘT LỄ HIỆN XUỐNG MỚI

 

TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN XIN MỘT LỄ HIỆN XUỐNG MỚI
 

Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần 9 ngày bắt đầu từ sau ngày Lễ Chúa Giêsu lên trời cho đến Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

 

NGÀY THỨ 1
Chủ đề:  Cầu nguyện đón nhận Lời Hứa của Chúa Cha

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến như lời hứa của Chúa Cha để hết thảy chúng con sẽ được lãnh nhận qùa tặng tuyệt vời của Thiên Chúa. Chúng con cám ơn Chúa Cha, đã ban cho chúng con Ngôi Hai rồi lại Ngôi Ba Thiên Chúa một cách nhưng không.

Giôen 3:1-2 Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến. Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ thần khí Ta trên tôi nam tớ nữ.

Cv1:4-5 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần."

Ôi CHA nhân ái, giàu tình thương và ân sủng. Cha ông chúng con Ngài ký giao ước thành tín, còn chúng con được Ngài ban cho lời hứa, nhờ ơn cứu cuộc của Con chí ái CHA. Mừng Lễ Hiện Xuống sắp đến, nguyện xin Chúa Giêsu giúp chúng con chuẩn cho ngày trọng đại này để chờ đợi lãnh nhận điều Chúa Cha đã hứa.

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Hát câu: Veni Sante Spiritus! ("Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến" 4 lần)

 

NGÀY THỨ 2
Chủ đề: Cầu nguyện cho việc canh tân Ơn Gọi và Giáo hội của Chúa Kitô

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến canh tân và đốt lên ngọn lửa yêu mến Chúa trong lòng Giáo hội của Ngài hôm nay. Xin cho đời sống Giáo hội và đời sống các dòng tu tràn đầy hiệp nhất, yêu thương và Thần Khí của Chúa, để nhờ sự dẫn dắt và soi sáng của Thánh Thần, Giáo hội và các dòng tu luôn được sống động, và mạnh dạn rao giảng Tin mừng.

Mt16:18 "Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi".

Ga 10:14-15 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

Nguyện xin cho linh đạo Lễ Ngũ Tuần canh tân Giáo hội trên toàn thế giới, và canh tân đời sống mọi người Tín hữu ngõ hầu gia tăng đời sống trong việc cầu nguyện, nên thánh, hiệp thông và rao giảng Tin mừng. Nguyện xin cho Đức Thánh Cha là người kế vị thánh Phêrô được ơn khôn ngoan lèo lái con thuyền giáo hội, và các linh mục được đích thực là những mục tử nhân lành như Chúa Kitô, yêu mến và hy sinh cho đàn chiên.

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Hát câu: Veni Sante Spiritus! ("Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến" 4 lần)

 

NGÀY THỨ 3
Chủ đề: Cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô giáo

Lạy Chúa Thánh Thần, xin kết hợp tất cả các Giáo hội của Chúa nên một trong niềm tin, như lời Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho các tông đồ: "Lạy Cha, xin làm cho chúng nên một để thế gian tin".

Ga 17:17-19  Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

Ga 17:22-23 Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

Nguyện xin cho sự hòa giải, thanh tẩy và chữa lành những khác biệt, chia rẽ giữa các Kitô giáo để tất cả được hiệp nhất, quy tụ thành một nhiệm thể Chúa Kitô. Nguyện cho công việc đại kết các tôn giáo được tiến triển và mang lại hoa trái, xin cho các tôn giáo không cùng niềm tin vào Đức Kitô được sống ôn hòa và tôn trọng nhau trong tình yêu huynh đệ con người với con người.

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Hát câu: Veni Sante Spiritus! ("Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến" 4 lần)

 

NGÀY THỨ 4
Chủ đề: Cầu nguyện cho việc canh tân xã hội loài người

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến canh tân bộ mặt trái đất, như thuở ban sơ tạo dựng vũ trụ, Thần Khí Ngài đã bay lượn trên mặt đất mang đến sự sống, ánh sáng cho địa cầu. Xin Ngài hôm nay giúp biến đổi xã hội, đời sống con người bằng sức mạnh của Chúa.

St1:1-3 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng.

Ga 3:3-6 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? " Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.

Nguyện xin cho con người được sinh lại một lần nữa trong Thần Khí Chúa  để xã hội con người đang sống trong nền văn minh của sự chết được ánh sáng đích thực từ trời chiếu soi và được hồi sinh.

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Hát câu: Veni Sante Spiritus! ("Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến" 4 lần)

 

NGÀY THỨ 5
Chủ đề: Cầu nguyện cho sự hoán cải và nên thánh thiện

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cho đức tin và hy vọng bừng sống lại trong trái tim khô của con người, và xin vinh quang của Ngài tỏ lộ ra cách mạnh mẽnơi Giáo hội của Chúa.

Rm 8:5-6  Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an.

Rm 8:30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Nguyện xin Nước Thánh Thần chảy vào những vùng xác thịt đang héo úa và chết mòn để mang đến sự sống mới, và ngọn lửa của Thánh Thần thiêu đốt tất cả những đam mê, tội lỗi, u tối trong tâm hồn chúng con. Xin ngọn lửa cháy trong bụi gai ở sa mạc năm xưa giúp chúng con biết cởi đôi dép trần tục ra hầu xứng đáng đứng trước nhan thánh Chúa.

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Hát câu: Veni Sante Spiritus! ("Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến" 4 lần)

 

NGÀY THỨ 6
Chủ đề: Cầu nguyện cho hòa giải và chữa lành

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến giúp chúng con sống hiệp nhất, khiêm nhường và yêu thương. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con xin lỗi Ngài vì đã có lúc làm buồn lòng Ngài, hay đã làm đền thờ của Ngài nơi thân xác chúng con ra ô uế.

Tv133:1-3 Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống vui vầy bên nhau,
như dầu quý đổ trên đầu
xuống râu xuống cổ áo chầu A-ha-ron,
như sương từ đỉnh Khéc-môn
toả trên đồi núi Xi-on lan tràn,
nơi đây ân huệ CHÚA ban,
chính là sự sống chứa chan muôn đời.

Eph 4:2-6 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần cho chúng con sức mạnh để hòa giải với nhau về những sự khác biệt, hiểu lầm, chia rẽ, chống đối, hận thù đang xé nát thân mình Chúa Kitô, hầu chúng con có thể được Ngài chữa lành các vết thương đã hằn sâu trong tâm hồn và thân xác con.

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Hát câu: Veni Sante Spiritus! ("Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến" 4 lần)

 

NGÀY THỨ 7
Chủ đề: Cầu nguyện được sức mạnh rao giảng Tin Mừng

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến với quyền năng và sức mạnh của Ngài cho chúng con hoàn thành lời mời gọi của Ngài làm chứng nhân cho Chúa Kitô đến tận cùng bờ cõi trái đất. Xin thanh tẩy miệng lưỡi chúng con để Lời Chúa thoát ra từ nơi ấy được chúc lành và có quyền năng thu hút người nghe.

Cv1:8 anh Am sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất."

Mt5:13,14 "Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian".

Nguyện xin đời sống mỗi người chúng con được là ngọn nến Phục Sinh của Chúa Kitô cháy sáng làm ánh sáng cho trần gian, và là muối ướp cho đời thêm ý nghĩa.

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Hát câu: Veni Sante Spiritus! ("Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến" 4 lần)

 

NGÀY THỨ 8
Chủ đề: Cầu nguyện cho chiến thắng của cây Thánh Giá

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến để chiến thắng của Ngài được tung hô, và vinh quang của Ngài được tỏ lộ trên khắp địa cầu. Vạn tuế Thánh Thần Thiên Chúa! Chúc tụng Thần Khí của Đức Chúa Trời! Chúa tụng Thần Khí của Đức Kitô vinh hiển!

Eph1:17-19 Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu.

1Cor1:17-18 Quả vậy, Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.

Nguyện cho Thánh giá của Đức Kitô được vinh hiển và mang đến ơn cứu độ cho nhiều người. Nguyên xin Chúa Kitô đã chiến thắng trên thánh giá giúp mọi người biết chân thành đón nhận thánh giá trong cuộc sống, và sẽ chiến thắng cùng với Đức Kitô nơi thập giá của mình.

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Hát câu: Veni Sante Spiritus! ("Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến" 4 lần)

 

NGÀY THỨ 9
Chủ đề: Cầu nguyện cho một Lễ Hiện Xuống mới và các đặc sủng của Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, chúng con khao khát Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài đến, thể hiện một Lễ Hiện Xuống mới trên chúng con. Cùng với Mẹ Maria, chúng con ngợi khen, tôn vinh Đấng Quyền Năng, Ngôi Ba Thiên Chúa. Xin hãy làm cho chúng con những điều trọng đại, Danh Ngài là Thánh.

Cv2:1-4 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

1Cor12: 4-7 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

Ôi Thánh Thần Thiên Chúa, con xin đầu phục đời sống con cho Chúa. Nguyện xin Ngài đến làm chủ và thánh hóa con. Con khao khát được dìm con trong Thần Khí Chúa. Hãy đến với con, hỡi Thần Khí thánh của Chúa Kitô. Hãy chiếm đoạt trái tim con, ôi Thần Khí của tình yêu Thiên Chúa. Xin ban cho con các đặc sủng của Ngài như Ngài đã ban cho các tông đồ khi xưa. Con chúc tụng Ngài, con yêu mến Ngài.

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Hát câu: Veni Sante Spiritus! ("Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến" 4 lần)

 

Kinh Lạy Chúa Thánh Thần Xin Hãy Ðến

- Lạy Chúa Thánh Thần! xin Ngài hãy đến, từ trời xanh cao thẳm, xin hãy tỏa ánh sáng vinh quanh của Ngài trên chúng con! 
- Xin hãy đến với con, hỡi Cha của kẻ khó nghèo. Xin hãy đến, hỡi Ðấng của sự thiện hảo. Xin hãy đến! Hỡi Ánh Sáng của muôn tâm hồn! 
- Ngài là Ðấng an ủi tốt lành, là Chủ nhân hiền hòa của tâm hồn con, là nguồn dịu dàng tươi mát dường bao. 
-  Ngài là sự nghỉ ngơi giữa lao công khó nhọc, là hơi ấm giữa cơn nóng sốt, là sự an ủi giữa lúc lệ rơi.
- Lạy Ðấng Sự Sáng, xin đổ đầy tràn nơi sâu thẳm, bí ẩn nhất trong trái tim người tín hữu! 
- Nếu không có Quyền năng của Chúa Thánh Thần, nhân loại chỉ là hư không, và thánh thiện chẳng là gì. 
- Xin rửa sạch bùn nhơ nhớp, tưới nước vào chỗ khô cằn, chữa lành những thương tích tật nguyền của chúng con! 
- Xin làm mền kẻ cứng lòng tin, sưởi ấm những tâm hồn băng giá, chỉnh đốn những tâm tư sai lạc! 
- Xin ban cho kẻ trung tín, những người đặt lòng tin nơi Ngài, được bảy Ơn thánh đức. 
- Xin ban cho họ phần thưởng nhân đức, được ơn chết lành khi lìa cuộc sống đời này, và ban cho họ niềm vui đến muôn đời. Amen.