Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

14 Đàng Thánh Giá cho các bạn trẻ

 

THE WAY OF THE CROSS
FOR YOUTH

OPENING AND CLOSING PRAYERS

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
CHO CÁC BẠN TRẺ

LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU VÀ KẾT THÚC

 

OPENING PRAYER

Lord Jesus, we praise You and we adore You. As we begin this journey to Calvary with You, help us to open our hearts to your closeness and presence. May the Holy Spirit help us to find in your passion, death, and resurrection the meaning to take up our crosses and follow You. Amen.

LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Khi chúng con bắt đầu cuộc hành trình lên đồi Can-vê với Chúa, xin giúp chúng con mở trái tim chúng con ra để cảm nhận được sự gần gũi và sự hiện thực của cuộc thương khó Chúa. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con tìm được ý nghĩa trong cuộc khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Chúa, hầu chúng con có thể mang lấy thánh giá của chúng con và bước đi theo Ngài. Amen.

CLOSING PRAYER

Our Jesus, our friend, walk with us today.
Hand in hand guide us to learn and to know what is good.
Arm in arm to lead us in your direction and follow your footstep.
Side by side, stay by us to protect us and keep us from sin.
Heart to heart to help us pray, to grow in my faith and in love for others.
Eyes to eyes to see the good of others as You see them.
Face to face to change our lives to all that you want us to be.
Thank You, Jesus, for the special love you have for us through your way of the cross. Amen.

LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chúng con, bạn của chúng con, xin đồng hành với chúng con hôm nay.
Tay nắm tay hướng dẫn chúng con học và nhận biết điều gì là tốt lành.
Tay quàng tay dẫn chúng con đi trong đường lối của Chúa và bước theo dấu chân Chúa.
Vai sánh vai ở bên chúng con, bảo vệ chúng con khỏi sa ngã phạm tội.
Tim kề tim giúp chúng con cầu nguyện, lớn lên trong đức tin và trong yêu thương tha nhân.
Mắt trong mắt để con chỉ thấy điều tốt của người khác như Chúa nhìn thấy nơi họ.
Mặt đối mặt để biến đổi đời sống chúng con là tất cả những gì Chúa muốn chúng con là.
Cám ơn Chúa Giêsu về tình yêu đặc biệt Chúa dành cho chúng con qua đường thương khó của Chúa. Amen.

 

THE WAY OF THE CROSS
FOR YOUTH

STATION 01
JESUS IS CONDEMNED TO DEATH

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
CHO CÁC BẠN TRẺ

CHẶNG THỨ 01
CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

We adore You, Lord Jesus, and we praise You. Because by your holy Cross You have redeemed the world.

Qùi: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

John 19:5 So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple cloak. And he said to them, "Behold, the man!"

Lord Jesus, often we judge others and fail to be understanding and loving. Help us to see people in our lives through your eyes. Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory Be …

Đứng: Gioan 19:5 Đức Giê-su bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Quan Phi-la-tô nói với dân: "Đây là Người!"

Qùi: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường kết án người khác mà không biết cảm thông hay yêu thương. họ Xin giúp chúng con nhìn mọi người trong cuộc sống chúng con bằng đôi mắt của Chúa. Amen.

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh…

Jesus Christ crucified, have mercy on us! Jesus Christ risen, we trust in You!

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin tưởng nơi Ngài.

Đứng hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai. Đau thương nào phủ kín tâm tư Đường tình đó Ngài dành cho con. 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài Xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi (Đường đời con đi) Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài Để được sống với Ngài vinh quang.
 

 

THE WAY OF THE CROSS
FOR YOUTH

STATION 02
JESUS CARRIES THE CROSS

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
CHO CÁC BẠN TRẺ

CHẶNG THỨ 02
CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

We adore You, Lord Jesus, and we praise You. Because by your holy Cross You have redeemed the world.

Qùi: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

John 19:17 Carrying the cross himself he went out to what is called the Place of the Skull, in Hebrew, Golgotha.

Lord Jesus, by your cross give us courage to bear our own crosses and suffering. Help us to be patient and able to forgive others. Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory Be…

Đứng: Gioan 19:17 Chính Người vác lấy thập giá ra đi, đến nơi gọi là Núi Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha.

Qùi: Lạy Chúa Giêsu, nhờ Thánh giá Chúa cho chúng con lòng can đảm để mang thánh giá và chịu đựng những đau khổ của chúng con. Xin giúp chúng con được lòng nhẫn nại và biết tha thứ cho người khác. Amen.

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh…

Jesus Christ crucified, have mercy on us! Jesus Christ risen, we trust in You!

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin tưởng nơi Ngài.

Đứng hát: Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim Đinh nhọn nào còn loang máu đào. Sỉ nhục nào còn vương trên mắt Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương. Bao roi đòn hằn vết thê lương Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài Xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi (Đường đời con đi) Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài Để được sống với Ngài vinh quang.
 

 

THE WAY OF THE CROSS
FOR YOUTH

STATION 03
JESUS FALLS THE FIRST TIME

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
CHO CÁC BẠN TRẺ

CHẶNG THỨ 03
CHÚA NGÃ XUỐNG LẦN THỨ NHẤT

We adore You, Lord Jesus, and we praise You. Because by your holy Cross You have redeemed the world.

Qùi: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

John 15:18 If the world hates you, realize that it hated me first.

Lord Jesus, we often fall trying to follow You, but You are always there to lift us up. You are our strength and our inspiration. Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory Be…

Đứng: Gioan 15:18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước.

Qùi: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường sa ngã khi cố gắng bước theo Chúa. Nhưng Chúa luôn ở với chúng con vào lúc đó để nâng chúng con dậy. Chúa chính là sức mạnh và sự khích lệ của chúng con. Amen.

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh…

Jesus Christ crucified, have mercy on us! Jesus Christ risen, we trust in You!

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin tưởng nơi Ngài.

Đứng hát: Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua Con đường thập tự loang máu đào. Ôi lưỡi đòng còn loang vết máu Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa. Chén đắng nào Ngài uống say sưa Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài Xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi (Đường đời con đi) Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài Để được sống với Ngài vinh quang.
 

 

 

THE WAY OF THE CROSS
FOR YOUTH

STATION 04
JESUS MEETS HIS MOTHER

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
CHO CÁC BẠN TRẺ

CHẶNG THỨ 04
CHÚA GIÊSU GẶP MẸ NGÀI

We adore You, Lord Jesus, and we praise You. Because by your holy Cross You have redeemed the world.

Qùi: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

John 19,25 Standing by the cross of Jesus were his Mother.

Mary, Mother of us all, as our Mother, please stand by our crosses with your tender love. Let us see your loving face so that we can find the consolation during the most difficult times of our lives. Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory Be…

Đứng: Gioan 19,25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người.

Qùi: Lạy Mẹ Maria, Mẹ của tất cả chúng con.  Là Mẹ của chúng con, xin Mẹ đứng bên cạnh thập giá của chúng con với tình yêu dịu hiền của Mẹ. Xin cho chúng con thấy khuôn mặt yêu thương của Mẹ để chúng con tìm được niềm an ủi giữa những lúc khó khăn nhất trong đời chúng con. Amen.

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh…

Jesus Christ crucified, have mercy on us! Jesus Christ risen, we trust in You!

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin tưởng nơi Ngài.

Đứng hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai. Đau thương nào phủ kín tâm tư Đường tình đó Ngài dành cho con. 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài Xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi (Đường đời con đi) Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài Để được sống với Ngài vinh quang.
 

 

 

THE WAY OF THE CROSS
FOR YOUTH

STATION 05
SIMON HELPS JESUS CARRY THE CROSS

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
CHO CÁC BẠN TRẺ

CHẶNG THỨ 05
ÔNG SI-MON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHO CHÚA GIÊSU

We adore You, Lord Jesus, and we praise You. Because by your holy Cross You have redeemed the world.

Qùi: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Matthew 27,32 As they were going out, they met a Cyrenian named Simon; this man they pressed into service to carry his cross.

Lord Jesus, in your providence direct our steps toward the needy, the suffering and the sick. Help us overcome our reluctance to give a helping hand to the unfortunate. Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory Be…

Đứng: Mátthêu 27,32 Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-môn; chúng bắt ông vác thập giá của Người.

Qùi: Lạy Chúa Giêsu, trong thánh ý Chúa xin hướng dẫn những bước chân của chúng con đến với người nghèo khó, người đau khổ, người bệnh tật để giúp đỡ họ. Xin giúp chúng con vượt thắng sự lưỡng lự mở rộng bàn tay để nâng đỡ những người kém may mắn. Amen.

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh…

Jesus Christ crucified, have mercy on us! Jesus Christ risen, we trust in You!

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin tưởng nơi Ngài.

Đứng hát: Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim Đinh nhọn nào còn loang máu đào. Sỉ nhục nào còn vương trên mắt Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương. Bao roi đòn hằn vết thê lương Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài Xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi (Đường đời con đi) Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài Để được sống với Ngài vinh quang.
 

 

 

THE WAY OF THE CROSS
FOR YOUTH

STATION 06
VERONICA WIPES THE FACE OF JESUS

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
CHO CÁC BẠN TRẺ

CHẶNG THỨ 06
BÀ VERONICA LAU MẶT CHO CHÚA GIÊSU

We adore You, Lord Jesus, and we praise You. Because by your holy Cross You have redeemed the world.

Qùi: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Matthew 25:40 And the king will say to them in reply, 'Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me.

Lord Jesus, we pray for the faces of the children and of the others. The faces of hunger, abandonment, slavery, and sickness. Give them your comfort, healing and hope. Help us find the way to give them a smile on their faces. Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory Be…

Đứng: Mátthêu 25:40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."

Qùi: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện cho những khuôn mặt của trẻ thơ và của những người khác. Những khuôn mặt của đói khát, bi bỏ rơi, bị làm nô lệ và bệnh tật. Xin ban cho họ niềm an ủi, sự chữa lành và hy vọng của Chúa. Xin giúp chúng con tìm cách mang đến một nụ cười trên khuôn mặt của họ. Amen.

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh…

Jesus Christ crucified, have mercy on us! Jesus Christ risen, we trust in You!

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin tưởng nơi Ngài.

Đứng hát: Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua Con đường thập tự loang máu đào. Ôi lưỡi đòng còn loang vết máu Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa. Chén đắng nào Ngài uống say sưa Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài Xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi (Đường đời con đi) Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài Để được sống với Ngài vinh quang.
 

 

 

THE WAY OF THE CROSS
FOR YOUTH

STATION 07
JESUS FALLS THE SECOND TIME

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
CHO CÁC BẠN TRẺ

CHẶNG THỨ 07
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ HAI

We adore You, Lord Jesus, and we praise You. Because by your holy Cross You have redeemed the world.

Qùi: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Isaia 53:7 Though he was harshly treated, he submitted and opened not his mouth; Like a lamb led to the slaughter or a sheep before the shearers, he was silent and opened not his mouth.

Lord Jesus, failure and disappointment can lead us to despair and fear. We pray for endurance and for your abundant grace, so that we will never be afraid to begin again from the start. Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory Be…

Đứng: Isaia 53:7 Bị ngược đãi, Người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng hề mở miệng.

Qùi: Lạy Chúa Giêsu, sự thất bại và thất vọng có thể dẫn chúng con đến sự tuyệt vọng và sợ hãi. Chúng con cầu nguyện cho ơn bền đỗ và được tràn đầy ân sủng Chúa để chúng con sẽ không bao giờ sợ phải làm lại từ đầu. Amen.

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh…

Jesus Christ crucified, have mercy on us! Jesus Christ risen, we trust in You!

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin tưởng nơi Ngài.

Đứng hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai. Đau thương nào phủ kín tâm tư Đường tình đó Ngài dành cho con. 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài Xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi (Đường đời con đi) Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài Để được sống với Ngài vinh quang.
 

 

THE WAY OF THE CROSS
FOR YOUTH

STATION 08
JESUS SPEAKS TO THE WOMEN OF JERUSALEM

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
CHO CÁC BẠN TRẺ

CHẶNG THỨ 08
CHÚA GIÊSU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

We adore You, Lord Jesus, and we praise You. Because by your holy Cross You have redeemed the world.

Qùi: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Luke 23:28 Jesus turned to them and said, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me; weep instead for yourselves and for your children.

Lord Jesus, your compassion and care for others overwhelms us. Help us to pour out our compassions for all your people so that You can fill our emptinesses. Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory Be…

Đứng: Luca 23:28 Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu mình.

Qùi: Lạy Chúa Giêsu, lòng thương xót và lo lắng của Chúa cho người khác đánh động tràn ngập tâm hồn chúng con. Xin giúp chúng con đổ lòng thương xót của chúng con ra cho người khác hầu Chúa có thể đổ đầy vào những trống vắng của chúng con. Amen.

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh…

Jesus Christ crucified, have mercy on us! Jesus Christ risen, we trust in You!

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin tưởng nơi Ngài.

Đứng hát: Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim Đinh nhọn nào còn loang máu đào. Sỉ nhục nào còn vương trên mắt Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương. Bao roi đòn hằn vết thê lương Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài Xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi (Đường đời con đi) Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài Để được sống với Ngài vinh quang.
 

 

THE WAY OF THE CROSS
FOR YOUTH

STATION 09
JESUS FALLS THE THIRD TIME

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
CHO CÁC BẠN TRẺ

CHẶNG THỨ 09
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ BA

We adore You, Lord Jesus, and we praise You. Because by your holy Cross You have redeemed the world.

Qùi: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Philippians 2:7 Rather, He emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness; and found human in appearance.

Lord Jesus, we thank the love which you have for us. We pray for all those who live with terminal diseases; we pray for the mental and physical disables; and for those who fell but were not able to rise up. Give them your strength to trust in You. Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory Be…

Đứng: Philiphê 2:7 Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.

Qùi: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn tình yêu của Chúa dành cho chúng con. Chúng con cầu nguyện cho những người đang sống với những căn bệnh nan y, cho những người tàn tật tâm hồn và thể xác; cho những người sa ngã không thể đứng dậy. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh để họ được tin tưởng vào Chúa. Amen.

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh…

Jesus Christ crucified, have mercy on us! Jesus Christ risen, we trust in You!

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin tưởng nơi Ngài.

Đứng hát: Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua Con đường thập tự loang máu đào. Ôi lưỡi đòng còn loang vết máu Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa. Chén đắng nào Ngài uống say sưa Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài Xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi (Đường đời con đi) Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài Để được sống với Ngài vinh quang.
 

 

THE WAY OF THE CROSS
FOR YOUTH

STATION 10
JESUS IS STRIPPED OF HIS GARMENTS

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
CHO CÁC BẠN TRẺ

CHẶNG THỨ 10
CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO RA

We adore You, Lord Jesus, and we praise You. Because by your holy Cross You have redeemed the world.

Qùi: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Matthew 27:35 After they had crucified him, they divided his garments by casting lots.

Lord Jesus, there are many people who can not let go of possessions, drugs, drinking, sex and earthly desires. Release them from those attachments and help them find the richness of living fountain in your Sacred Heart. Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory Be…

Đứng: Mátthêu 27:35 Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau.

Qùi: Lạy Chúa Giêsu, có nhiều người không thể buông thả những của cải, nghiện ngập, rượu chè, tình dục và những ước muốn thế gian. Xin Chúa tháo gỡ họ ra khỏi những ràng buộc ấy, và giúp họ tìm được sự giàu sang của suối nước hằng sống nơi Trái Tim Cực Thánh Chúa. Amen.

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh…

Jesus Christ crucified, have mercy on us! Jesus Christ risen, we trust in You!

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin tưởng nơi Ngài.

Đứng hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai. Đau thương nào phủ kín tâm tư Đường tình đó Ngài dành cho con. 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài Xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi (Đường đời con đi) Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài Để được sống với Ngài vinh quang.
 

 

THE WAY OF THE CROSS
FOR YOUTH

STATION 11
JESUS IS NAILED TO THE CROSS

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
CHO CÁC BẠN TRẺ

CHẶNG THỨ 11
CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THÁNH GIÁ

We adore You, Lord Jesus, and we praise You. Because by your holy Cross You have redeemed the world.

Qùi: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Luke 23:33 When they came to the place called the Skull, they crucified him and the criminals there, one on his right, the other on his left.

Lord Jesus, sometimes we nailed others with our anger, hatred, unforgiveness, and condemnation. Through your precious Blood of salvation, deliver us from those sins and selfishness. In your mercy, baptize us and renew our lives again by the Holy Spirit. Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory Be…

Đứng: Luca 23:33 Khi đến nơi gọi là "Núi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái.

Qùi: Lạy Chúa Giêsu, có lúc chúng con đóng đinh người khác bằng sự giận dữ, thù hận, không tha thứ, và kết án của chúng con. Nhờ Máu châu báu cứu độ của Chúa, xin Chúa giải thoát chúng con khỏi những tội lỗi và ích kỷ ấy. Nhờ lòng thương xót Chúa, xin rửa chúng con và tái sinh đời sống chúng lần nữa bằng Thánh Thần của Chúa. Amen.

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh…

Jesus Christ crucified, have mercy on us! Jesus Christ risen, we trust in You!

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin tưởng nơi Ngài.

Đứng hát: Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim Đinh nhọn nào còn loang máu đào. Sỉ nhục nào còn vương trên mắt Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương. Bao roi đòn hằn vết thê lương Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài Xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi (Đường đời con đi) Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài Để được sống với Ngài vinh quang.
 

 

THE WAY OF THE CROSS
FOR YOUTH

STATION 12
JESUS DIES ON THE CROSS

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
CHO CÁC BẠN TRẺ

CHẶNG THỨ 12
CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

We adore You, Lord Jesus, and we praise You. Because by your holy Cross You have redeemed the world.

Qùi: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

John 19:30 When Jesus had taken the wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he handed over the spirit.

Lord Jesus, we surrender our lives to your will. Deep within our hearts in silence and still, we want to say, we love You much. We pray for those, especially the teenagers, who are thinking about abortion, about suicide, or killing someone. By your ultimate power, deliver them from those bad thoughts, and fill them with your love. Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory Be…

Đứng: Gioan 19:30 Đức Giê-su nói: "Thế là đã hoàn tất!" Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

Qùi: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin đầu phục đời sống chúng con cho thánh ý của Chúa. Từ sâu thẳm cõi lòng trong thinh lặng và yên tịnh, chúng con muốn nói rằng, chúng con yêu Chúa lắm. Chúng con cầu cho những người, đặc biệt là các thanh thiếu niên, đang nghĩ đến phá thai, tự tử, hay giết người. Nhờ quyền năng tối thượng của Chúa, xin Chúa giải thoát họ khỏi tư tưởng xấu xa đó và đổ tràn đầy tình thương của Chúa trong họ. Amen.

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh…

Jesus Christ crucified, have mercy on us! Jesus Christ risen, we trust in You!

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin tưởng nơi Ngài.

Đứng hát: Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua Con đường thập tự loang máu đào. Ôi lưỡi đòng còn loang vết máu Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa. Chén đắng nào Ngài uống say sưa Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài Xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi (Đường đời con đi) Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài Để được sống với Ngài vinh quang.
 

 

THE WAY OF THE CROSS
FOR YOUTH

STATION 13
JESUS IS TAKEN DOWN FROM THE CROSS

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
CHO CÁC BẠN TRẺ

CHẶNG THỨ 13
CHÚA GIÊSU ĐƯỢC THÁO ĐANH KHỎI THÁNH GIÁ

We adore You, Lord Jesus, and we praise You. Because by your holy Cross You have redeemed the world.

Qùi: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

John 19:38 After this, Joseph of Arimathea, secretly a disciple of Jesus for fear of the Jews, asked Pilate if he could remove the body of Jesus.

Lord Jesus, as your Body was taken from the cross and placed in your Mother's hands, help us completely trust to place our lives in your hands. In the midst of our struggle and hard labor, help us to find the peace and comfort rest in your heart. Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory Be…

Đứng: Gioan 19:38 Ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống.

Qùi: Lạy Chúa Giêsu, như xác Chúa được tháo khỏi thánh giá và đặt trong đôi tay của Mẹ Ngài, xin giúp chúng con hoàn toàn tin tưởng đặt đời sống chúng con trong bàn tay của Chúa. Giữa sự chiến đấu và lao công khó nhọc, xin giúp chúng con tìm được bình an và nghỉ ngơi trong cung lòng êm ái của Chúa. Amen.

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh…

Jesus Christ crucified, have mercy on us! Jesus Christ risen, we trust in You!

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin tưởng nơi Ngài.

Đứng hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai. Đau thương nào phủ kín tâm tư Đường tình đó Ngài dành cho con. 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài Xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi (Đường đời con đi) Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài Để được sống với Ngài vinh quang.
 

 

THE WAY OF THE CROSS
FOR YOUTH

STATION 14
JESUS IS LAID IN THE TOMB

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
CHO CÁC BẠN TRẺ

CHẶNG THỨ 14
CHÚA GIÊSU ĐƯỢC MAI TÁNG TRONG MỒ

We adore You, Lord Jesus, and we praise You. Because by your holy Cross You have redeemed the world.

Qùi: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

John 19:42 So they laid Jesus there because of the Jewish preparation day; for the tomb was close by.

Lord Jesus, You are laid in the tomb as of today You reside in the Tabernacle because You love us. Like You said: "I will not leave you orphans", help us to devote more time to the Eucharist. May You reveal to us the treasure of life in the Eucharist. Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory Be…

Đứng: Gioan 19:42 Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó.

Qùi: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được táng trong mồ như hôm nay Chúa đang ở trong Nhà Tạm vì yêu chúng con. Như Chúa nói: "Ta không để các con mồ côi một mình", xin giúp chúng con tận hiến nhiều thời giờ hơn cho Thánh Thể. Ước gì Chúa tỏ ra cho chúng con thấy được kho tàng của đời sống ở nơiThánh Thể. Amen.

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh…

Jesus Christ crucified, have mercy on us! Jesus Christ risen, we trust in You!

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin tưởng nơi Ngài.

Đứng hát: Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim Đinh nhọn nào còn loang máu đào. Sỉ nhục nào còn vương trên mắt Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương. Bao roi đòn hằn vết thê lương Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài Xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi (Đường đời con đi) Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài Để được sống với Ngài vinh quang.
 

 

THE WAY OF THE CROSS
FOR YOUTH

STATION 15
JESUS IS RISEN

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
CHO CÁC BẠN TRẺ

CHẶNG THỨ 15
CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI

We adore You, Lord Jesus, and we praise You. Because by your holy Cross You have redeemed the world.

Qùi: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

John 20:27 He said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe".

Lord Jesus, make us loyal and faithful to You in life and in death. Walk with us and raise us up in the moments of our sorrow and pain. Lead and protect us through the valley of darkness, suffering and death. Bring us each day into the peace of your kingdom and grant us a share in the lasting joy of your resurrection. Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory Be…

Đứng: Gioan 20:27  Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."

Qùi: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được trung thành và bền đỗ với Chúa lúc sống cũng như vào giờ chết. Xin đồng hành với chúng con và nâng chúng con dậy trong những lúc buồn sầu và đau khổ. Xin hướng dẫn và bảo vệ chúng con qua những thung lũng tăm tối, đau khổ và tử thần. Xin đem chúng con mỗi ngày vào sự bình an của nước Chúa và cho chúng con được chia sẻ niềm vui của sự phục sinh của Ngài. Amen.

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh…

Jesus Christ crucified, have mercy on us! Jesus Christ risen, we trust in You!

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin tưởng nơi Ngài.

Đứng hát: Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua Con đường thập tự loang máu đào. Ôi lưỡi đòng còn loang vết máu Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa. Chén đắng nào Ngài uống say sưa Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài Xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi (Đường đời con đi) Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài Để được sống với Ngài vinh quang.