Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Chống Bão Tố

Lời Nguyện Chống Bão Tố

(Ðọc và làm dấu Thánh Giá ở mỗi chữ thập †)

Chúa Giêsu Kitô là Vua vinh quang đã đến trong Bình An †

Chúa đã làm người †

Và Ngôi Lời đã mặc xác phàm †

Chúa Kitô đã sinh ra bởi Ðức Nữ Ðồng Trinh †

Chúa Kitô đã chịu đau khổ †

Chúa Kitô đã chịu đóng đinh †

Chúa Kitô đã chịu chết †

Chúa Kitô đã sống lại từ cỏi chết †

Chúa Kitô đã lên trời †

Chúa Kitô đã chiến thắng †

Chúa Kitô đã hiển trị †

Chúa Kitô đã hạ lệnh †

Xin Chúa Kitô bảo vệ chúng con khỏi giông tố †

Chúa Kitô đã đến giữa họ trong Bình An †

Và Ngôi Lời đã mặc xác phàm †

Chúa Kitô ở với chúng ta và với Mẹ Maria †

Kẻ thù thần thiêng, ngươi hãy đi ngay bởi uy Danh của vị Sư Tử dòng dõi Judah, con Vua Ðavid, đã chiến thắng †

Chúa là Ðấng Thánh †

Chúa là Ðấng đầy Quyền Năng †

Chúa là Ðấng hằng hữu †

Xin thương xót chúng con. Amen! 

(Kinh này được khởi đầu từ một dòng tu và nhà thờ ở Lisbon, Portugal. Ðức Giáo Hoàng Innocent III, 1198-1216, đã truyền phổ biến nó ra.)