Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tràng Hạt Ðức Tin

Tràng Hạt Ðức Tin

Dùng Chuỗi Mân Côi đọc như sau:

Ở mỗi Hạt lớn đọc: Kinh Tin Kính

Ở mỗi Hạt nhỏ đọc: “Giêsu, Maria con mến yêu, xin cứu các linh hồn và những người đã được Thánh Hiến.”

Cuối cùng đọc 5 kinh Lạy Nữ Vương.

(Kinh nguyện này được ban cho Mama Rosa Quattrini do Ðức Trinh Nữ Maria vào ngày 14 tháng 7 năm 1967, tại San Damiano, nước Ý.)