Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH CẦU CÙNG CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP

 

KINH CẦU CÙNG CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP

 

Lạy ơn Đức Chuá Trời lòng lành vô cùng, đã đoái thương xem Nước Việt-Nam ban ơn cho anh em chúng con được phúc Tử vì Đạo. Xin Chuá Con vì công nghiệp Cha Thánh Phanxico Trương-Bửu-Diệp nghe lời chúng con cầu xin, cho chúng con được bắt chước Cha Thánh Phanxico Trương Bửu Diệp làm sáng danh Chuá Con ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Amen.

 

KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH BỆNH
(THƯỜNG ĐƯỢC ĐỌC TRỨƠC MỘ CHA TRƯƠNG BUỬ DIỆP)

 

Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa chết và sống lại. Chúa còn đang sống lại, Chuá đang chủ trị trời đất vạn vật, Chúa đang chủ trị hồn xác bệnh tật con. Giêsu Kitô là Chúa Tể! Con xin cúi đầu thờ lạy Chúa, con xin cúi đầu phục Chúa. Con xin nhìn nhận quyền tối cao, quyền tuyệt đối, quyền duy nhất của Chúa trên con. Ngoài Chúa ra, không ai làm Chúa của con nữa. Một mình Chúa làm chủ đời con, để Chúa cứu con khỏi tội lỗi, khỏi bệnh tật, vì bệnh tật là hậu quả của tội lỗi mà Chúa là Đấng cứu chuộc duy nhất của con. Một mình Chúa đổ hết máu ra mà chuộc tôi cho con, và chữa lành con..Con xin dâng hồn xác bệnh tật con cho Chúa, xin Chúa làm chủ đời con, một mình Chúa mà thôi cho đến mãn đời ...

 

Lạy Chúa Giêsu, con xin đặt hết lòng trông cậy của con vào một mình Chúa, vì một mình Chúa mới đủ tình thương, đủ quyền năng mà bệnh vực cho con bất cứ hoàn cảnh nào. Một mình Chúa mới đủ trung thành, đủ lòng thương xót mà tha thứ tội lỗi cho con, để con tới Nước Thiên Đàng chắc chắn sau này. Các ơn ấy, con chỉ biết trông cậy vào lòng thương xót Chúa ban cho mà thôi, chứ không cậy vào sức riêng con tí nào.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương con quá bội, Chúa chết cho con được sống. Chúa là Đấng tốt lành đáng mến yêu vô cùng. Con xin yêu mến Chúa hết lòng . Vì con yêu mến Chúa thật tình, con xin buồn ghét , từ bỏ xa lìa hết mọi tội cả đời con, con xin dốc lòng chừa và xa lánh mọi dịp tội. Con xin dâng hồn xác con cho Chúa. Xin đổ xuống Thánh khí trên con . Ngài sẽ sửa lại mọi sự trong ngoài con. Ngài sẽ ban ơn cho con được gặp Chúa ,được kết hợp cùng Chúa, được sống trong Chúa, Ngài sẽ chữa lành cho con.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dùng quyền năng phục sinh của Chúa ...là Chúa Thánh Khí..để xua đuỗi mọi ảnh hưởng của ma quỉ của tội lỗi, của bệnh tật, ra khỏi hồn xác con, và nhường chỗ lại cho Chúa Thánh Thần ngự trị.

 

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã chữa biết bao nhiêu bệnh nhân, cho họ được vui mừng bằng an và được lành bệnh. Giờ đây, Chúa đã sống lại rồi. Chúa là Đấng quyền năng sinh tử mọi loài, xin Chúa cũng chữa bệnh cho con, để con được vui mừng bằng an, và được lành bệnh, hầu làm sáng danh Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa mang bệnh tật con trên cây Thánh giá, để xóa tẩy cùng với tội lỗi con. Giờ đây, con đã ăn năn sám hối, Chúa tha tội con rồi, xin Chúa cũng xóa tẩy bệnh tật cho con.

 

Lạy Chúa Giêsu, con tin vững vàng, Chúa đã nhậm lời con kêu xin, con xin tạ ơn Chúa, vì Chúa đã nhậm lời con kêu xin.