Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Cảm Tạ

 

 

Muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc sẽ khen tôi có phúc

 

ÐK. Muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc sẽ khen tôi có phúc. Vì Ðấng Toàn Năng đã làm cho Tôi bao điều cao sang.

 

1. Muôn thế hệ, thế hệ, sẽ khen tôi có phúc. Vì Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi bao điều trọng đại.

2. Phận thấp hèn, thấp hè. Ngài dủ thương trông đến. Lòng trí mừng khen Ðấng Cứu Ðộ tôi. Chúa thật Chí Thánh.

3. Ai biết sợ, kính Ngài, Ngài đã luôn thương xót. Ngài sẽ đuổi xua kẻ nào kiêu căng, kẻ nào kiêu căng.

4. Ai chức quyền, thế lực. Từ bệ cao ngã xuống. Mà kẻ hèn mọn đã được nâng lên, đã được nâng lên.

5. Ai khó nghèo, khó nghèo. Ngài đã ban muôn phúc. Còn kẻ giàu sang phải về tay không.