Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Lễ Riêng Tháng Ba

 

Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Phần Riêng Các Thánh

Tháng Ba

 

Ngày 4 tháng ba

Thánh Ca-xi-mia

Lễ nhớ

Lấy lễ chung các thánh nam

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã gọi chúng con làm tôi tớ Chúa, để cùng Chúa làm chủ trái đất này. Vì lời thánh Ca-xi-mia nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con biết sống thánh thiện ngay lành để phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 15 tháng 3

Thánh Clê-men-tê M- Hofbauer

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Cha đã tỏ bày lòng ưu ái đối với Dân Cha mà làm cho thánh Clê-men-tê Ma-ri-a được lòng nhiệt thành đối với phần rỗi các linh hồn và đã nhờ người mà loan báo vương quốc ân sủng của Cha. Xin Cha cho chúng con, nhờ lời chuyển cầu của người, được phục vụ đức tin mà chính người đã dạy và chỉ cho chúng con trên bước đường chúng con đi, nhờ gương sáng của đời sống người. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin Cha thương nhận lấy đời sống chúng con cùng với những lễ vật nầy. Xin Cha dùng những mầu nhiệm chúng con long trong cử hành mà tăng cường sức mạnh của chúng con, như Cha đã đoái thương làm cho thánh Clê-men-tê được mạnh sức. Chúng con cầu xin...

 

Lời tiền tụng các thánh mục tử

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Cha, Cha đã nuôi dưỡng chúng con trong bàn tiệc Thánh Thể là nơi tín hữu mọi thời tụ họp cách lạ lùng. Xin Cha thương ban cho chúng con được lãnh nhận sức mạnh do bánh bởi trời và được nhận vào bàn tiệc đời đời cùng với các thánh. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 19 tháng ba

Thánh Gie-Se, Bạn Trăm Năm Ðức Maria

Lễ trọng

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Ðức Giêsu cho thánh cả Giu-se và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, cho Giáo Hội luôn luôn cộng tác với Ðức Giêsu để hoàn tất công trình Người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở, muôn đời.

 

Ðọc Kinh Tin Kính

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xưa thánh cả Giu-se đã hết lòng phục vụ Ðức Kitô, Con Một Chúa Ðấng sinh làm con Ðức Trinh Nữ Maria. Nay xin Chúa cũng rộng lòng ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch ngay thẳng để cử hành lễ tế tại bàn thờ này. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, trong buổi lễ mừng thánh cả Giu-se, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được no thoả tại bàn tiệc thánh này. Xin bảo vệ chúng con luôn mãi và duy trì nơi chúng con những ân huệ của Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 25 tháng ba

Lễ truyền tin

Lễ trọng

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Ngôi Lời của Chúa mặc lấy xác phàm trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria để cứu độ loài người. Này chúng con tuyên xưng Ðấng Cứu Ðộ là Thiên Chúa thật và là người thật, xin cho chúng con cũng được thông phần bản tính Thiên Chúa của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở, muôn đời.

 

Ðọc Kinh Tin Kính

 

Khi đến câu: "Bởi phép Chúa Thánh Thần..." thì bái gối.

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng Giáo Hội nhận biết mình đã khởi đầu trong ngày Con Một Chúa nhập thể. Xin chấp nhận của lễ Giáo Hội tiến dâng mà ban cho chúng con được hân hoan cử hành các mầu nhiệm của Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

Khi nhận lời thiên sứ truyền tin, Ðức Trinh Nữ đã tin tưởng nghe theo và âu yếm cưu mang trong cung lòng trinh khiết Ðấng sẽ sinh ra giữa nhân loại và vì nhân loại bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Nhờ đó Cha trung thành thực hiện các lời hứa cho con cái Ít-ra-en và mặc khải Ðấng muôn dân đợi chờ.

Vì thế đạo binh các Thiên thần muôn đời hoan hỷ trước thánh nhan Chúa, thờ lạy Chúa uy linh cao cả. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng rằng: Con Chúa nhập thể trong lòng Ðức Trinh nữ Maria là Thiên Chúa thật và là người thật. Xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận củng cố niềm tin chân thật ấy, và xin cho cuộc chiến thắng phục sinh của Con Chúa đem lại cho chúng con ơn cứu độ và niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin...