Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Lễ Cầu cho Các Linh Mục

 

Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Cầu cho các Linh Mục

 

Cầu cho các linh mục

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến trần gian làm tư tế của giao ước mới để thánh hóa loài người và làm cho danh Chúa được vinh quang rực rỡ. Xin cho các linh mục là những người mà Con Chúa đã chọn để phục vụ và phân phát các mầu nhiệm thánh, được trọn đời trung tín với nhiệm vụ của mình. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho các linh mục vừa phục vụ bàn thờ vừa phục vụ dân Chúa. Xin chấp nhận của lễ chúng con dâng mà ban cho hàng linh mục luôn sống đẹp lòng Chúa và góp phần xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô, Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa thông hiệp với của lễ chúng con đã dâng tiến. Xin cho tiệc Thánh Thể hôm nay gia tăng sức mạnh cho hàng linh mục chúng con cũng như cho hết mọi thành phần trong Hội Thánh. Xin ban cho chúng con một tình yêu không gì lay chuyển nổi, khiến chúng con sống trọn tình với Chúa, và luôn vẹn nghĩa với anh em. Chúng con cầu xin...

 

Kỷ niệm ngày thụ phong

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Cha chí thánh, ngày hôm nay làm con nhớ lại rằng chính Cha đã chọn con, đã cho con được tham dự vào chức vụ tư tế độc nhất của Ðức Kitô để phục vụ Hội Thánh. Xin ban cho con một niềm tin mạnh mẽ để con vừa cương nghị, vừa khiêm tốn trong nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng. Như thế, con sẽ phân phát các mầu nhiệm cứu độ như một người quản lý trung thành. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng tiến Chúa của lễ này để ca tụng ngợi khen Chúa. Chúa đã đoái đến con mặc dầu con bất xứng, xin Chúa cũng gia tăng ân sủng giúp con chu toàn sứ mạng Chúa đã giao. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, nhân ngày kỷ niệm con thụ phong linh mục, con đã cử hành mầu nhiệm đức tin để tôn vinh Chúa quyền uy cao cả. Xin cho trọn cuộc đời chúng con cũng trở nên lời ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin...