Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên Chúa là Cha và là Đấng Tạo Thành

Giáo Lý theo Kinh Tin Kính

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 

THIÊN CHÚA LÀ CHA VÀ LÀ ĐẤNG TẠO THÀNH

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Chuyển ngữ: Nguyễn Đức Tuyên, Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi

              Chuyễn ngữ từ ấn bản Anh ngữ "GOD THE FATHER AND CREATOR" trong bộ Bài Giáo Lý về CHÚA BA NGÔI  do ĐTC Gioan Phaolô II   Với sự đồng ý của Pauline Books and Media

 

*************************************

Lời Giới Thiệu

do linh mục Joseph H. Casey, SJ

Chuyển ngữ: Nguyễn Đức Tuyên, Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi

Imprimatur Giáo Phận Orang Ngày 8.12. 2007

 

Dominic Mai Thanh Lương  Giám Mục Phụ Tá

 

NỘI DUNG

Lời Tựa

do lm Joseph H. Casey, SJ, Boston College                           

 

Ghi chú

 

Phần 1. Huấn Giáo Trao Truyền Toàn Vẹn Mạc Khải

Ch. 1: Người dạy Giáo Lý phải thành tín với sự Toàn Vẹn Chân Lý Mạc Khải   

Ch. 2: Tinh Thần Đức Tin là cốt tủy việc dạy Giáo Lý Kitô Giáo          

Ch. 3: Hành Trang Tín Lý cần thiết cho Người Dạy Giáo Lý

Ch. 4: Ý nghĩa Đức Tin

Phần 2. Mạc Khải và Đức Tin

Ch. 5: Người ta có thể nhận biết Thiên Chúa nhờ ánh sáng tự nhiên của lý luận con người 

Ch. 6: Thiên Chúa mạc khải chính Ngài là Nguồn  Mạch Đức Tin của chúng ta

Ch. 7: Chúa Giêsu là Sự Hoàn Thành Vĩnh Viễn Mạc Khải của Thiên Chúa

Ch. 8: Chúa Thánh Linh luôn hoàn hảo Đức Tin của chúng ta để chúng ta có thể hiểu Mạc Khải rõ ràng hơn                

Ch. 9: Nhờ Đức Tin nhân loại chấp nhận cách tự do tuyệt đối các Chân Lý hàm chứa trong  Mạc Khải của Thiên Chúa

Ch. 10: Trao truyền Thiên Khải

Ch. 11: Sách Thánh được thần ứng

Ch. 12: Ánh sáng Mạc Khải trong Cựu Ước

Ch. 13: Tân Ước là Thần Chứng và Vĩnh Cửu  cho Chúa   Kitô                

Ch. 14: Những Tương Quan với các tôn giáo ngoài Kitô Giáo                                   

Ch. 15: Vấn đề Vô Tín Ngưỡng và Vô Thần

Ch. 16: Đức Tin bắt nguồn từ Lời Thiên Chúa

Ch 17:  Đức Tin là Tác Nhân cho Việc Hiệp Nhất Kitô hữu    

Phần 3. Sự Hiện Hữu và Bản Tính Thiên Chúa

Ch. 18: Thái độ chính đáng trước Thiên Chúa

Ch. 19: Những bằng chứng về Thiên Chúa hiện hữu

Ch. 20: Khoa học gia và Thiên Chúa

Ch. 21: Chúng ta tin Thiên Chúa

Ch. 22: Thiên Chúa tự khải là Đấng hằng hữu          

Ch. 23: Thiên Chúa uy nghi vô cùng

Ch. 24: Nhân loại tiếp xúc với Thiên Chúa trong  bóng Đức Tin

Ch. 25: Thiên Chúa hằng sống đã mạc khải chính Ngài là Đấng Vô Thủy Vô Chung   

Ch. 26: Thiên Chúa, là Đấng hằng sống,  là Thần Linh, Vô Biên và Vô Hình          

Ch. 27: Thiên Chúa là  Cha Toàn Năng

Ch. 28: Thiên Chúa của Giao Ước

Ch. 29: Với tột đỉnh Đức tin Thiên Chúa là Tình Yêu

Phần 4. Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh

Ch. 30: Thiên Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh

Ch. 31: Thiên Chúa là Cha toàn thể nhân loại

Ch. 32: Chúa Kitô cho chúng ta thấy Dung Nhan Chúa Cha    

Ch. 33: Chúa Kitô là Con Thiên Chúa Hằng Hữu

Ch. 34: Giáo Hội tuyên tín vào Thiên Chúa Con  (Thiên Chúa Ngôi Con)

Ch. 35: Qua Chúa Kitô, Chúa Thánh Linh dẫn chúng ta đến với Chúa Cha

Ch. 36: Chúa Thánh Linh nhiệm xuất từ  Chúa Cha và Chúa Con mà ra

Ch. 37: Tính Đồng Nhất và Phân Biệt trong Hiệp Thông Hằng Hữu của Chúa Ba Ngôi

Ch. 38: Sự phân biệt các tương quan trong  Thiên Chúa Ba Ngôi

Ch. 39: Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh

Ch. 40: Sự đồng nhất giữa Thánh Ý Thiên Chúa với Luật Luân Lý

Phần 5. Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành

Ch. 41: Mầu nhiệm tạo dựng

Ch. 42: Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất

Ch. 43: Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ từ hư vô

Ch. 44: Các tạo vật là kiệt tác của Chúa Ba Ngôi

Ch. 45: Các tạo vật phô bày vinh quang Thiên Chúa

Ch. 46: Các loài thụ tạo có quyền tự lập chính đáng

Ch. 47: Nhân loại được tạo dựng theo Hình Ảnh Thiên Chúa           

Ch. 48: Con người là hữu thể thiêng liêng và vật chất (và có thân xác)              

Ch. 49: Con người là chủ thể có tri thức và tự do

Phần 6.  Thiên Chúa  Quan Phòng

Ch. 50: Tin vào Thiên Chúa quan phòng củng cố các mối Hy Vọng của chúng ta 

Ch. 51: Ơn Thiên Chúa quan phòng hằng gìn giữ mọi thụ tạo                          

Ch. 52: Ơn quan phòng của Thiên Chúa thể hiện kế hoạch Khôn Ngoan và Yêu Thương hằng hữu  

Ch. 53: Ơn Thiên Chúa quan phòng và sự tự do của nhân loại          

Ch. 54: Mầu nhiệm Ơn Tiền Định trong Chúa Kitô    

Ch. 55: Sự dữ và đau khổ hiện diện trong thế giới

Ch. 56: Trong Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế, ơn quan phòng của Thiên Chúa chiến thắng sự dữ

Ch. 57: Sự quan phòng của Thiên Chúa trong ánh sáng Công Đồng Vatican II 

Ch. 58: Ơn quan phòng và việc phát triển Nước Thiên Chúa,

Phần 7. Các Thiên Thần

Ch. 59: Thiên Chúa tạo thành muôn loài, hữu hình và vô hình 

Ch. 60: Thiên Chúa tạo dựng các thiên thần là những hữu thể tự do

Ch. 61: Thiên Chúa tạo dựng những hữu thể vô hình là các thiên thần            

Ch. 62: Các thiên thần tham dự vào Lịch Sử Ơn  Cứu Độ

Ch. 63: Sự sa ngã của các phản thần

Ch. 64: Chúa Kitô chiến thắng ma quỉ

 

Phụ Bản

 

Phụ Bản I. Kinh Tin Kính

                 Nicene-Constantinopolitan

Phụ Bản II. Biểu Tượng Tuyên Tín Quicumque

Phụ Bản III. Văn Bản Hiến Chế Tín Lý Dei Filiu