Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 9 Thường Niên Năm C

 

Chúa Nhật 9 Thường Niên Năm C

 

Bài Ðọc I:   1V 8, 41-43

"Khi người xứ lạ đến cầu nguyện, Chúa đã nhậm lời nó".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

 

Trong những ngày ấy, Salomon cầu nguyện trong đền thờ rằng: "Người ngoại bang không phải thuộc dân Israel của Chúa, vì danh Chúa, (bởi nó nghe nói danh Chúa cao cả, bàn tay Chúa mạnh mẽ và cánh tay Chúa hùng dũng), nó từ xứ xa lạ mà đến; vậy khi nó cầu nguyện tại nơi này, từ trời nơi Chúa ngự, (xin) Chúa nhậm lời nó, và ban cho nó mọi sự như nó kêu cầu, để mọi dân trên thế giới biết sợ danh Chúa, cũng như dân Israel của Ngài, và họ biết rằng danh Chúa được cao rao tại đền thờ này mà con đã xây cất".

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca:   Tv 116, 1. 2

Ðáp: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian    (Mc 16, 15).


Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng:

1) Toàn thể chư dân, hãy ngợi khen Chúa!
Hết thảy các nước, hãy chúc tụng Người.                                                        

2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng ta thật là mãnh liệt,
và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời.                                            

 

Bài Ðọc II:     Gl 1, 1-2. 6-10

"Nếu tôi còn làm vừa lòng thiên hạ, thì tôi không phải là đầy tớ của Ðức Kitô".

Khởi đầu thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

 

Phaolô, làm Tông đồ không phải do loài người, hay do một người nào, mà là do Ðức Giêsu Kitô, và do Chúa Cha, Ðấng đã cho Người từ cõi chết sống lại, và tất cả anh em đang ở với tôi, kính gửi các cộng đoàn ở Galata.

Tôi ngạc nhiên thấy anh em thay lòng đổi dạ chóng như thế đối với Ðấng đã kêu gọi anh em thông phần vào ân sủng của Ðức Kitô, để anh em quay sang một tin mừng khác! Tin mừng khác làm gì có, chỉ có những kẻ phá rối anh em và muốn anh em đảo lộn Tin Mừng của Ðức Kitô. Nhưng cho dù chúng tôi, hay một thiên thần nào từ trời đến, giảng tin mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã rao giảng cho anh em, thì người đó bị chúc dữ! Như chúng tôi đã nói trước, và giờ đây tôi xin nói lại rằng: Nếu có ai rao giảng cho anh em Tin Mừng khác hơn điều anh em đã lãnh nhận, thì người đó bị chúc dữ!

Giờ đây, tôi phải làm vừa lòng người ta hay là Thiên Chúa? Nào có phải tôi tìm cách làm vừa lòng người ta sao? Nếu tôi còn làm vừa lòng thiên hạ, thì tôi không phải là đầy tớ của Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia:   Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.


Phúc Âm:    Lc 7, 1-10

"Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết, nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: "Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta". Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi chỉ là một sĩ quan cấp dưới, tôi cũng có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; tôi bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này thì nó làm". Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: "Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy". Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ (đã) lành mạnh.

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Chúa khen kẻ tin Chúa và nhận lời kẻ khiêm nhượng. Chúng ta vững lòng tin Chúa và khiêm tốn cầu nguyện.

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng truyền bá đức tin cho mọi người. Xin cho các thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và bằng đời sống chứng tá của mình.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. Nhiều người hiện nay tin tưởng vào của cải vật chất và quyền lực chức quyền hơn là tin Chúa. Xin cho họ biết chỉ có Chúa mới cứu họ khỏi mọi khốn khổ hồn xác.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3. Nhờ lòng tin khiêm nhường mạnh mẽ mà viên sĩ quan ngoại giáo được Chúa khen ngợi cứu giúp. Xin cho các tín hữu Chúa biết noi gương sáng đó hằng ngày.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. Thánh Phaolô cương quyết bảo vệ Tin Mừng và niềm tin Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương thánh nhân, luôn củng cố niềm tin của chúng ta vào Lời Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa khen ngợi lòng tin mạnh mẽ khiêm tốn của viên sĩ quan ngoại giáo. Xin giúp chúng con sống khiêm tốn và tin Chúa mạnh mẽ suốt đời. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.