Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM B
Tin Mừng thánh Gioan 15,1-8

 

I. TIN MỪNG

 

1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

 

5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

 

1  "I am the true vine, and my Father is the vine grower.

 

2 He takes away every branch in me that does not bear fruit, and everyone that does he prunes  so that it bears more fruit.

 

3 You are already pruned because of the word that I spoke to you.

 

4 Remain in me, as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me.

 

5 I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing.

 

6  Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither; people will gather them and throw them into a fire and they will be burned.

 

7 If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want and it will be done for you.

 

8 By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 15,8


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Trong dụ ngôn cây nho thật, ai là người trồng nho? (Ga 15,1)
a. Thiên Chúa
b. Đức Giêsu
c. Ông Noê
d. Dân Ítraen

 

02. Ai là cây nho thật? (Ga 15,5)
a. Dân Ítraen
b. Các tông đồ
c. Đức Giêsu
d.Thiên Chúa

 

03. Cành nào không gắn liền với Đức Giêsu thì hậu quả thế nào? (Ga 15,2-6)
a. Không sinh hoa trái.
b. Bị chặt đi.
c. Quăng vào lửa cho nó cháy đi.
d. Cả a, b và c đúng.

 

04. Với những cành nào sinh hoa trái, ai sẽ cắt tỉa để nó sinh nhiều hoa trái hơn? (Ga 15,2)
a. Đức Giêsu.
b. Thiên Chúa, Cha Thầy.
c. Các tông đồ.
d. Ông Phêrô.

 

05. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là gì? (Ga 15,8)
a. Anh em trở nên những người đáng yêu.
b. Anh em sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của Thầy.
c. Anh em hãy yêu mến nhau.
d. Cả a, b và c đúng.

 


III. Ô CHỮ 

 

 

Những gợi ý

 

01. Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ thầy? (Ga 15,8)

 

02. Cành nào khô héo thì quăng vào đâu cho nó cháy đi? (Ga 15,6)

 

03. Đức Giêsu là gì trong dụ ngôn cây nho thật? (Ga 15,5)

 

04. Thiên Chúa, Cha Thầy, là người làm gì trong dụ ngôn cây nho thật? (Ga 15,1)

 

05. Cũng như điều gì không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho? (Ga 15,4)

 

06. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em trở thành gì của Thầy? (Ga 15, 8)

 

07. Những cành không sinh hoa trái thì Thiên Chúa làm gì? (Ga 15,2)

 

08. Các môn đệ là gì trong dụ ngôn cây nho thật? (Ga 15,5)

 

09. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều … … (Ga 15, 8)

 

10. Với những cành sinh hoa trái, Thiên Chúa làm gì cho nó sinh nhiều hoa trái hơn? (Ga 15, 2)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH  GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

 

Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy,
thì người ấy sinh nhiều hoa trái.
Tin Mừng thánh Gioan 15,5b

 


NGUYỄN THÁI HÙNG

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM B
Tin Mừng thánh Gioan 15,1-8

 


I. HÌNH TÔ MÀU

 


* Chủ đề :
Chùm nho nhiều trái

 

* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 15,8
Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là:
Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. a. Thiên Chúa (Ga 15,1)
02. c. Đức Giêsu Ga 15,5)
03. d. Cả a, b và c đúng (Ga 15,2-6)
04. b. Thiên Chúa, Cha Thầy (Ga 15,2)
05. b. Anh em sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của Thầy (Ga 15,8)

 

III. Lời giải đáp Ô CHỮ 

 

 

01. Chúa Cha (Ga 15,8)
02. Lửa (Ga 15,6)
03. Cây nho (Ga 15,5)
04. Trồng nho (Ga 15,1)
05. Cành nho (Ga 15,4)
06. Môn đệ (Ga 15, 8)
07. Chặt đi (Ga 15,2)
08. Cành (Ga 15,5)
09. Hoa trái (Ga 15, 8)
10. Cắt tỉa (Ga 15, 2)

 

Hàng dọc : Cây Nho Thật

 


NGUYỄN THÁI HÙNG