Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vác thập giá theo Thầy

Tác giả: 
Jos Hồng Ân

 

 

Vác thập giá theo Thầy
(CN 24 TN-B)


Chúa và môn đệ đi cùng
Tới làng và xã ở vùng Xê-da
Dọc đường Người hỏi lân la
Hỏi luôn môn đệ người ta nói gì
Bảo thầy thực tế là chi?
Các ông liền nói những gì liên quan
Người thì bảo đó Gio-an
Kẻ thì lại nói tiên vàn Ê-li
Kẻ thì lại bảo tiên tri
Hay là ngôn sứ từ bi tuyệt vời
Chúa liền hỏi lại đồng thời
Anh em nào có nói lời khác chăng?
Phê-rô lên tiếng mà rằng
Chính Thầy là Đấng vĩnh hằng muôn nơi
Ki-tô con Đức Chúa Trời
Chúa thì cấm ngặt nói lời ấy ra
Chúa liền cho biết thật là
Con Người phải chịu khổ đà thảm thê
Kinh sư, thượng tế khinh chê
Họ thì đem giết chẳng hề xót thương
Ba ngày sống lại tỏ tường
Phê-rô can Chúa bỏ đường đó đi
Trách rằng sao Chúa thực thi
Con đường khổ giá làm chi mệt người
Chúa liền trách mắng rằng ngươi
Sa-tan lui lại sau Người mau mau
Đám đông Người nói trước sau
Những ai mà muốn cùng nhau theo Thầy
Hãy đi bỏ hết từ rầy
Vác cây thập giá mọi ngày theo Tôi
Ai lo cứu mạng than ôi!
Tức thì mất mạng vào hồi quang lâm
Ai liều vì cả Phúc Âm
Sẽ luôn được sống an tâm thực tình
Luôn luôn cứu được mạng mình
Vào ngày sau hết trong tình Chúa yêu.

 


Jos. Hồng Ân