Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đấng Kitô

Tác giả: 
Trầm Hương Thơ
 
 
"ĐẤNG KITÔ" (Mc.8,27-35)
CN 23 TN – B 
 
 
 
CHÍNH  Ngài là đấng Kitô
NGÀI     từ Thiên Chúa mà vô cứu đời
         Đường-Sống-Thật tuyệt vời
CHÚA    là Thiên Tử xuông nơi thế trần
NGÔI     Hai cứu vớt phàm nhân
LỜI        Phê-rô rõ Thánh Thần ơn khôn
 
LỜI         ngay từ đáy tâm hồn
TUYÊN  ngôn xác quyết, tuyên ngôn để đời
TÍN         trung chính Chúa Ngôi Lời
THÁC     thì đành chịu chẳng rời Chúa tôi
MỌI        người kinh ngạc bồi hồi
NƠI        đây Chúa phán một thôi như vầy
         ràng Chúa sẽ nộp thây!
RÀNG    vào "cõi chết trên cây khổ hình!"
 
MÔN     đồ nghe thế thất kinh!
ĐỆ         huynh nhớn nhác lặng thinh tái hồn
CẢN      Thầy Phê-rô tưởng khôn
CHÚA   bèn mắng thẳng liệu hồn! Xa tan!
LÊN      đường, xéo lại sau ta! 
ĐÀNG  ta đi đúng ý Cha trên trời

NÊN      thầy phải chết cho đời
ANH      không hiểu nổi những lời ta đâu
BỊ          đau khổ nhục thảm sầu
MẮNG  la đánh đạp đêm thâu thập hình
RA        chiên tế lễ lặng thinh
ĐÀNG  lên đỉnh núi hy sinh giữa trời
SAU      này anh sẽ hiểu Lời
TA        đi dọn chỗ cho người đến sau.
 
 
Trầm Hương Thơ 16.09.2012