Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tung hô Nữ Vương

 

 

TUNG NỮ VƯƠNG !

 

Tung hô Nữ Vương

Mẹ là nhân thường, nhưng cao trọng

Mẹ là tỳ nữ của Chúa Trời

Nơi Mẹ đời đời là diễm phúc

Vì nơi Mẹ ánh tinh tú rạng ngời soi chiếu

Ánh sáng đức tin giọi suốt cuộc hành trình

Cùng Đấng Cứu Thế, Mẹ được tôn vinh

Bởi sự đồng lòng của Mẹ với trời cao

Mẹ đã  “xin vâng” hai tiếng đẹp làm sao!

Người Nữ Tỳ được tuôn trào thánh sũng

Tung hô Nữ Vương, Mẹ được chúc tụng!

Từ sự thấp hèn Thiên Chúa đã nâng lên

Vì Mẹ là Mẹ thật của Chúa uy linh

Ôi ! huyền nhiệm, Mẹ là vầng trăng vũ trụ

Mẹ đẹp hơn muôn vần tinh tú

Chiếu rạng ngời vì lượng cả đức từ bi

Con say sưa chúc tụng Mẹ muôn khi

Trong vũ trụ có gì quý hơn Mẹ

Mẹ là Nữ Tỳ người nhân thế

Chúa Trời ban thưởng Mẹ được vinh quang

Chúc tụng Mẹ , Mẹ thật huy hoàng !

Chúc tụng Mẹ , Mẹ thật vinh quang !

Vì Mẹ đã trung tín với Thiên Chúa

Và tình Chúa Trời đã cảm thấu tâm hồn Mẹ

Từ  nơi cung lòng nhỏ bé

Chúa Trời đã hỷ dạ hài lòng

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh, xin chúc tụng!

Mẹ muôn đời là Thánh Nữ được tôn vinh

Trong Thiên Chúa, ánh quang Mẹ soi chiếu

Dưới trần đời Mẹ tuyệt dịu hơn trăng sao

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh! Xin bái chào

Còn lẽ nào Mẹ chưa được chúc tụng

Từ trời cao xin Mẹ đoái xuống trần

Xin Mẹ thương tỏa chiếu muôn phúc ân

Và cầu bàu cho nhân trần ơn tha thứ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria

Mẹ đẹp hơn muôn vì tinh tú

Con quỳ gối xin chúc tụng Mẹ muôn đời ./.Amen

 

22/09/2012 kính tưởng niệm HÀN MẠC TỬ( bách chu niên)

P. Trần Đình Phan Tiến ( bước theo)