Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính: Thiên Chúa là Cha

 

 

Giáo Lý theo Kinh Tin Kính

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

                                                                                                                                                      

Thiên Chúa là Cha và là Đấng Tạo Thành

 

Chuyển ngữ: Nguyễn Đức Tuyên,

Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi

 

**********************************************************

                    

Chuyễn ngữ từ ấn bản Anh ngữ

"GOD THE FATHER AND CREATOR"

trong bộ Bài Giáo Lý về CHÚA BA NGÔI

do ĐTC Gioan Phaolô II

Với sự đồng ý của Pauline Books and Media

 

********************************

Bìa do Nguyễn Văn Ngọc trình bày

Phổ biến lần I, tháng 12 năm 2007

Copyright (c) 2007, Nguyễn Đức Tuyên, 

   Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi


*******************

Imprimatur

Ngày 8.12.2007

Đaminh Mai Thanh Lương

Gíám Mục Phụ Tá, Giáo Phận Orange

 

****************************************

NỘI DUNG

 

Lời Tựa

do lm Joseph H. Casey, SJ, Boston College                           

Tr.

11

Ghi chú

18

Phần 1. Huấn Giáo Trao Truyền

 Toàn Vẹn Mạc Khải

 

Ch. 1: Người dạy Giáo Lý phải thành tín với sự  

 Toàn Vẹn Chân Lý Mạc Khải   

23

Ch. 2: Tinh Thần Đức Tin là cốt tủy việc dạy

  Giáo Lý Kitô Giáo

28

Ch. 3: Hành Trang Tín Lý cần thiết cho Người

 Dạy Giáo Lý

34

Ch. 4: Ý nghĩa Đức Tin

39

Phần 2. Mạc Khải và Đức Tin

 

Ch. 5: Người ta có thể nhận biết Thiên Chúa nhờ

 ánh sáng tự nhiên của lý luận con người

46

Ch. 6: Thiên Chúa mạc khải chính Ngài là Nguồn

Mạch Đức Tin của chúng ta

53

Ch. 7: Chúa Giêsu là Sự Hoàn Thành Vĩnh Viễn

 Mạc Khải của Thiên Chúa

58

Ch. 8: Chúa Thánh Linh luôn hoàn hảo Đức Tin

 của chúng ta để chúng ta có thể hiểu Mạc

 Khải rõ ràng hơn

63

Ch. 9: Nhờ Đức Tin nhân loại chấp nhận cách tự

do tuyệt đối các Chân Lý hàm chứa trong  Mạc Khải của Thiên Chúa

68

Ch. 10: Trao truyền Thiên Khải

73

Ch. 11: Sách Thánh được thần ứng

79

Ch. 12: Ánh sáng Mạc Khải trong Cựu Ước

 

Ch. 13: Tân Ước là Thần Chứng và Vĩnh Cửu  cho

Chúa   Kitô         

90

Ch. 14: Những Tương Quan với các tôn giáo

 ngoài Kitô Giáo 

96

Ch. 15: Vấn đề Vô Tín Ngưỡng và Vô Thần

104

Ch. 16: Đức Tin bắt nguồn từ Lời Thiên Chúa

111

Ch 17:  Đức Tin là Tác Nhân cho Việc Hiệp Nhất  

 Kitô hữu

118

Phan 3. Sự Hiện Hữu và Bản Tính

            Thiên Chúa

 

Ch. 18: Thái độ chính đáng trước Thiên Chúa

126

Ch. 19: Những bằng chứng về Thiên Chúa hiện

 hữu

132

Ch. 20: Khoa học gia và Thiên Chúa

139

Ch. 21: Chúng ta tin Thiên Chúa

145

Ch. 22: Thiên Chúa tự khải là Đấng hằng hữu          

150

Ch. 23: Thiên Chúa uy nghi vô cùng

156

Ch. 24: Nhân loại tiếp xúc với Thiên Chúa trong

 bóng Đức Tin

 

162

Ch. 25: Thiên Chúa hằng sống đã mạc khải chính

Ngài là Đấng Vô Thủy Vô Chung   

168

Ch. 26: Thiên Chúa, là Đấng hằng sống,

 là Thần Linh, Vô Biên và Vô Hình 

175

Ch. 27: Thiên Chúa là  Cha Toàn Năng

182

Ch. 28: Thiên Chúa của Giao Ước

188

Ch. 29: Với tột đỉnh Đức tin Thiên Chúa là

Tình Yêu

195

Phần 4. Thiên Chúa Ba Ngôi

              Cực Thánh

 

Ch. 30: Thiên Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi Cực

Thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh

204

Ch. 31: Thiên Chúa là Cha toàn thể nhân loại

212

Ch. 32: Chúa Kitô cho chúng ta thấy Dung Nhan

Chúa Cha

218

Ch. 33: Chúa Kitô là Con Thiên Chúa Hằng Hữu

223

Ch. 34: Giáo Hội tuyên tín vào Thiên Chúa Con

(Thiên Chúa Ngôi Con)

229

Ch. 35: Qua Chúa Kitô, Chúa Thánh Linh dẫn

chúng ta đến với Chúa Cha

235

Ch. 36: Chúa Thánh Linh nhiệm xuất từ

Chúa Cha và Chúa Con mà ra

241

Ch. 37: Tính Đồng Nhất và Phân Biệt trong Hiệp

Thông Hằng Hữu của Chúa Ba Ngôi

246

 

Ch. 38: Sự phân biệt các tương quan trong

Thiên Chúa Ba Ngôi

 

251

 

Ch. 39: Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh

257

Ch. 40: Sự đồng nhất giữa ThánhÝ Thiên Chúa

với Luật Luân Lý

262

Phần 5. Thiên Chúa là Đấng Tạo

Thành

 

Ch. 41: Mầu nhiệm tạo dựng

268

Ch. 42: Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất

274

Ch. 43: Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ từ hư vô

280

Ch. 44: Các tạo vật là kiệt tác của Chúa Ba Ngôi

287

Ch. 45: Các tạo vật phô bày vinh quang Thiên

Chúa

293

Ch. 46: Các loài thụ tạo có quyền tự lập chính

 đáng

299

Ch. 47: Nhân loại được tạo dựng theo Hình Ảnh

Thiên Chúa

306

Ch. 48: Con người là hữu thể thiêng liêng và 

vật chất (và có thân xác) 

314

Ch. 49: Con người là chủ thể có tri thức và tự do

321

Phần 6.  Thiên Chúa  Quan Phòng

 

Ch. 50: Tin vào Thiên Chúa quan phòng củng cố

các mối Hy Vọng của chúng ta 

330

Ch. 51: Ơn Thiên Chúa quan phòng hằng gìn giữ

mọi thụ tạo              

339

Ch. 52: Ơn quan phòng của Thiên Chúa thể hiện

kế hoạch Khôn Ngoan và Yêu Thương hằng hữu

346

Ch. 53: Ơn Thiên Chúa quan phòng và sự tự do

của nhân loại     

356

Ch. 54: Mầu nhiệm Ơn Tiền Định trong Chúa Kitô

365

Ch. 55: Sự dữ và đau khổ hiện diện trong thế giới

373

Ch. 56: Trong Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế, ơn

quan phòng của Thiên Chúa chiến thắng sự dữ

381

Ch. 57: Sự quan phòng của Thiên Chúa trong

ánh sáng Công Đồng Vatican II 

388

Ch. 58: Ơn quan phòng và việc phát triển Nước

Thiên Chúa,

395

Phần 7. Các Thiên Thần

 

Ch. 59: Thiên Chúa tạo thành muôn loài, hữu hình và vô hình 

405

Ch. 60: Thiên Chúa tạo dựng các thiên thần là

những hữu thể tự do

410

Ch. 61: Thiên Chúa tạo dựng những hữu thể vô

 hình là các thiên thần

416

Ch. 62: Các thiên thần tham dự vào Lịch Sử Ơn

 Cứu Độ

421

Ch. 63: Sự sa ngã của các phản thần

430

Ch. 64: Chúa Kitô chiến thắng ma quỉ

439

  

Phụ Bản

 

Phụ Bản I. Kinh Tin Kính

Nicene-Constantinopolitan

447

Phụ Bản II. Biểu Tượng Tuyên Tín Quicumque

448

Phụ Bản III. Văn Bản Hiến Chế Tín Lý Dei Filius

452