Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính: Chúa Giêsu là Thánh Tử và là Đấng Cứu Thế

 

 

Chúa Giêsu,Con Thiên Chúa và Là Đấng Cứu Thế 

 

Giáo Lý theo Kinh Tin Kính

do ĐGH Gioan Phaolô II


********************************

     

Lời tựa : lm Paul E. Ritt, S.T.D.

Chuyển ngữ: Nguyễn Đức Tuyên,

Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi

 

****************************

 

Chúa Giêsu

là Thánh Tử và là Đấng Cứu Thế

 

ĐTC Gioan Phaolô II

giảng từ 27-8-1986 đến 19-4-1989


***************

Chuyển ngữ với sự ưng thuận của

Pauline Books and Media


******************

Phổ biến lần thứ I, Năm 2008

Copyright (@) 2008

by Nguyễn Đức Tuyên

     Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi


******************************

Imprimatur

Ngày 1 tháng 9 năm 2008

Đaminh Mai Thanh Lương

Giám Mục Phụ Tá, Giáo Phận Orange

 

 

 

MỤC LỤC

 

Nội Dung

Trang

Lời Mở Đầu do linh mục Paul E. Ritt, S.T.D.

13

Cảm tạ

 

Ghi chú      

17

Phần 1

Mầu Nhiệm về Vấn Đề Tội Lỗi

 

1.Tội lỗi ảnh hưởng vô cùng sâu sắc tới công

 cuộc tạo dựng

 

23

2. Tội lỗi liên quan tới lạm dụng các ân sủng

của Thiên Chúa

30

3.Tội Nguyên Tổ thay đổi cội nguồn nhân loại

36

4.  Hoàn vũ tính tội lỗi trong Lịch Sử nhân loại  

44

5.  Giáo Hội dạy về Tội Nguyên Tổ

53

6.Hậu quả của Tội Nguyên Tổ đối với toàn thể

 nhân loại

58

7.  Hoàn cảnh nhân loại trong bản tính sa ngã

64

8. Tội lỗi phá vỡ Giao Ước của nhân loại  đối

với Thiên Chúa

72

9.  Tội lỗi nhân loại và “Tội của thế giới”

80

10. Tội tha hóa con người

88

11. Toàn thể nhân loại phấn đấu chống lại

các sức mạnh ma quỉ (sự dữ)

97

12 . Tin Mừng Tiên Khởi về Ơn Cứu Độ

104

Phần 2  

Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa

và Con Người

 

13. Căn tính của Chúa Kitô

113

14. Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa và là

Đấng Cứu Thế

120

15. Chúa Giêsu Kitô bẩm thai do quyền năng

 Chúa  Thánh Linh và sinh ra bởi Đức Trinh

 Nữ Maria

127

16. Chúa Giêsu Kitô, Con của Israel, Dân Được

Tuyển Chọn của Giao Ước Cũ

134

17. Chúa Giêsu Kitô, Đức Vua Thiên Sai

141

18. Chúa Giêsu Kitô, Vị Tư Tế Thiên Sai

148

19. Chúa Giêsu Kitô, Đấng Thiên Sai và Tiên Tri

155

20. Chúa Giêsu Kitô là sự hoàn tất các lời tiên

tri về Đấng Thiên Sai

162

21. Chúa Giêsu Kitô là Khởi Đầu và Hoàn Tất

Nước Thiên Chúa

169

22. Chúa Giêsu Kitô là  Đấng Thiên Sai

 và là Đấng Khôn Ngoan Thần Linh

176

23. Chúa Giêsu Kitô là Con Người

183

24. Chúa Giêsu Kitô là  Con Thiên Chúa

190

25. Trái tim của nhân chứng Phúc Âm

198

26. Chúa Cha làm chứng về Chúa Con

203

27. Phần mở đầu Phúc Âm Thánh Gioan

tổng hợp đức tin của Giáo Hội Tông Truyền

210

 

28. Chúa Giêsu Kitô, Chúa Con được Chúa Cha

phái đi

 

217

29. Chúa Giêsu ý thức mối liên hệ duy nhất của

Ngài với Chúa Cha

223

30. Chúa Giêsu Kitô, Chúa Con hằng kết hiệp

mật thiết với Chúa Cha

229

31. Chúa Giêsu Kitô, Chúa Con sống vì Chúa

Cha 

235

32. Chúa Con nói với Chúa Cha khi cầu nguyện     

240

33. Chúa Con sống để tạ ơn Chúa Cha

247

34. Chúa Giêsu Kitô đến trong quyền năng

Chúa Thánh Linh

253

35. Chúa Giêsu Kitô đem Chúa Thánh Linh

đến với Giáo Hội và nhân loại

259

36. Chúa Giêsu Kitô mạc khải Chúa Ba Ngôi

266

37. Chúa Giêsu Kitô, là Thiên Chúa thực và (là)

 con người thực

273

38. Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời Hằng Hữu của

Thiên Chúa Cha

279

39. Chúa Giêsu minh xác những ưu phẩm thần

tính của chính Ngài

286

40. Uy quyền phán xét của Chúa Giêsu Kitô

292

41. Chúa Giêsu Kitô có uy quyền tha thứ tội lỗi 

299

42. Chúa Giêsu Kitô, Đấng ban Thần Luật

306

43. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy

316

44. Bất cứ người nào hy sinh mạng sống vì Thầy

và vì Phúc Âm sẽ cứu được mạng sống mình

325

45. Thầy trao vương quốc cho anh em

334

 

 

Phần 3

Những Phép Lạ của Chúa Kitô

 

46. Sự kiện và ý nghĩa quan trọng các phép

lạ của Chúa Kitô

343

47. Tôi bảo anh, hãy chỗi dậy

349

48. Những dấu lạ biểu lộ quyền năng của Chúa

Kitô

355

49. Những phép lạ của Chúa Kitô là dấu chỉ

cứu độ

362

50. Các phép lạ của Chúa Kitô hiển lộ Tình

Yêu Cứu Độ

367

51. Phép lạ là lời kêu gọi đến với đức tin

373

52. Phép lạ biểu minh nguyên lý siêu nhiên

380

Phần 4  

Đức Tin của Giáo Hội

vào Chúa Giêsu Kitô

 

53. Chúa Giêsu Kitô là con người thực

387

54. Chúa Giêsu giống như chúng ta mọi sự

 ngoại trừ tội lỗi

394

55. Chúa Giêsu, một con người có liên đới

 với toàn thể nhân loại

401

56. Chúa Giêsu Kitô trút bỏ chính Ngài

408

57. Giáo Hội tin vào Chúa Kitô

414

58. Chúa Kitô theo định nghĩa của các Công Đồng

421

59. Giáo Hội tin vào Chúa Giêsu Kitô theo các

 định nghĩa của Công Đồng

430

60. Công Đồng Chalcedon và Monothelite

Heresy (lạc giáo Phái Nhất Thần)

436

61. Những định nghĩa theo Kitô Học và đức tin

 của Giáo Hội ngày nay

443

Phần 5

Sứ Mệnh của Chúa Kitô

 

62. Sứ mệnh của Chúa Kitô

450

63. Nước Thiên Chúa

457

64. “Tôi đến thế gian để làm chứng Chân Lý”

465

65. Sứ mệnh của Chúa Kitô là nói về Chúa Cha

472

66. Chúa Giêsu Kitô, “Nhân chứng trung thành”     

478

67. Chúa Giêsu, Đấng sáng lập Giáo Hội Chúa

485

68. Chúa Giêsu, Đấng sáng lập cơ cấu thừa tác

của Giáo Hội

491

69. Chúa Giêsu, đấng sáng lập cơ cấu nhiệm

 tích trong đời sống Giáo Hội

497

70. Chúa Kitô là nguồn mạch sự thánh thiện

của Giáo Hội

504

71. Chúa Giêsu giải phóng chúng ta khỏi ách

nô lệ tội lỗi

511

72. Chúa Giêsu giải phóng chúng ta để chúng

ta tìm kiếm Đấng Tốt Lành trong Chân Lý

519

73. Chúa Giêsu giải phóng nhân loại để con

người có sự sống mới

526

74. Chúa Giêsu là gương mẫu của chúng ta

533

 

 

 

 

Phần 6

Mầu Nhiệm Cứu Độ

 

75. Chúa Giêsu là gương mẫu cầu nguyện

540

76. Chúa Giêsu là gương mẫu tình yêu trọn hảo

547

77. Cuộc hy sinh của Chúa Kitô hoàn thành

chương trình yêu thương của Thiên Chúa

554

78. Cuộc tử nạn của Chúa Kitô là một biến cố

lịch sử

562

79. Chúa Kitô biết sứ mệnh của Ngài là hy sinh

 cứu độ nhân loại

569

80. Giá trị của khổ hình và tử nạn của Chúa

Giêsu Kitô

575

81. Giá trị hy sinh cứu độ của Chúa Kitô

583

82. Chúa Kitô làm cho cuộc tử nạn của Ngài trở

nên một hành động hiến tế và tình yêu

591

83. Ý nghĩa đau khổ trong ánh sáng cuộc khổ

nạn của Chúa Kitô

595

84. “Lạy Cha, Xin tha thứ cho chúng ...”

602

85. “Này Mẹ của anh”

610

86. “Lạy Thiên Chúa của Con, Lạy Thiên Chúa

của Con,  sao Chúa bỏ Con?”

617

87. Những lời sau cùng của Chúa Kitô trên

thánh giá

624

88. Thành quả của hy sinh tử nạn cứu độ của

Chúa Kitô

630

89. “Ngài xuống Âm Phủ” (Lâm Bô)

636

90. Phục Sinh: Biến cố lịch sử và minh xác

      Đức Tin

644

91. Từ ngôi mộ trống tới cuộc gặp gỡ với

Chúa Kitô Phục Sinh 

652

92. Những lần hiện ra của Chúa Kitô Phục Sinh

661

93. Phục Sinh là một biến cố Lịch Sử vượt quá

Lịch Sử

667

94. Phục Sinh là cao điểm của mạc khải

675

95. Quyền năng cứu độ của việc Phục Sinh

683

96. Mỗi Kitô hữu được kêu gọi làm nhân chứng

cho Chúa Kitô Phục Sinh

691

97. Thăng Thiên: mầu nhiệm đã được tiên báo

697

98. Việc Thăng Thiên là hoàn tất Mầu Nhiệm

      Nhập Thể

704

99. Chúa Giêsu là Chúa

713