Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH CÁO MÌNH (TRONG THÁNH LỄ).

 


Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm, và những điều thiếu xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng (đấm ngực thống hối). Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.