Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

SÁU ĐIỀU RĂN.

 


Hội thánh có sáu điều răn:
1. Thứ nhất: xem lễ ngày Chúa nhật, cùng các ngày lễ buộc.
2. Thứ hai: chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.
3. Thứ ba: xưng tội trong một năm ít là một lần.
4. Thứ bốn: chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục-sinh.
5. Thứ năm: giữ chay những ngày Hội thánh buộc.
6. Thứ sáu: kiêng thịt ngày thứ sáu, cùng những ngày khác Hội-thánh dạy.