Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

BẨY PHÉP BÍ TÍCH.

 

Đạo Đức Chúa Trời có bẩy phép Bí-tích:

 

 

1. Thứ nhất: là phép Rửa tội.
2. Thứ hai: là phép Thêm sức.
3. Thứ ba: là phép Mình Thánh Chúa.
4. Thứ bốn: là phép Giải tội.
5. Thứ năm: là phép Xức dầu thánh.
6. Thứ sáu: là phép Truyền chức thánh.
7. Thứ bảy: là phép Hôn-phối.