Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH MƯỜI BỐN MỐI.

 


Thương người có mười bốn mối.
Thương xác bẩy mối:
1. Thứ nhất: cho kẻ đói ăn.
2. Thứ hai: cho kẻ khát uống.
3. Thứ ba: cho kẻ rách rưới ăn mặc.
4. Thứ bốn: viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
5. Thứ năm: cho khách đỗ nhà.
6. Thứ sáu: chuộc kẻ làm tôi.
7. Thứ bảy: chôn xác kẻ chết.

 

Thương linh-hồn bẩy mối:
1. Thứ nhất: lấy lời lành mà khuyên người.
2. Thứ hai: mở dậy kẻ mê muội.
3. Thứ ba: yên ủi kẻ âu lo.
4. Thứ bốn: răn bảo kẻ có tội.
5. Thứ năm: tha kẻ dể ta.
6. Thứ sáu: nhịn kẻ mất lòng ta.
7. Thứ bảy: cầu cho kẻ sống và kẻ chết.