Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nghi thức thánh lễ

Có giáo dân tham dự

NGHI THỨC ĐẦU LỄ

 

1. Khi cộng đoàn đã tề tựu, linh mục cùng với các thừa tác viên tiến đến bàn thờ, đang khi đó hát (hoặc đọc) ca nhập lễ.


Khi tới bàn thờ, linh mục cùng các thừa tác viên cúi mình sâu chào bàn thờ, rồi linh mục tiến lên hôn kính bàn thờ và tuỳ nghi xông hương thánh giá và bàn thờ (hoặc xá hương). Sau đó cùng với các thừa tác viên về ghế.
Dứt ca nhập lễ, linh mục và cộng đoàn đứng làm dấu thánh giá, linh mục quay về phía cộng đoàn đọc:
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Cộng đoàn thưa:
Amen.

 

2. Linh mục dang tay chào cộng đoàn:


Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Hoặc: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em.
Hoặc: Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa:
Và ở cùng cha.

3.    Linh mục hoặc phó tế hay thừa tác viên khác có thể nói ít lời hết sức vắn tắt hướng lòng cộng đoàn về lễ hôm ấy.

Hành động thống hối


4. Tiếp đến là hành động thống hối. Linh mục kêu mời các tín hữu làm việc thống hối và nói:
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Thinh lặng giây lát rồi mọi người cùng đọc kinh thú tội chung:
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót:
Đấm ngực và đọc:
lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
Rồi đọc tiếp:
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Tiếp theo là lời xá giải của linh mục:
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Cộng đoàn thưa:
Amen.

Hoặc:


5. Linh mục kêu mời tín hữu làm việc thống hối:
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Thinh lặng giây lát, rồi linh mục đọc:
Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn thưa:
Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
Linh mục:
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Cộng đoàn thưa:
Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Tiếp theo là lời xá giải của linh mục:
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Cộng đoàn thưa:
Amen.


Hoặc:


6. Linh mục kêu mời tín hữu làm việc thống hối:
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Thinh lặng giây lát, rồi linh mục nói:
Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối: Xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn:
Xin Chúa thương xót chúng con.
Linh mục:
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Cộng đoàn:
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Linh mục:
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con: Xin Chúa thương xót chúng con.
Cộng đoàn:
Xin Chúa thương xót chúng con.
Tiếp theo là lời xá giải của linh mục:
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Cộng đoàn thưa:
Amen.7. Tiếp đến là kinh Xin Chúa Thương Xót, nếu trước đó không đọc trong công thức thống hối.
X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.8. Đoạn hát hoặc đọc kinh  Vinh Danh, khi có luật buộc phải đọc.
Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
Và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,
Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,
Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời,
Là Chúa Cha toàn năng.
Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa,
Là Con Đức Chúa Cha.
Chúa xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con;
Chúa xoá tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh,
Chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao,
Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.

9. Dứt kinh Vinh Danh, linh mục chắp tay nói:


Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Mọi người cùng linh mục thinh lặng cầu nguyện trong giây lát.
Sau đó linh mục dang tay đọc lời nguyện nhập lễ. Cuối lời nguyện cộng đoàn tung hô: Amen.PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

10. Rồi người đọc sách tiến tới giảng đài và đọc bài đọc I. Mọi người ngồi nghe.


Cuối bài đọc, người đọc sách tung hô:
Đó là Lời Chúa.
Mọi người thưa:
Tạ ơn Chúa.


11. Xướng viên hoặc ca viên đọc hoặc hát thánh vịnh, cộng đoàn đọc hoặc hát câu đáp.


12. Nếu có bài đọc II, thì người đọc tiến lên giảng đài đọc như trên.


Cuối bài đọc, người đọc sách tung hô:
Đó là Lời Chúa.
Cộng đoàn thưa:
Tạ ơn Chúa.
13. Tiếp đến là Allêluia hay bài ca nào khác theo luật chữ đỏ, tuỳ theo Mùa Phụng vụ.


14. Trong khi đó linh mục bỏ hương, nếu có xông hương. Phó tế đọc bài Tin Mừng đến cúi mình sâu trước linh mục xin phép lành, đọc nhỏ tiếng:


Xin cha chúc lành cho con.
Linh mục đọc nhỏ tiếng:
Xin Chúa ngự nơi tâm hồn và môi miệng thầy (con), để thầy (con) xứng đáng và đủ tư cách công bố Tin Mừng của Chúa: nhân danh Cha X và Con và Thánh Thần.
Phó tế làm dấu thánh giá và thưa: Amen.Nếu không có phó tế, linh mục đến cúi mình trước bàn thờ, đọc thầm:
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin thanh tẩy tâm hồn và môi miệng con, để con xứng đáng và đủ tư cách công bố Tin Mừng của Chúa.

 

15. Sau đó, phó tế hoặc linh mục cùng các thừa tác viên, tuỳ nghi mang hương nến, đi tới giảng đài và chào:


Chúa ở cùng anh chị em.
Cộng đoàn thưa:
Và ở cùng cha (thầy).
Phó tế hoặc linh mục đọc:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh …
Trong khi đó phó tế hoặc linh mục làm dấu thánh giá trên sách, trên trán, trên miệng và trên ngực.
Cộng đoàn tung hô:
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Rồi, nếu có xông hương, thì phó tế hay linh mục xông hương sách Phúc Âm và công bố bài Phúc Âm.16. Đọc xong, phó tế hoặc linh mục tung hô:


Đó là Lời Chúa.
Mọi người đáp:
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Rồi hôn sách và đọc thầm:
Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xoá tội chúng con.

 

17. Tới bài giảng, linh mục hoặc phó tế phải giảng trong các ngày Chúa nhật và lễ buộc. Cũng khuyên nên giảng trong những ngày khác.

 

18. Giảng xong, khi có luật buộc, đọc hoặc hát kinh Tin Kính:


Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa,
Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
Được sinh ra mà không phải được tạo thành,
Đồng bản thể với Đức Chúa Cha:
Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.
Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,
Người đã từ trời xuống thế.
Từ “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần” đến “và đã làm người”, mọi người cúi mình.
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,
Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,
Và đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,
Thời quan Phongxiô Philatô;
Người chịu khổ hình và mai táng,
Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.
Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha,
Và Người sẽ lại đến trong vinh quang
Để phán xét kẻ sống và kẻ chết,
Nước Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần
Là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống,
Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra.
Người được phụng thờ
Và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con:
Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện,
Công giáo, và tông truyền.
Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen.

 

19. Thay thế kinh Tin Kính Nicea-Constantinopoli, có thể đọc kinh Tin Kính khi Rửa Tội của Giáo Hội Rôma, quen gọi là kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ, nhất là trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh. (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam quyết định giữ lại nguyên văn kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ thường đọc như sau):


Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô
Là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi,
Từ lời tiếp theo đây tới “Bà Maria đồng trinh”, mọi người cúi mình.
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh,
Chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô,
Chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác,
Xuống ngục tổ tông,
Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại,
Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng,
Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này,
Các Thánh thông công.
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.20. Sau đó, đọc lời nguyện chung tức lời nguyện tín hữu.PHỤNG VỤ THÁNH THỂ


21. Dứt lời nguyện tín hữu, bắt đầu hát ca dâng lễ. Trong khi đó, các thừa tác viên mang chén thánh, khăn thánh, khăn lau chén, tấm đậy chén và sách lễ lên bàn thờ.

 

22. Các tín hữu nên biểu lộ sự tham dự của mình bằng việc dâng lễ vật, hoặc dâng bánh rượu để cử hành Thánh lễ, hoặc những lễ vật khác theo nhu cầu của Hội Thánh và người nghèo.

 

23. Linh mục đứng ở bàn thờ, nhận đĩa thánh có bánh, hai tay nâng đĩa thánh cao lên khỏi bàn thờ một chút và đọc nhỏ tiếng:


Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,
chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này
là hoa màu ruộng đất và công lao của con người,
chúng con dâng lên Chúa
để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.
Đoạn đặt đĩa thánh có bánh trên khăn thánh.
Nếu không hát ca dâng lễ, linh mục nên đọc lớn tiếng kinh này. Cuối kinh, cộng đoàn có thể tung hô:
Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

 

24. Phó tế hoặc linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh và đọc thầm:


Nhờ dấu chỉ nước hoà rượu này,
xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con.

 

25. Sau đó linh mục nhận chén thánh, cầm cả hai tay, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc nhỏ tiếng:


Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,
chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này
là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người,
chúng con dâng lên Chúa
để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.
Rồi đặt chén thánh trên khăn thánh. Nếu không hát ca dâng lễ, linh mục nên đọc lớn tiếng kinh này. Cuối kinh, cộng đoàn có thể tung hô:
Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.26. Linh mục cúi mình sâu đọc thầm:


Lạy Chúa là Thiên Chúa,
xin thương nhận chúng con
đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng trước tôn nhan Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa.

 

27. Tuỳ nghi xông hương của lễ, thánh giá và bàn thờ. Rồi phó tế hoặc một thừa tác viên xông hương cho linh mục và cộng đoàn.

 

28. Chủ tế rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm:


Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy.

29. Linh mục trở vào giữa bàn thờ, quay về phía cộng đoàn, dang tay rồi chắp lại và nói:
Anh chị em hãy cầu nguyện
để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em
được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Cộng đoàn đứng lên và thưa:
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha,
để ca tụng vinh danh Chúa,
và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

30. Linh mục dang tay đọc lời nguyện tiến lễ.
Hết lời nguyện, cộng đoàn tung hô:
Amen.KINH NGUYỆN THÁNH THỂ31. Bấy giờ linh mục bắt Kinh nguyện Thánh Thể.


Linh mục dang tay đọc:
Chúa ở cùng anh chị em.
Cộng đoàn thưa:
Và ở cùng cha.
Linh mục nâng hai tay lên, đọc:
Hãy nâng tâm hồn lên.
Cộng đoàn thưa:
Chúng con đang hướng về Chúa.
Linh mục dang tay đọc:
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Cộng đoàn thưa:
Thật là chính đáng.
Linh mục dang tay đọc kinh tiền tụng.
Cuối kinh tiền tụng, linh mục chắp tay, cùng với cộng đoàn hát hoặc đọc rõ tiếng phần kết kinh tiền tụng:
Thánh! Thánh! Thánh!
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.
Trời đất đầy vinh quang Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.32. Trong mọi Thánh lễ, linh mục có thể hát nhất là các phần chính của Kinh Nguyện Thánh Thể.
Trong Kinh nguyện Thánh Thể I hay Lễ Quy Rôma, có thể bỏ các phần trong ngoặc.KINH TIỀN TỤNG MÙA VỌNG I
Về hai lần Đức Kitô đến33. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ về Mùa từ Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng đến ngày 16 tháng 12 và trong các lễ khác cử hành vào thời gian nói trên mà không có kinh tiền tụng riêng.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yếu hèn,
Người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa
và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con:
để khi Người đến lần thứ hai trong uy linh,
nhờ hồng ân bấy giờ được tỏ hiện,
chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa
mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững dạ đợi chờ.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần,
các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc,
chúng con không ngừng hát bài ca
chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!KINH TIỀN TỤNG MÙA VỌNG II
Về hai lần mong đợi Đức Kitô34. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ về Mùa từ 17 tháng 12 và trong các lễ khác cử hành vào thời gian nói trên mà không có kinh tiền tụng riêng.


X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Người là Đấng các tiên tri loan báo
Đức Mẹ đồng trinh đã cưu mang với tình yêu khôn tả,
thánh Gioan đã loan tin sắp đến
và chỉ cho thấy khi Người xuất hiện.
Người là Đấng làm cho chúng con
hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng Sinh;
để khi Người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức
và hân hoan ca tụng Người.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần,
các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc,
chúng con không ngừng hát bài ca
chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!KINH TIỀN TỤNG GIÁNG SINH I
Đức Kitô là ánh sáng


35. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ mừng Chúa Giáng Sinh và mừng bát nhật Chúa Giáng Sinh, trong tuần bát nhật Giáng Sinh, cả trong các lễ vốn có kinh tiền tụng riêng, trừ các lễ có kinh tiền tụng riêng về các mầu nhiệm của Chúa hoặc về Ba Ngôi, và các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh.
X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì nhờ mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể,
một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa
chiếu rọi vào tâm trí chúng con,
để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình,
thì nhờ Người lôi cuốn
mà chúng con yêu mến Đấng vô hình.
  Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần,
các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc,
chúng con không ngừng hát bài ca
chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
  Thánh! Thánh! Thánh!    Khi đọc Lễ Quy Rôma, thì đọc kinh “Hiệp thông cùng Hội Thánh” riêng.
    Trong lễ Vọng và lễ Đêm Giáng Sinh, thì đọc: đêm cực thánh; còn sau đó thì luôn đọc: ngày cực thánh cho tới hết tuần bát nhật Giáng Sinh.KINH TIỀN TỤNG GIÁNG SINH II
Canh tân vạn vật trong mầu nhiệm Nhập Thể


36. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ mừng Chúa Giáng Sinh và mừng bát nhật Chúa Giáng Sinh, trong tuần bát nhật Giáng Sinh, cả trong các lễ vốn có kinh tiền tụng riêng, trừ các lễ có kinh tiền tụng riêng về các mầu nhiệm của Chúa hoặc về Ba Ngôi, và các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh.
X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Trong ngày lễ mừng mầu nhiệm đáng kính này,
Người là Đấng vô hình đã xuất hiện hữu hình giữa chúng con,
và Người vốn được sinh ra trước mọi thời gian,
nay bắt đầu hiện hữu trong thời gian;
để khi làm cho mọi loài sa ngã được trỗi dậy trong Người,
Người phục hồi tình trạng nguyên tuyền cho vạn vật,
và dẫn đưa con người lầm lạc trở về quê trời.
  Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này,
cùng với toàn thể các Thiên thần,
chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
  Thánh! Thánh! Thánh!    Khi đọc Lễ Quy Rôma, thì đọc kinh “Hiệp thông cùng Hội Thánh” riêng.
    Trong lễ Vọng và lễ Đêm Giáng Sinh, thì đọc: đêm cực thánh; còn sau đó thì luôn đọc: ngày cực thánh cho tới hết tuần bát nhật Giáng Sinh.KINH TIỀN TỤNG GIÁNG SINH III
Cuộc trao đổi trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể37. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ mừng Chúa Giáng Sinh và mừng bát nhật Chúa Giáng Sinh, trong tuần bát nhật Giáng Sinh, cả trong các lễ vốn có kinh tiền tụng riêng, trừ các lễ có kinh tiền tụng riêng về các mầu nhiệm của Chúa hoặc về Ba Ngôi, và các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh.
X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Nhờ Người mà hôm nay đã bừng sáng lên cuộc trao đổi
làm cho chúng con được đổi mới.
Vì khi Ngôi Lời của Chúa
mặc lấy thân phận mỏng giòn của chúng con,
thì loài người phải chết,
không những được hưởng vinh dự vĩnh cửu
mà nhờ việc tham dự kỳ diệu ấy,
Chúa còn cho chúng con được sống muôn đời.
  Vì thế, hiệp với ca đoàn các Thiên thần,
chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!    Khi đọc Lễ Quy Rôma, thì đọc kinh “Hiệp thông cùng Hội Thánh” riêng.
    Trong lễ Vọng và lễ Đêm Giáng Sinh, thì đọc: đêm cực thánh; còn sau đó thì luôn đọc: ngày cực thánh cho tới hết tuần bát nhật Giáng Sinh.


KINH TIỀN TỤNG LỄ HIỂN LINH
Đức Kitô là ánh sáng muôn dân


38. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ ngày lễ Hiển Linh. Có thể đọc kinh tiền tụng này, cũng như các kinh tiền tụng về Giáng Sinh trong những ngày sau lễ Hiển Linh cho đến thứ Bảy trước lễ Chúa Chịu Phép Rửa.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì hôm nay
Chúa đã mạc khải chính mầu nhiệm cứu độ chúng con
trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân,
vì khi Người xuất hiện trong bản tính phải chết của chúng con,
Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của Người
mà phục hồi chúng con.
  Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần,
các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc,
chúng con không ngừng hát bài ca
chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!    Trong lễ trọng Hiển Linh, khi đọc Lễ Quy Rôma, thì đọc kinh “Hiệp thông cùng Hội Thánh” riêng.
KINH TIỀN TỤNG MÙA CHAY I
Ý nghĩa thiêng liêng của Mùa Chay39. Đọc kinh tiền tụng này trong Mùa Chay, nhất là trong các Chúa nhật, khi không phải đọc kinh tiền tụng riêng.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì Chúa ban cho các tín hữu hằng năm
được hân hoan đón chờ mầu nhiệm Vượt Qua
với tâm hồn đã được thanh tẩy,
để khi nhiệt tâm thi hành việc đạo đức và bác ái,
nhờ năng chịu các bí tích mà được tái sinh,
thì các tín hữu đạt tới sự viên mãn của ơn làm con Chúa.
  Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần,
các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc,
chúng con không ngừng hát bài ca
chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG MÙA CHAY II
Việc đền tội thiêng liêng40. Đọc kinh tiền tụng này trong Mùa Chay, nhất là trong các Chúa nhật, khi không phải đọc kinh tiền tụng riêng.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa
một thời gian đặc biệt
để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn,
để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính,
con cái Chúa sử dụng của cải chóng qua
mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời.
  Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh,
chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!KINH TIỀN TỤNG MÙA CHAY III
Hiệu quả của việc hãm mình


41. Đọc kinh tiền tụng này vào các ngày trong tuần Mùa Chay và những ngày ăn chay.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.


Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình
mà tạ ơn Chúa,
để nhờ đó, chúng con là những người tội lỗi
giảm bớt được tính kiêu căng,
và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ túng thiếu,
chúng con trở nên những người
biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa.
  Vì thế, cùng với vô số Thiên thần,
chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!KINH TIỀN TỤNG MÙA CHAY IV
Hiệu quả của chay tịnh


42. Đọc kinh tiền tụng này vào các ngày trong tuần Mùa Chay và những ngày ăn chay.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Chúa dùng chay tịnh phần xác chế ngự nết xấu,
nâng cao tâm hồn chúng con
và ban sức mạnh cùng phần thưởng,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
  Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi,
các Quản thần thờ lạy,
các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa,
các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc,
và các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa.
Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài
thành khẩn tuyên xưng rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!KINH TIỀN TỤNG THƯƠNG KHÓ I
Quyền lực của Thập Giá


43. Đọc kinh tiền tụng này trong tuần thứ năm Mùa Chay, trong các lễ về mầu nhiệm Thập Giá và về cuộc Khổ Nạn của Chúa.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì nhờ cuộc khổ nạn sinh ơn cứu độ của Con Chúa,
toàn thế giới đã nhận biết phải tuyên xưng uy linh Chúa,
và nhờ quyền lực khôn tả của thập giá,
thế gian đã bị xét xử,
và quyền năng của Đấng chịu đóng đinh được toả sáng.
  Vì thế, lạy Chúa,
cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh,
chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!KINH TIỀN TỤNG THƯƠNG KHÓ II
Chiến thắng của cuộc Khổ Nạn44. Đọc kinh tiền tụng này trong những ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư Tuần Thánh.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Chúng con biết những ngày khổ nạn sinh ơn cứu độ
và phục sinh vinh hiển của Đức Kitô đã đến gần,
nhờ đó, sự kiêu ngạo của kẻ thù xưa bị đánh  bại
và mầu nhiệm cứu chuộc chúng con lại được cử hành.
  Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần
thờ lạy uy linh Chúa,
muôn đời hoan hỉ trước Tôn Nhan,
Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài
hân hoan tung hô rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG PHỤC SINH I
Mầu nhiệm Vượt Qua


45. Đọc kinh tiền tụng này trong Mùa Phục Sinh


    Trong lễ Vọng thì đọc “nhất là trong đêm cực thánh này”; trong lễ Phục Sinh và trong suốt tuần bát nhật thì đọc “nhất là trong ngày cực thánh này”; còn những ngày khác thì đọc “nhất là trong mùa này”.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.


Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc,
nhất là trong đêm (ngày – mùa) cực thánh này,
chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa
khi Đức Kitô đã được hiến tế
làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì chính Người là Chiên thật đã xoá bỏ tội trần gian,
Người đã chết để huỷ diệt sự chết nơi chúng con,
và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con.
Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh,
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng.
Cũng vậy, các Dũng thần và các Quyền thần
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!Khi đọc Lễ Quy Rôma, thì đọc kinh “Hiệp thông cùng Hội Thánh” và “Vì vậy, lạy Chúa” riêng.
trong lễ Vọng Phục Sinh thì đọc “chúng con mừng đêm cực thánh”.KINH TIỀN TỤNG PHỤC SINH II
Cuộc sống mới trong Đức Kitô46. Đọc kinh tiền tụng này trong Mùa Phục Sinh

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc,
nhất là trong đêm (ngày – mùa) cực thánh này,
chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa
khi Đức Kitô đã được hiến tế
làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Nhờ Người,
con cái sự sáng được sinh ra để sống muôn đời,
và khi các cửa Nước Trời được mở ra đón các tín hữu,
vì nhờ sự chết của Người, chúng con khỏi phải chết,
và trong sự sống lại của Người, chúng con được phục sinh.
Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh,
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng.
Cũng vậy, các Dũng thần và các Quyền thần
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!KINH TIỀN TỤNG PHỤC SINH III
Đức Kitô vẫn sống và luôn chuyển cầu cho chúng ta47. Đọc kinh tiền tụng này trong Mùa Phục Sinh

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc,
nhất là trong mùa cực thánh này,
chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa
khi Đức Kitô đã được hiến tế
làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Người không ngừng hiến thân vì chúng con,
và luôn làm trạng sư bênh vực chúng con trước toà Chúa.
Người đã bị sát tế mà không còn chết nữa,
dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi.
Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh,
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng.
Cũng vậy, các Dũng thần và các Quyền thần
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG PHỤC SINH IV
Tái tạo vũ trụ nhờ mầu nhiệm Vượt Qua48. Đọc kinh tiền tụng này trong Mùa Phục Sinh

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc,
nhất là trong mùa cực thánh này,
chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa
khi Đức Kitô đã được hiến tế
làm Chiên Vượt Qua của chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị huỷ diệt,
toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới
và sự sống nguyên vẹn
được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô.
Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh,
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng.
Cũng vậy, các Dũng thần và các Quyền thần
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG THĂNG THIÊN I
Mầu nhiệm Thăng Thiên


50. Đọc kinh tiền tụng này trong lễ Chúa Thăng Thiên; cũng có thể đọc trong những ngày sau lễ Thăng Thiên cho đến thứ Bảy trước lễ Hiện Xuống, trong các lễ không có kinh tiền tụng riêng.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì Chúa Giêsu, Vua vinh hiển,
Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết,
trước sự ngỡ ngàng của các Thiên thần
(hôm nay) lên trời cao thẳm,
làm Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người,
Đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài,
  Người lên trời
không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con,
nhưng để chúng con là chi thể của Người,
tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là Đầu
và là Thủ Lãnh của chúng con đã đến trước.
Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh,
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng.
Cũng vậy, các Dũng thần và các Quyền thần
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!


  
Ngày lễ Thăng Thiên khi đọc Lễ Quy Rôma, thì đọc kinh “Hiệp thông cùng Hội Thánh” riêng.KINH TIỀN TỤNG THĂNG THIÊN II
Mầu nhiệm Thăng Thiên51. Đọc kinh tiền tụng này trong lễ Chúa Thăng Thiên; cũng có thể đọc trong những ngày sau lễ Thăng Thiên cho đến thứ Bảy trước lễ Hiện Xuống, trong các lễ không có kinh tiền tụng riêng.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Sau khi sống lại,
Người đã hiện ra tỏ tường với tất cả môn đệ,
và đã được đem lên trời trước mặt các ông
để cho chúng con được thông phần thần tính của Người.
  Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh,
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng.
Cũng vậy, các Dũng thần và các Quyền thần
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!    Ngày lễ Thăng Thiên khi đọc Lễ Quy Rôma, thì đọc kinh “Hiệp thông cùng Hội Thánh” riêng.
KINH TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN I
Mầu nhiệm Vượt Qua và Dân Thiên Chúa52. Đọc kinh tiền tụng này trong các Chúa nhật Thường Niên.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua,
Người đã thực hiện công trình kỳ diệu này
là kêu gọi chúng con bỏ đàng tội lỗi,
thoát ách sự chết, tới ánh vinh quang.
  Nhờ đó, giờ đây chúng con được gọi là dòng dõi tuyển chọn,
hàng tư tế vương giả, chủng tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa,
để chúng con loan truyền khắp nơi quyền năng Chúa
là Đấng đã kêu gọi chúng con
từ chốn tối tăm tới nơi sáng láng diệu kỳ của Chúa.
  Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần,
các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc,
chúng con không ngừng hát bài ca
chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN II
Mầu nhiệm cứu độ53. Đọc kinh tiền tụng này trong các Chúa nhật Thường Niên.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì thương xót nhân loại lỗi lầm,
Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ,
đã chịu khổ hình thập giá
để cứu chúng con khỏi chết muôn đời.
Và từ cõi chết sống lại,
Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh.
  Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần,
các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc,
chúng con không ngừng hát bài ca
chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN III
Việc cứu độ loài người do một người54. Đọc kinh tiền tụng này trong các Chúa nhật Thường Niên.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Chúng con biết rằng:
vì vinh quang vô biên của Chúa,
Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con
là những kẻ phải chết.
Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược
để chữa lành bản tính phải chết của chúng con
và giải thoát tất cả những ai
vì mang bản tính đó mà bị hư mất,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
  Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần
thờ lạy uy linh Chúa,
muôn đời hoan hỉ trước Tôn Nhan.
Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài
hân hoan tung hô rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN IV
Lịch sử cứu độ

55. Đọc kinh tiền tụng này trong các Chúa nhật Thường Niên.


X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ,
khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con,
khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh,
và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.
  Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh,
chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa
và không ngừng tung hô rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN V
Việc sáng tạo

56. Đọc kinh tiền tụng này trong các Chúa nhật Thường Niên.


X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.


Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ
đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn.
  Còn loài người,
Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa
và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người
để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo
và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
  Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này,
cùng với toàn thể các Thiên thần,
chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN VI
Bảo chứng của sự phục sinh muôn đời

57. Đọc kinh tiền tụng này trong các Chúa nhật Thường Niên.


X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Trong Chúa, chúng con được hiện hữu,
được sống và hoạt động.
Và khi được tạo dựng với thân xác này,
hằng ngày chúng con không những cảm nghiệm được
hiệu quả của lòng Chúa xót thương
mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời.
Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần
như ân huệ khởi đầu,
nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại,
chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm Vượt Qua.
  Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này,
cùng với toàn thể các Thiên thần,
chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN VII
Ơn cứu độ nhờ sự vâng phục của Đức Kitô

58. Đọc kinh tiền tụng này trong các Chúa nhật Thường Niên.


X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian,
đến nỗi đã sai Đấng Cứu Chuộc đến với chúng con.
Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con,
để Chúa yêu thương nơi chúng con
điều Chúa quý mến nơi Con Chúa.
Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi
để lãnh nhận những ơn Chúa
mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.
Vì thế, lạy Chúa,
cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh.
chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN VIII
Hội Thánh được liên kết nhờ sự duy nhất của Ba Ngôi59. Đọc kinh tiền tụng này trong các Chúa nhật Thường Niên.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì khi con cái bị tội ác phân tán,
Chúa đã muốn nhờ Máu Con Chúa
và quyền năng Chúa Thánh Thần
mà quy tụ nên một về với Chúa,
để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất
bởi mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi
mà ca tụng thượng trí vô biên của Chúa,
thì đoàn dân Chúa là Hội Thánh được nhận biết
là Thân Thể Chúa Kitô và Đền Thờ Chúa Thánh Thần.
Vì thế, hiệp với ca đoàn các Thiên thần,
chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG THÁNH THỂ I
Hy lễ và bí tích của Đức Kitô


60. Đọc kinh tiền tụng này trong lễ “Tiệc Ly của Chúa”; cũng có thể đọc trong lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa và trong các lễ ngoại lịch về Thánh Thể.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Người là Tư Tế thật và vĩnh cửu,
khi thiết lập thể thức hy lễ trường tồn,
Người là Đấng đầu tiên
đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ,
và đã truyền cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến Người.
Khi chúng con rước Mình Người hiến tế vì chúng con
thì chúng con được mạnh sức,
và khi chúng con rước Máu Người đổ ra vì chúng con
thì chúng con được rửa sạch.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần,
các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc,
chúng con không ngừng hát bài ca
chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG THÁNH THỂ II
Hiệu quả của bí tích Thánh Thể61. Đọc kinh tiền tụng này trong lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa và trong các lễ ngoại lịch về Thánh Thể.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Khi dùng bữa tối sau hết với các Tông Đồ của Người,
vì muốn chúng con tưởng niệm đến muôn đời
mầu nhiệm Thập Giá sinh ơn cứu độ,
Người đã dâng mình cho Chúa làm Con Chiên vẹn sạch
làm của lễ ca ngợi hoàn hảo được Chúa chấp nhận.
Nhờ mầu nhiệm đáng kính này,
Chúa nuôi dưỡng và thánh hoá các tín hữu Chúa,
để nhân loại trên khắp địa cầu
được cùng một đức tin chiếu soi
và cùng một đức ái liên kết.
  Vậy khi chúng con đến dự bàn tiệc bí tích kỳ diệu này,
và được no đầy ân sủng dịu ngọt của Chúa,
chúng con thấy như được dự tiệc trên trời.
Bởi đó, mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa,
và cùng với toàn thể đạo binh các Thiên thần,
chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG ĐỨC MẸ I
Thiên chức làm Mẹ của Đức Trinh Nữ Maria


62. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ về Đức Trinh Nữ Maria, thêm tên ngày lễ vào chỗ chỉ định như có ghi trong mỗi lễ.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Trong ngày lễ (...)
của Đức Maria diễm phúc trọn đời đồng trinh,
chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa.
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,
Đức Maria đã thụ thai Con Một Chúa,
và đã chiếu giãi vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu
là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi,
các Quản thần thờ lạy,
các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa.
Các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc,
cùng với các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa.
Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài
thành khẩn tuyên xưng rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG ĐỨC MẸ II
Hội Thánh dùng lời Đức Trinh Nữ Maria mà ca ngợi Thiên Chúa63. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ về Đức Trinh Nữ Maria.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng kỳ diệu
trong việc Chúa tuyên phong các Thánh.
Nhất là khi kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria,
chúng con hiệp với lời ca tụng, tạ ơn của Người
mà tôn vinh lòng nhân hoậu của Chúa,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì thật ra,
Chúa đã làm nên những việc trọng đại trong toàn cõi địa cầu
và đã mở lượng từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời,
khi đoái nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa,
nhờ Người, Chúa đã ban cho nhân loại Đấng Cứu Độ
là Con Chúa, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh chúa,
muôn đời hoan hỉ trước Tôn Nhan.
Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài
hân hoan tung hô rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ I
Các Tông Đồ là mục tử của Dân Thiên Chúa64. Đọc kinh tiền tụng này trong lễ các Thánh Tông Đồ, nhất là lễ hai thánh Phêrô và Phaolô.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Lạy Chúa là Mục Tử hằng hữu,
Chúa không bỏ rơi đoàn chiên Chúa,
nhưng nhờ các Thánh Tông Đồ,
Chúa luôn che chở giữ gìn
để đoàn chiên được hướng dẫn nhờ các vị lãnh đạo
Chúa đã đặt làm mục tử
nhân danh Con Chúa coi sóc đoàn chiên.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần,
các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc,
chúng con không ngừng hát bài ca
chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ II
Các Tông Đồ là nền tảng và chứng nhân65. Đọc kinh tiền tụng này trong lễ các Thánh Tông Đồ và các Thánh tác giả Sách Phúc Âm.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì Chúa đã cho Hội Thánh
được đứng vững trên nền tảng các Tông Đồ,
để Hội Thánh luôn là dấu chỉ trường tồng
sự thánh thiện của Chúa nơi trần gian,
và trình bày giáo lý bởi trời cho mọi người.
Vì thế, giờ đây và cho đến muôn đời,
cùng với toàn thể đạo binh thiên quốc,
chúng con sốt sắng chúc tụng và tung hô Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG CÁC THÁNH I
Vinh quang của các Thánh

66. Đọc kinh tiền tụng này trong lễ các Thánh Nam Nữ
, lễ Thánh Bổn Mạng và Tước hiệu nhà thờ, các lễ trọng hoặc lễ kính về các Thánh, trừ khi phải đọc kinh tiền tụng riêng đặc biệt. Có thể đọc trong các lễ nhớ về các Thánh.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Chúa được tôn vinh trong cộng đoàn các Thánh,
và khi tuyên dương công trạng của các ngài,
Chúa tuyên dương chính hồng ân của Chúa.
Từ nếp sống của các ngài,
Chúa ban cho chúng con gương sáng,
nhờ sự hiệp thông với các ngài,
Chúa cho chúng con được chung phần vinh phúc,
nhờ lời các ngài chuyển cầu,
Chúa ban ơn trợ giúp chúng con.
Nhờ những chứng nhân thế giá như vậy nâng đỡ,
chúng con xông vào chiến trận dàn sẵn mà nắm chắc phần thắng,
và cùng với các ngài,
chúng con được lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần,
cùng cộng đoàn đông đảo các Thánh,
chúng con hát bài ca chúc tụng chChúa
và không ngừng tung hô rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG CÁC THÁNH II
Hoạt động của các Thánh67. Đọc kinh tiền tụng này trong lễ các Thánh Nam Nữ, lễ Thánh Bổn Mạng và Tước hiệu nhà thờ, trong lễ trọng hoặc lễ kính về các Thánh, trừ khi phải đọc kinh tiền tụng riêng đặc biệt. Có thể đọc trong các lễ nhớ về các Thánh.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì Chúa dùng đời sống đức tin kỳ diệu của các Thánh
như một năng lực luôn luôn mới
mà làm cho Hội Thánh nên phong phú,
và Chúa tỏ cho chúng con thấy
những dấu chứng thật chắc chắn về tình yêu của Chúa.
Hơn nữa, để hoàn tất chương trình cứu độ,
chúng con cũng được gương sáng đặc biệt của các ngài thôi thúc,
và luôn được các ngài sốt sắng chuyển cầu trước nhan Chúa.
Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh,
chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG THÁNH TỬ ĐẠO I
Dấu chỉ và gương sáng của các vị Tử Đạo


68. Đọc kinh tiền tụng này trong lễ trọng, lễ kính về các Thánh Tử Đạo. Có thể đọc trong các lễ nhớ về các ngài.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì chưng,
để tuyên xưng Danh Chúa theo gương Đức Kitô,
máu của Thánh ... Tử Đạo đã đổ ra
bày tỏ những việc lạ lùng của Chúa,
qua đó, Chúa thực thi quyền lực của Chúa
nơi bản chất mỏng giòn của con người,
củng cố sức lực yếu đuối của họ để làm chứng cho Chúa,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Vì thế, cùng với đạo binh thiên quốc,
chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa
và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG THÁNH TỬ ĐẠO II
Công trình kỳ diệu của Thiên Chúa nơi sự vinh thắng của các vị Tử Đạo69. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ trọng, lễ kính về các Thánh Tử Đạo. Có thể đọc trong các lễ nhớ về các ngài.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.


Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì Chúa được các Thánh của Chúa dâng lời ca ngợi,
và những gì liên quan tới cuộc khổ nạn của các ngài,
đều là công trình kỳ diệu của quyền năng Chúa
là Đấng ban cho các ngài được cháy lửa đức tin,
thôi thúc các ngài bền đỗ đến cùng,
và ban tặng vinh thắng trong cuộc chiến của các ngài,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Bởi đó, mọi loài trên trời dưới đất
hát bài ca mới thờ lạy Chúa,
và cùng với toàn thể đạo binh các Thiên thần,
chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG THÁNH MỤC TỬ
Sự hiện diện của các Thánh Mục Tử trong Hội Thánh

70. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ trọng, lễ kính về các Thánh Mục Tử. Có thể đọc trong lễ nhớ về các ngài.


X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Chúa cho Hội Thánh được hân hoan mừng lễ Thánh ...
để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của (các) ngài,
Chúa củng cố Hội Thánh,
nhờ lời giảng dạy, Chúa giáo huấn,
và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa,
Chúa giữ gìn Hội Thánh.
Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh,
chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG THÁNH TRINH NỮ VÀ TU SĨ
Dấu chỉ của đời tận hiến cho Thiên Chúa71. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ trọng, lễ kính về các Thánh Đồng Trinh và các Thánh Tu Sĩ. Có thể đọc trong lễ nhớ về các ngài.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa
nơi các Thánh,
là những đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì Nước Trời.
  Nhờ sự quan phòng đó,
Chúa kêu gọi loài người
trở về tình trạng thánh thiện nguyên thuỷ,
và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ
mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau.
Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh,
chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG CHUNG I
Canh tân vạn vật trong Đức Kitô72. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ không có kinh tiền tụng riêng, cũng không phải đọc kinh tiền tụng theo Mùa.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Trong Người, Chúa đã muốn canh tân tất cả mọi sự
và cho hết thảy chúng con
được thông phần sự sung mãn của Người.
  Bởi vì, tuy vốn là Thiên Chúa,
Người đã tự bỏ mình đi,
và nhờ Máu Người đổ ra trên thập giá,
Người đã hoà giải muôn loài.
  Bởi đó, Người đã được suy tôn trên hết mọi loài,
và trở nên căn nguyên cứu độ đời đời
cho tất cả những ai vâng phục Người.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần,
các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc,
chúng con không ngừng hát bài ca
chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG CHUNG II
Ơn cứu độ nhờ Đức Kitô73. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ không có kinh tiền tụng riêng, cũng không phải đọc kinh tiền tụng theo Mùa.X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Do lòng nhân hậu, Chúa đã tạo dựng con người,
và khi con người bị luận phạt công minh,
Chúa đã thương tình cứu chuộc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
  Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi,
các Quản thần thờ lạy,
các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa.
Các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc,
cùng với các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa.
Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài
thành khẩn tuyên xưng rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG CHUNG III
Ca ngợi Thiên Chúa tạo dựng và canh tân loài người74. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ không có kinh tiền tụng riêng, cũng không phải đọc kinh tiền tụng theo Mùa.X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Nhờ Con yêu dấu của Chúa,
Chúa đã tác thành nhân loại thế nào
thì Chúa cũng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy.
  Bởi đó, mọi loài thụ tạo phải phụng thờ Chúa,
mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi đều cung kính ca ngợi,
và các Thánh đồng tâm chúc tụng.
  Vì thế, cùng với toàn thể các Thiên thần,
chúng con ca ngợi Chúa và luôn hân hoan tuyên xưng rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!KINH TIỀN TỤNG CHUNG IV
Được ca ngợi Chúa là một hồng ân

75. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ không có kinh tiền tụng riêng, cũng
không phải đọc kinh tiền tụng theo Mùa.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng,
nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa
lại là một hồng ân Chúa ban,
vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa,
nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
  Vì thế, cùng với ca đoàn các Thiên thần,
chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG CHUNG V
Công bố mầu nhiệm của Đức Kitô


76. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ không có kinh tiền tụng riêng, cũng không phải đọc kinh tiền tụng theo Mùa.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Với lòng yêu mến thiết tha,
chúng con ca ngợi Người chịu chết,
với đức tin sống động,
chúng con tuyên xưng Người sống lại,
với niềm cậy trông vững vàng,
chúng con trông đợi Người đến trong vinh quang.
  Vì thế, lạy Chúa,
cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh,
chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa
và không ngừng tung hô rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG CHUNG VI
Mầu nhiệm cứu độ trong Đức Kitô77. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ không có kinh tiền tụng riêng, cũng không phải đọc kinh tiền tụng theo Mùa.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Cha chí thánh,
nhờ Con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Người là Ngôi Lời của Cha,
nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài,
Người được Cha sai đến làm Đấng cứu độ
và chuộc tội chúng con.
Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần
và được Đức Trinh Nữ sinh ra.
Để chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha
một dân tộc thánh thiện,
Người đã dang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết
và biểu hiện sự sống lại.
  Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh,
chúng con ca ngợi vinh quang Cha
và đồng thanh tung hô rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG I CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI
Niềm hy vọng sống lại trong Đức Kitô78. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua đời.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Nơi Người,
niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu toả trên chúng con,
để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết
cũng được an ủi,
vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này.
  Vì, lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa,
sự sống thay đổi chứ không mất đi,
và khi nơi nương náu ở trần gian bị huỷ diệt tiêu tan
thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần,
các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc,
chúng con không ngừng hát bài ca
chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG II CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI
Đức Kitô chịu chết để đem lại sự sống cho chúng ta79. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua đời.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì một mình Người đã chịu chết
để chúng con khỏi phải chết,
hơn nữa, một mình Người đã vui lòng chịu chết
để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa.
Vì thế, hiệp với đoàn các Thiên thần,
chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!


KINH TIỀN TỤNG III CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI
Đức Kitô là ơn cứu độ và là sự sống


80. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua đời.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Người là ơn cứu độ của thế giới,
là sự sống của con người,
và là sự sống lại của kẻ đã chết.
Nhờ Người,
đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa,
muôn đời hoan hỉ trước Tôn Nhan.
Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài
hân hoan tung hô rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG IV CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI
Cuộc sống dưới đất và vinh quang trên trời

 


81. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua đời.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Chúng con được sinh ra bởi quyền năng của Chúa,
được dẫn dắt theo thánh ý Chúa.
Ở dưới đất này, nơi chúng con bởi đó mà ra,
nhờ mệnh lệnh của Chúa,
chúng con được giải thoát khỏi án phạt của tội lỗi,
nhờ Con Chúa chịu chết, chúng con được cứu chuộc,
bởi ý Chúa muốn, chúng con được sống lại
để hưởng vinh quang Phục Sinh của Người.
  Vì thế, lạy Chúa,
cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh,
chúng con luôn luôn hát bài ca chúc tụng Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!
KINH TIỀN TỤNG V CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI
Sự phục sinh của chúng ta nhờ cuộc chiến thắng của Đức Kitô

82. Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua đời.


X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.


Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Vì mặc dầu chúng con đáng phải chết,
nhưng nhờ lòng thương xót và ân sủng của Chúa,
khi chúng con đã chết vì tội lỗi,
và được cứu chuộc nhờ cuộc chiến thắng của Chúa Kitô,
chúng con được kêu gọi hưởng sự sống với Người.
  Vì thế, cùng với đạo binh thiên quốc,
chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa
và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh!CÁC KINH NGUYỆN THÁNH THỂ


KINH NGUYỆN THÁNH THỂ I
hay LỄ QUY RÔMA83. Kinh tiền tụng… Thánh Thánh Thánh…84.          Linh mục dang tay đọc:


Lạy Cha rất nhân từ,
Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con,
Chắp tay, đọc:
Chúng con khẩn khoản nài xin Cha thương nhận
Làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc:
Và ban phúc X cho những của lễ hiến dâng,
Của lễ thượng tiến,
Của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này.
Dang tay đọc tiếp:
Chúng con dâng lên Cha
để cầu cách riêng cho Hội Thánh của Cha,
xin Cha thương ban bình an, giữ gìn, hợp nhất,
và cai quản Hội Thánh Công Giáo khắp hoàn cầu:
đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo Hoàng T.,
Đức Giám Mục T, chúng con
Và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền.
85.          Cầu cho người còn sống
Lạy Chúa,
xin nhớ đến (những) tôi tớ Chúa là T. (và T.)
Chắp tay cầu nguyện giây lát cho những người linh mục có ý cầu nguyện cho. Đoạn giơ tay đọc tiếp:
và mọi người đang sum họp nơi đây,
mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ.
Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa
hy lễ ca tụng này
cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc:
hầu linh hồn được cứu chuộc,
thân xác được an lành mạnh khoẻ như lòng mong ước:
như vậy, họ được tôn vinh Chúa
là Thiên Chúa thật, hằng hữu và hằng sống.
86.          Hiệp thông cùng Hội Thánh
  Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con kính nhớ:
… trước hết Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh,
Mẹ của Đức Giêsu Kitô,
là Thiên Chúa và là Chúa chúng con;
sau là thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ,
các Thánh Tông Đồ và Tử Đạo:
thánh Phêrô và Phaolô, Anrê,
(Giacôbê, Gioan, Tôma, Giacôbê,
Philipphê, Bartôlômêô, Matthêô,
Simon, và Tađêô, Linô, Clêtô,
Clêmentê, Xistô, Cornêliô, Cyprianô,
Laurensô, Crisôgônô, Gioan và Phaolô, Cosma và Đamianô)
cùng toàn thể các Thánh,
vì công nghiệp và lời cầu khẩn của các ngài,
xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự.
(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.)CÁC KINH HIỆP THÔNG RIÊNG…Lễ Giáng Sinh và suốt tuần bát nhật Giáng Sinh


Hiệp thông cùng Hội Thánh,
chúng con mừng ngày (đêm) cực thánh
là ngày (đêm) Đức Maria đã sinh Đấng Cứu Thế cho trần gian,
mà vẫn trinh khiết vẹn tuyền, và chúng con kính nhớ: …    Lễ Hiển Linh


Hiệp cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh
là ngày Con Một Chúa,
đồng hằng hữu với Chúa trong vinh quang,
đã xuất hiện hữu hình,
mang xác phàm thật sự như chúng con,
và chúng con kính nhớ: …    Từ lễ Vọng Phục Sinh đến Chúa nhật II Phục Sinh
Hiệp thông cùng Hội Thánh,

chúng con mừng đêm (ngày) cực thánh
là đêm (ngày) Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
đã sống lại về phần xác, và chúng con kính nhớ: …    Lễ Thăng Thiên


Hiệp thông cùng Hội Thánh,
chúng con mừng ngày cực thánh
là ngày Con Một Chúa, Chúa chúng con,
đem thân thể yếu hèn của chúng con
đã được kết hợp với Người
về ngự bên hữu Chúa vinh quang,
và chúng con kính nhớ: …

 

 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống


Hiệp thông cùng Hội Thánh,
chúng con mừng ngày cực thánh,
là ngày Chúa Thánh Thần
lấy hình lưỡi lửa hiện xuống trên các Tông Đồ,
và chúng con kính nhớ: …
87.          Linh mục dang tay đọc tiếp:
  Vì vậy, lạy Chúa,
xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con
là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình Chúa.
Xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa,
cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời
và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn.
Chắp tay.
(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.)    Từ lễ Vọng Phục Sinh đến Chúa nhật II Phục Sinh
Vì vậy, lạy Chúa,
xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con
là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình Chúa,
chúng con dâng lên Chúa lễ vật này
cũng để cầu cho những người Chúa đã thương tái sinh
bởi nước và Thánh Thần, tha thứ mọi tội lỗi cho họ,
xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa,
cứu chúng con vào đoàn những người Chúa chọn.
Chắp tay.
(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.)88.          Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc:


  Lạy Chúa, xin thương ban phúc, chấp nhận, chuẩn y, làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa,
hầu trở nên cho chúng con
Mình và X Máu Con chí ái của Chúa
là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
89.          Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời.
  Hôm trước ngày chịu khổ hình,
Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp:
Người cầm bánh trong tay thánh thiện khả kính,
Ngước mắt lên.
ngước mắt lên trời,
hướng về Chúa là Cha toàn năng của Người,
tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng,
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
Hơi cúi mình.


TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN:
VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON.


Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy.


90.          Rồi đọc tiếp:


  Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,
Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp:
Người cầm chén quý trọng này
trong tay thánh thiện khả kính,
cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng,
và trao cho các môn đệ mà nói:
Hơi cúi mình.


TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG;
VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY,
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU,
SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON
VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI.
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY.Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy.


91.          Rồi xướng:


  Đây là mầu nhiệm đức tin.
Cộng đoàn tung hô theo:
  Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết,
và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Hoặc:
  Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này,
chúng con loan truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến.
Hoặc:
  Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá
và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con,
xin cứu độ chúng con.


92.          Sau đó, linh mục dang tay đọc:


  Vì vậy, lạy Chúa,
chúng con là tôi tớ Chúa, và toàn thể dân Thánh Chúa,
kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết
và lên trời vinh hiển
của Đức Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con.
Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban
mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa:
lễ vật thanh khiết,
lễ vật thánh thiện,
lễ vật tinh tuyền,
bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời.
  Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu
nhìn đến những lễ vật này,
và thương nhận như đã nhận lễ vật của Abel tôi trung của Chúa, hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con,
hy lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyền
của Melkisêđê, thượng tế của Chúa.


94.          Linh mục cúi mình, chắp tay đọc tiếp:
  Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa
sai Sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang
trước tôn nhan uy linh Chúa,
để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này
là rước Mình và Máu cực thánh Con Chúa,
Đứng thẳng lên, làm dấu thánh giá trên mình và đọc:
  chúng con được  X tràn đầy ân phúc bởi trời.
Chắp tay.
(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.)


95.          Cầu cho người đã qua đời.


Linh mục dang tay đọc:
  Lạy Chúa,
xin cũng nhớ đến (những) tôi tớ Chúa là T. (và T.)
được ghi dấu đức tin, đã ra đi trước chúng con
và đang nghỉ giấc bình an.
Chắp tay cầu nguyện giây lát cho những người đã qua đời mà ngài muốn cầu nguyện cho. Rồi dang tay đọc tiếp:
  Lạy Chúa,
chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy,
và tất cả mọi người,
đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ
và thân bằng quyến thuộc chúng con
đã an nghỉ trong Đức Kitô,
được vào nơi hạnh phúc sáng láng và bình an.
Chắp tay.
(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.)
96.          Tay mặt đấm ngực và đọc:
  Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi,
Rồi dang tay đọc tiếp:
đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa,
được thông phần với cộng đoàn các Thánh Tông đồ
và các Thánh Tử Đạo:
thánh Gioan, Têphanô, Matthia, Barnaba,
(Inhaxiô, Alexanđrô, Marcellinô, Phêrô,
Phêlixita, Perpetua, Agata, Luxia, Anê, Xêxilia, Anastasia)
và toàn thể các Thánh.
Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con,
nhưng rộng lòng tha thứ
mà cho chúng con được đồng phận với các ngài,
Chắp tay.
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
97.          Đọc tiếp:
  Lạy Chúa, nhờ Người,
Chúa hằng sáng tạo, thánh hoá, ban sinh lực, giáng phúc
và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này.
98.          Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai lên và đọc:
Chính nhờ Người, với Người và trong Người,
mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa
là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Cộng đoàn tung hô:
  Amen.
Đoạn đọc Nghi thức Hiệp lễ,


KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II

99.          Dù có kinh tiền tụng riêng, Kinh Nguyện Thánh Thể này có thể dùng với các kinh tiền tụng khác, đặc biệt là những kinh trinh bày tóm lược mầu nhiệm cứu độ, ví dụ, các kinh tiền tụng chung.
X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.  Lạy Cha chí thánh,
nhờ Con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô,
chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Người là Ngôi Lời của Cha,
nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài,
Người được Cha sai đến
làm Đấng Cứu Độ và Chuộc Tội chúng con.
Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần,
và được Đức Trinh Nữ sinh ra.
Để chu toàn thánh ý Cha
và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện,
Người đã dang tay chịu khổ hình
để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại.
  Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh,
chúng con ca tụng vinh quang Cha
và đồng thanh tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.
Trời đất đầy vinh quang Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.100. Linh mục dang tay đọc:
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh,
là nguồn mọi sự thánh thiện.


101. Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc:
Vì thế, chúng con nài xin Chúa
dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hoá những của lễ này,
Chắp tay rồi làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc:
để trở nên cho chúng con,
Mình và X  Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Chắp tay.


102. Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời.
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,
Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp:
Người cầm lấy bánh, tạ ơn,
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
Hơi cúi mình.


TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN:
VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON.


Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy.


103. Rồi đọc tiếp:


  Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,
Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp:
Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn,
trao cho các môn đệ mà nói:
Hơi cúi mình.


TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG:
VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY,
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU,
SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON
VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI.
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY.Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy.


104. Rồi xướng:


  Đây là mầu nhiệm đức tin.
Cộng đoàn tung hô theo:
  Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết,
và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Hoặc:
  Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này,
chúng con loan truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến.
Hoặc:

  Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá
và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con,
xin cứu độ chúng con.
105. Linh mục dang tay đọc:
  Vì vậy, lạy Chúa,
khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,
chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh
và chén cứu độ để tạ ơn Chúa,
vì Chúa đã thương cho chúng con
được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa
cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô,
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
  Lạy Chúa,
xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,
để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến,
cùng với Đức Giáo Hoàng T.,
Đức Giám Mục T. chúng con và toàn thể hàng giáo sĩTrong lễ cầu cho người đã qua đời, có thể thêm:
  Xin nhớ đến tôi tới Chúa là T.
mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa.
Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa,
thì cũng được sống lại như Người.Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con
đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ
và thân bằng quyến thuộc chúng con
đã ly trần trong tình thương của Chúa.
Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
  Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con,
cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời,
cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,
các Thánh Tông đồ và toàn thể các Thánh
đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại,
và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa,
Chắp tay.
nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.


106. Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai lên và đọc:
Chính nhờ Người, với Người và trong Người,
mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa
là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Cộng đoàn tung hô:
  Amen.


Đoạn đọc Nghi thức Hiệp lễ,


KINH NGUYỆN THÁNH THỂ III

107.      X. Chúa ở cùng anh chị em.

Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.
Tiếp theo linh mục đọc kinh tiền tụng theo luật chữ đỏ, rồi kết thúc bằng:
Thánh! Thánh! Thánh!
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.
Trời đất đầy vinh quang Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.


108. Linh mục dang tay đọc:


Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh,
và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa,
vì nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con,
do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần,
Chúa ban sự sống và thánh hoá mọi loài,
và không ngừng quy tụ một dân riêng,
để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền.


109. Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc:


Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa,
nhờ cũng một Chúa Thánh Thần,
đoái thương thánh hoá của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây,
Chắp tay rồi làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc:
để trở nên Mình và X Máu Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con,
Chắp tay.
thừa lệnh Người chúng con cử hành mầu nhiệm này.


110. Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời.


Trong đêm bị trao nộp,
Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp:
  chính Người cầm lấy bánh,
tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng,
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
Hơi cúi mình.


TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN:
VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON.


Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy.


111. Rồi đọc tiếp:


  Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,
Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp:
Người cầm lấy chén,
tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng,
và trao cho các môn đệ mà nói:
Hơi cúi mình.


TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG:
VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY,
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU,
SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON
VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI.
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY.Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy.


112. Rồi xướng:


  Đây là mầu nhiệm đức tin.
Cộng đoàn tung hô theo:
  Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết,
và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Hoặc:
  Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này,
chúng con loan truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến.
Hoặc:
  Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá
và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con,
xin cứu độ chúng con.


113. Linh mục dang tay đọc:


  Vì vậy, lạy Chúa,
khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ,
sự sống lại và lên trời vinh hiển của Con Chúa,
đồng thời mong đợi Người lại đến,
chúng con dâng lên Chúa
hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa.
  chúng con nài xin Chúa
đoái nhìn hiến lễ Hội Thánh dâng lên Chúa,
và khi Chúa nhận đây chính là Của Lễ
mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa,
xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi Minh và Máu Con Chúa,
và được tràn đầy Thánh Thần của Người,
thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô.
  Nguyện xin Chúa Thánh Thần
làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa,
để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp
cùng với các người Chúa đã chọn,
nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa,
các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo hiển vinh,
(cùng với Thánh T. : tên Thánh kính trong ngày hoặc Thánh bổn mạng)
và toàn thể các Thánh,
vì chúng con tin tưởng các ngài
luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con.
  Lạy Chúa, chúng con nguyện xin Của Lễ hoà giải này
đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới.
Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa
trên đường lữ thứ trần gian
được vũng mạnh trong đức tin và đức mến
cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng T.
và Đức Giám Mục T.  chúng con,
cùng toàn thể hàng Giám Mục, giáo sĩ khắp nơi,
và tất cả dân riêng Chúa.
  Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình
mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây.
Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha
đang tản mác khắp nơi về với Cha.  … Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần,
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ
và thân bằng quyến thuộc chúng con
đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế.
Xin thương nhận hết thảy vào Nước Cha,
nơi chúng con hy vọng sẽ tới
để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời,
Chắp tay.
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,


nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. …


114. Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai lên và đọc:


Chính nhờ Người, với Người và trong Người,
mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa
là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Cộng đoàn tung hô:
  Amen.

115. Khi dùng Kinh nguyện Thánh Thể này trong lễ cầu cho người đã qua đời, có thể thay thế phần … như sau:


  …  Lạy Cha, xin nhớ đến (những) tôi tới Cha là T.. , mà (hôm nay) Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha.
Xin ban cho kẻ đã chết như Con Cha,
thì cũng được sống lại như Người,
khi Người cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất
và cho thân xác mọn hèn chúng con
trở nên giống thân xác sáng láng của Người.
  Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần,
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ
và thân bằng quyến thuộc chúng con
đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế.
Xin thương nhận hết thảy vào Nước Cha,
nơi chúng con hy vọng sẽ tới
để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời,
khi Cha lau sạch nước mắt chúng con,
vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con,
thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha
và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng.
Chắp tay.
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. +*

Đoạn đọc Nghi thức Hiệp lễ,
 


KINH NGUYỆN THÁNH THỂ IV

116. Không được thay thế kinh tiền tụng này, vì cấu trúc của kinh này trình bày tóm lược lịch sử cứu độ.


  X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.  Lạy Cha chí thánh, tạ ơn Cha thật là chính đáng,
tôn vinh cha thật là phải đạo,
vì Cha là Thiên Chúa thật, duy nhất và hằng sống,
hiện hữu từ trước muôn thuở và tồn tại đến muôn đời,
ngự trị trong ánh sáng siêu phàm.
Nhưng Cha cũng là Đấng duy nhất tốt lành
và là nguồn mạch sự sống,
đã tác tạo mọi loài để ban cho chúng đầy tràn ơn phúc,
và cho nhiều thụ tạo vui hưởng ánh sáng huy hoàng của Cha.
  Vì thế, có vô số Thiên thần hầu cận trước nhan Cha,
ngày đêm phụng sự Cha,
chiêm ngưỡng Thánh Nhan Cha vinh hiển
và không ngớt tôn vinh Cha.
Hiệp cùng các ngài,
chúng con và mọi thụ tạo dưới bầu trời,
nhờ tiếng nói của chúng con,
hân hoan tuyên xưng danh Cha mà ca hát rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.
Trời đất đầy vinh quang Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.117. Linh mục dang tay đọc:


Lạy Cha chí thánh,
chúng con tuyên xưng Cha là Đấng cao cả,
đã tác tạo mọi sự theo thượng trí và tình thương.
Cha đã dựng nên con người giống hình ảnh Cha
và trao cho việc trông coi vũ trụ,
để khi phụng sự một mình Cha là Đấng Tạo Hoá,
con người cai quản mọi loài thụ tạo.
  Và khi con người đã mất tình nghĩa với Cha
vì bất phục tùng,
Cha đã không bỏ mặc con người dưới quyền lực sự chết.
Thật vậy, Cha đã thương cứu giúp mọi người,
để những ai tìm Cha đều gặp Cha.
Hơn nữa, nhiều lần Cha đã giao ước với loài người,
và dùng các tiên tri mà dạy dỗ loài người đợi chờ ơn cứu độ.
  Lạy Cha chí thánh, Cha yêu thương thế gian,
đến nỗi khi tới thời viên mãn,
Cha đã sai Con Một đến làm Đấng cứu độ chúng con.
Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể
và được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra,
đã sống trọn thân phận con người của chúng con,
ngoại trừ tội lỗi,
đã loan báo Tin Mừng cứu độ cho người nghèo khó,
sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm,
niềm hân hoan cho người sầu khổ trong tâm hồn.
  Để chu toàn ý định của Cha,
Người đã nộp mình chịu chết, và từ cõi chết sống lại,
Người huỷ diệt sự chết và canh tân sự sống.
Và để chúng con không còn sống cho chính mình nữa,
mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng con,
thì lạy Cha, từ nơi Cha,
Người đã sai Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu
đến với các tín hữu,
để Chúa Thánh Thần
kiện toàn công trình của Người nơi trần gian,
và hoàn tất công việc thánh hoá.


118. Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc:


Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa
cho Chúa Thánh Thần thương thánh hoá những của lễ này,
Chắp tay rồi làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc:
để trở nên Mình và X  Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Chắp tay.
hầu chúng con cử hành mầu nhiệm cao cả
mà chính Người đã trối lại cho chúng con
làm giao ước muôn đời.


119. Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời.


Vậy, lạy Cha chí thánh,
khi đến giờ Người được Cha tôn vinh,
và vì yêu thương những kẻ thuộc về minh còn ở trần gian,
Người đã yêu thương họ đến cùng,
nên trong bữa ăn tối,
Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp:
  Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng,
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
Hơi cúi mình.


TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN:
VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON.


Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy.


120. Rồi đọc tiếp:


  Cùng một thể thức ấy,
Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp:
Người cầm lấy chén rượu nho, tạ ơn
và trao cho các môn đệ mà nói:
Hơi cúi mình.


TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG:
VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY,
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU,
SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON
VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI.

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY.Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy.


121. Rồi xướng:


  Đây là mầu nhiệm đức tin.
Cộng đoàn tung hô theo:
  Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết,
và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Hoặc:
  Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này,
chúng con loan truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến.
Hoặc:
  Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá
và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con,
xin cứu độ chúng con.

122. Linh mục dang tay đọc:


  Vì vậy, lạy Chúa,
giờ đây cử hành lệ tưởng niệm công trình cứu chuộc,
chúng con kính nhớ Đức Kitô chịu chết và xuống ngục tổ tông,
chúng con tuyên xưng Người sống lại
và lên trời ngự bên hữu Chúa,
và đang khi đợi chờ Người đến trong vinh quang,
chúng con dâng lên Chúa Mình và Máu Người
làm hy lễ đẹp lòng Chúa và sinh ơn cứu độ cho cả trần gian.
  Lạy Chúa, xin đoái nhìn Hiến Lễ
chính Chúa đã dọn sẵn cho Hội Thánh Chúa,
xin Chúa nhân từ ban cho tất cả những ai
sẽ thông phần cùng một bánh và chén này,
được Chúa Thánh Thần quy tụ tất cả thành một thân thể,
trở nên hiến lễ sống động trong Đức Kitô
để ca tụng vinh quang Chúa.
Vậy giờ đây, lạy Chúa,, xin nhớ đến mọi người
mà chúng con dâng của lễ này cầu cho họ:
trước hết, tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng T..,
Đức Giám Mục T. chúng con và toàn thể hàng Giám Mục,
sau là tất cả các giáo sĩ, những người xin dâng lễ,
những người hiện diện chung quanh đây và toàn thể dân Chúa,
cùng mọi người đang thành tâm tìm Chúa.
  Xin Chúa cũng nhớ đến những người đã qua đời
trong bình an của Đức Kitô,
đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ
và thân bằng quyến thuộc chúng con,
cùng tất cả mọi người quá cố
mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ.
  Lạy Cha nhân từ,
xin ban cho tất cả chúng con là con cái Cha
được hưởng phần gia nghiệp thiên quốc,
cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,
các Thánh Tông Đồ và các Thánh trong Nước Cha,
ở đó, cùng với muôn loài thụ tạo
đã được giải thoát khỏi cảnh hư nát vì tội lỗi và sự chết,
chúng con được tôn vinh Cha,
Chắp tay.
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
123. Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai lên và đọc:
Chính nhờ Người, với Người và trong Người,
mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa
là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Cộng đoàn tung hô:
  Amen.
Đoạn đọc Nghi thức Hiệp lễ,


NGHI THỨC HIỆP LỄ

124. Đặt chén thánh và đĩa thánh xuống, linh mục chắp tay đọc:
  Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy,
chúng ta dám nguyện rằng:
Linh mục dang tay và cùng với cộng đoàn đọc tiếp:
Lạy Cha chúng con ở trên trời:
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời,
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con;
xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
125. Linh mục dang tay đọc một mình:
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ,
xin đoái thương
cho những ngày chúng con đang sống được bình an.
Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp,
chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi
và được an toàn khỏi mọi biến loạn,
đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc,
và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con.Chắp tay.
Cộng đoàn tung hô kết thúc lời nguyện:
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang
là của Chúa đến muôn đời.126. Linh mục dang tay, đọc rõ tiếng:


Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông Đồ rằng:
“Thầy để lại bình an cho các con,
Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.
Xin đừng chấp tội chúng con,
nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa;
xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an
và hợp nhất theo thánh ý Chúa.
Chắp tay.
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Cộng đoàn thưa:
Amen.


127. Linh mục quay về phía cộng đoàn và nói đang khi dang tay rồi chắp lại:


  Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Cộng đoàn thưa:
  Và ở cùng cha.
128. Tuỳ nghi, linh mục hoặc phó tế nói:
Anh (chị) em hãy chúc bình an cho nhau.Mọi người theo thói quen địa phương, chúc bình an, bày tỏ sự hiệp thông và tình thương mến đối với nhau. Linh mục chúc bình an cho phó tế hay cho thừa tác viên.


129. Rồi cầm lấy bánh thánh, bẻ ra trên đĩa thánh, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén thánh và đọc thầm:


  Xin cho việc hoà Mình và Máu Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận
đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.


130. Trong khi đó đọc hoặc hát:


  Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian:
xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian:
xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian:
xin ban bình an cho chúng con.
Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần: “Lạy Chiên Thiên Chúa…”, nhưng lần cuối cùng vẫn kết: “Xin ban bình an cho chúng con”.


131. Linh mục chắp tay đọc thầm:


  Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống,
bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần,
Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống,
xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa đây
cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ;
xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa,
và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ.
Hoặc:
  Lạy Chúa Giêsu Kitô,
con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa,
xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt,
nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ,
xin che chở và cứu chữa hồn xác con.


132. Linh mục cúi mình, cầm bánh thánh nâng lên trên đĩa thánh hay chén thánh, quay về phía cộng đoàn đọc rõ tiếng:


  Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian:
Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Linh mục đọc chung với cộng đoàn một lần:
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,
nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.


133. Linh mục quay lên bàn thờ, đọc thầm:


Xin Mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ con,
cho con được sống muôn đời.
Linh mục cung kính rước Mình Thánh.
Rồi cầm chén thánh và đọc thầm:
  Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con,
cho con được sống muôn đời.
Linh mục cung kính rước Máu Thánh.


134. Rồi cầm đĩa thánh hoặc bình đựng Mình Thánh đi đến với những người rước lễ, nâng bánh thánh lên một chút trước mặt từng người và nói:


  Mình Thánh Chúa Kitô.
Người rước lễ thưa: Amen và rước lễ.
Nếu phó tế cho rước lễ thì cũng làm như vậy.


135. Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy.


136. Trong lúc linh mục rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ.


137. Cho rước lễ xong, linh mục hoặc phó tế hoặc thầy (đã lãnh tác vụ) giúp lễ lau đĩa thánh gạt vào chén thánh rồi tráng chén thánh. Trong lúc tráng chén thánh, linh mục đọc thầm:


  Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch,
và xin cho ân huệ đời này
trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời.

138. Linh mục có thể trở về ghế. Tuỳ nghi giữ thinh lặng thánh trong ít phút, cũng có thể hát hoặc đọc thánh vinh hay thánh ca tạ ơn hay thánh thi.


139. Linh mục đứng tại ghế hoặc tại bàn thờ hướng về cộng đoàn, chắp tay và nói:
  Chúng ta dâng lời cầu nguyện…
Mọi người cùng với linh mục thinh lặng giây lát, trừ khi đã giữ thinh lặng trước rồi, đoạn linh mục dang tay đọc lời nguyện hiệp lễ. Kết lời nguyện, cộng đoàn tung hô:
  Amen.NGHI THỨC KẾT LỄ

140. Nếu có những thông báo cần thiết, có thể nói cách vắn tắt.


141. Rồi giải tán dân chúng. Linh mục quay về phía cộng đoàn, dang tay chào:


Chúa ở cùng anh chị em.
Cộng đoàn thưa:
Và ở cùng cha.
Linh mục ban phép lành cho dân chúng và nói:
Xin Thiên Chúa toàn năng
là Cha X và Con và Thánh Thần,
ban phúc lành cho anh chị em.
Cộng đoàn thưa
Amen.

142. Trong một số ngày hay trường hợp, trước công thức ban phép lành này, tuỳ theo chữ đỏ, có công thức ban phép lành trọng thể hơn hay lời nguyện trên dân chúng


143. Trong lễ Đại Triều, chủ thế đội mũ, dang tay đọc:
Chủ tế:
Chúa ở cùng anh chị em.
Mọi người thưa:
Và ở cùng cha.
Chủ tế:
  Hãy chúc tụng danh Chúa.
Mọi người thưa:
Từ bây giờ và cho đến muôn đời.
Chủ tế:
  Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa.
Mọi người thưa:
  Là Đấng tạo thành trời đất.
Chủ tế cầm gậy, nếu có sử dụng gậy, làm 3 dấu thánh giá trên dân chúng và đọc:
Xin Thiên Chúa toàn năng
là Cha X  và Con X và Thánh X Thần
ban phúc lành cho anh chị em.
Mọi người:
  Amen.


144. Rồi phó tế hoặc linh mục chắp tay quay về phía cộng đoàn tuyên bố:
  Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Cộng đoàn thưa:
  Tạ ơn Chúa.145. Rồi linh mục cung kính hôn bàn thờ như lúc đầu lễ. Sau hết, cùng với các thừa tác viên cúi mình sâu chào bàn thờ và rời cung thánh.


146. Nếu ngay sau lễ có cử hành nghi thức phụng vụ nào khác thì bỏ nghi thức giải tán.