Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm C

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU C

 

Tin Mừng

3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

 


3 So to them he addressed this parable.

4 "What man among you having a hundred sheep and losing one of them would not leave the ninety-nine in the desert and go after the lost one until he finds it?5 And when he does find it, he sets it on his shoulders with great joy6 and, upon his arrival home, he calls together his friends and neighbors and says to them, 'Rejoice with me because I have found my lost sheep.'7 I tell you, in just the same way there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous people who have no need of repentance.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

…………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 15,6
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Người kia để lại bao nhiêu con chiên trong đồng hoang để đi tìm con chiên đã lạc mất (Lc 15,4)
a. 100 con
b. 1 con
c. 90 con
d. 99 con

 

02. Khi tìm được con chiên đã mất, người ấy làm gì? (Lc 15,5)
a. Hân hoan
b. Ôm hôn
c. Ôm lấy
d. Mừng rỡ vác lên vai

 

03. Về đến nhà người ấy kêu ai chung vui?(Lc 15,6)
a. Hàng xóm
b. Bạn bè
c. Các thượng tế
d. Chỉ có a và b đúng.

 

04. Ở đâu, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối? (Lc 15,7)
a. Nước Trời
b. Trên trời
c. Trên thiên đàng
d. Trong vương quốc của Thiên Chúa.

 

05. Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi thế nào? (Lc 15,7)
a. Ăn năn sám hối
b. Cầu nguyện
c. Nhiệt thành
d. Tin vào Tin Mừng

 

 


III. Ô CHỮ 

Những gợi ý

 

01. Ở đâu, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối? (Lc 15,7)

 

02. Đây là con vật bị lạc mất. (Lc 15,1...)

 

03. Về đến nhà người ấy kêu ai những ai chung vui? (Lc 15,6)

 

04.  Người công chính không cần phải làm gì?  (Lc 15,7)

 

05. Trên trời sẽ thế nào vì một người tội lỗi ăn năn sám hối? (Lc 15,7)

 

06. Khi tìm được con chiên đã mất, người ấy kêu mời bạn bè và hàng xóm làm gì? (Lc 15,6)

 

07. Những người nào không cần phải sám hối ăn năn? (Lc 15,7)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

Trên trời cũng thế,
ai nấy sẽ vui mừng
vì một người tội lỗi ăn năn sám hối,
hơn là vì chín mươi chín người công chính
không cần phải sám hối ăn năn.
Tin Mừng thánh Luca 15,7

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU C

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Chung Vui

* Tin Mừng thánh Luca 15,6

 

"Xin chung vui với tôi,
vì tôi đã tìm được con chiên của tôi,
con chiên bị mất đó.”

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. d. 99 con (Lc 15,4)
02. d. Mừng rỡ vác lên vai (Lc 15,5)
03. d. Chỉ có a và b đúng. (Lc 15,6)
04. b. Trên trời (Lc 15,7)
05. a. Ăn năn sám hối (Lc 15,7)

 

III. Ô CHỮ 

01. Trên trời  (Lc 15,7)
02. Con chiên (Lc 15,1...)
03. Bạn bè (Lc 15,6)
04. Sám hối (Lc 15,7)
05. Vui mừng (Lc 15,7)
06. Chung vui (Lc 15,6)
07. Công chính (Lc 15,7)

 

Hàng dọc : Niềm Vui

 

NGUYỄN THÁI HÙNG