Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh CN 16 TN C

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 16 TN C
Tin Mừng thánh Luca 10, 38-42

 


TIN MỪNG

 

Hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a
38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! "41 Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết m
à thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."

 

38 As they continued their journey he entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him.

 

39 She had a sister named Mary (who) sat beside the Lord at his feet listening to him speak.

 

40 Martha, burdened with much serving, came to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me."

 

41 The Lord said to her in reply, "Martha, Martha, you are anxious and worried about many things.

 

42 There is need of only one thing. Mary has chosen the better part and it will not be taken from her."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 10,39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Ai đã đón tiếp Đức Giêsu vào nhà mình? (Lc 10,38)
a. Cô Susanna
b. Cô Mácta
c. Ông Phêrô
d. Ông Simon

 

02. Ai ngồi nghe Đức Giêsu dạy? (Lc 10,39)
a. Các kinh sư
b. Các thượng tế
c. Cô Mácta
d. Cô Maria

 

03. Đây là lời cô Mácta nói với Đức Giêsu: (Lc 10,40)
a. Thầy không để ý tôi sao
b. Em con để mình con phục vụ
c. Thầy bảo nó giúp con một tay
d. Cả a, b và c đúng

 

04. Ai lo việc phục vụ Đức Giêsu và các môn đệ? (Lc 10,40)
a. Cô maria
b. Cô Mácta
c. Cô Gioanna
d. Cô Anna

 

05. Đức Giêsu nhận xét về cô Maria thế nào? (Lc 10,42)
a. Đã chọn phần tốt nhất
b. Lo lắng phục vụ vất vả
c. Băn khoăn nhiều việc
d. Nhiệt tình phục vụ

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

 

01. Cô Mácta nói Đức Giêsu bảo Maria làm gì? (Lc 10,40)

 

02. Cô Mácta lo việc gì? (Lc 10,40)

 

03. Ai lo việc phục vụ Đức Giêsu và các môn đệ?(Lc 10,40)

 

04. Ai ngồi nghe Đức Giêsu dạy? (Lc 10,39)

 

05. Cô Maria ngồi dưới chân ai nghe người giảng dạy? (Lc 10,39)

 

06. Đức Giêsu nhận xét về cô Maria đã chọn phần gì? (Lc 10,42)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU LỜI CHÚA HỌC THUỘC LÒNG
 

 

Maria đã chọn phần tốt nhất
và sẽ không bị lấy đi."
Tin Mừng thánh Luca 10,42b

 


Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 16 TN C

 

I. HÌNH TÔ MÀU


 

* Chủ đề :
Lắng nghe lời Thầy

 

* Câu Tin Mừng thánh Luca 10,39
Cô Maria cứ ngồi bên chân Chúa
mà nghe lời Người dạy

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. b. Cô Mácta (Lc 10,38)
02. d. Cô Maria (Lc 10,39)
03. d. Cả a, b và c đúng (Lc 10,40)
04. b. Cô Mácta (Lc 10,40)
05. a. Đã chọn phần tốt nhất (Lc 10,42

 

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

 

01. Giúp con (Lc 10,40)
02. Phục vụ (Lc 10,40)
03. Mácta (Lc 10,40)
04. Maria (Lc 10,39)
05. Đức Giêsu (Lc 10,39)
06. Tốt nhất (Lc 10,42)

 

Hàng dọc : Ưu tiên

 

NGUYỄN THÁI HÙNG