Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học thánh Kinh Thánh Danh Đức Maria

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
DANH THÁNH ĐỨC MARIA

Tin Mừng thánh Luca 1, 26-38
Ngày 12 tháng 9

 

TIN MỪNG

 

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

 

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

 

30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

 

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "

 

35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

 

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

 

26  In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth,27 to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary.

 

28 And coming to her, he said, "Hail, favored one! The Lord is with you."

 

29 But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be.

 

30 Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.

 

31 Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus.

 

32 He will be great and will be called Son of the Most High,  and the Lord God will give him the throne of David his father,33 and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end."

 

34 But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" 35 And the angel said to her in reply, "The holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God.

 

36 And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived  a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren;37 for nothing will be impossible for God."

 

38 Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her.

 

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 1,38
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

 


II. TRẮC NGHIỆM


a1. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria tên là gì? (Lc 1, 26)
a. Sứ thần Gaprien.
b. Sứ thần Micaen.
c. Sứ thần Raphaen.

 

a2. Người thiếu nữ được truyền tin tên là gì? (Lc 1,27)
a. Cô Gioanna.
b. Cô Maria.
c. Cô Êlisabét.
d. Cô Anna.

 

a3. Trinh nữ Maria cư ngụ nơi thành nào? (Lc 1,27)
a. Thành Giêrusalem.
b. Thành Nadarét.
c. Thành Caphácnaum.
d. Thành Samaria.

 

a4. Hôn phu của Đức Maria thuộc dòng dõi của vua nào? (Lc 1,27)
a. Vua Salem.
b. Vua Đavít.
c. Vua Hêrôđê.
d. Vua Pharaô.

 

a5. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38)
a. Cô Mácta.
b. Cô Maria.
c. Cô Êlisabét.
d. Cô Anna.

 

 

B.

b1. Thánh Danh Maria có những ý nghĩa:
a. “Biển".
b. “Bà Chúa", “Lệnh Bà”
c. "Lộng lẫy diễm lệ","làm sáng tỏ"
d. Cả a, b và c đúng

 

b2. Maria nghĩa hay nhất là "làm sáng tỏ" vì Mẹ là gì?
a. Bức gương trong, phản chiếu ánh sáng hằng hữu
b. Trung gian ánh sáng ơn thánh,
c. Rạng đông và là mỹ nữ lồng bóng mặt trời.
d. Cả a, b và c đúng

 


b3. Anh Chị hãy viết lại Bảy lời của Đức Maria nói trong cuộc đời Chúa Giêsu :
1. (Lc 1,34).
2. (Lc 1,38).
3. (Lc 1,38).
4. (Lc 1,46-55).
5. (Lc 2,48).
6. (Ga 2,3).
7. (Ga 2,5).

 

b4. Đức Giáo Hoàng Innocentê XI nào đã cho phổ biến Lễ kính thánh danh Maria trên khắp cùng thế giới năm 1683?
a. Đức Giáo Hoàng Innocentê XI
b. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII
c. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô X
d. Đức Giáo Hoàng Piô V

 

b5. Đức Giáo Hoàng đã cho phổ biến này trên khắp cùng thế giới năm 1683 để cảm tạ tri ân Đức Mẹ, kỷ niệm biến cố gì?
a. vua Ba Lan John Soboeski đánh bại quân Thổ Nhĩ Kỳ vây hãm thành Viênna và đe dọa các nước Tây Phương.
b. Công Đồng Êphêsô khẳng định tước hiệu: Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
c.Cuộc chiến thắng quân Thổ tại vịnh Lê-pan-tô.
d. Biến cố thánh nữ He len tìm được cây thập tự mà Chúa Giêsu bị đóng đinh.

 

 

III. Ô CHỮ

 

 


 

Những gợi ý

 

01. Tổ tiên của Đức Giêsu thuộc dòng dõi vua nào? (Lc 1, 32)

 

02. Đức Maria xưng mình là gì của Chúa ? (Lc 1,38)

 

03. Sứ thần nói Đức Maria đẹp lòng ai ? (Lc 1,30)

 

04. Trinh nữ tại thành Nadarét được sứ thần truyền tin tên là gì? (Lc 1, 27)

 

05. Thiên Chúa sẽ ban cho Người cái gì của  vua Đavít, tổ tiên Người? (Lc 1,32)

 

06. Khi nghe sứ thần chào, trinh nữ Maria có thái độ thế nào? (Lc 1, 29)

 

07. Trinh nữ Maria sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1,31) (Lc 1,31).

 

08. Người sẽ trị vì nhà ai đến muôn đời? (Lc 1,33)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

V. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
Tin Mừng thánh Luca 1,38

 

 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
DANH THÁNH ĐỨC 12 tháng 9
Tin Mừng thánh Luca 1, 26-38
Ngày 12 tháng 9

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề :
Đức Maria

 

* Tin Mừng thánh Luca 1,38

 

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

 

II. Lời giải đáp trắc nghiệm

 

A.
a1. a. Sứ thần Gaprien (Lc 1, 26)
a2. b. Cô Maria (Lc 1,27)
a3. b. Thành Nadarét (Lc 1,27)
a4. b. Vua Đavít (Lc 1,27)
a5. b. Cô Maria (Lc 1,38)

 

B.
b1. d. Cả a, b và c đúng
b2. d. Cả a, b và c đúng
b3. Bảy lời của đức Maria nói trong cuộc đời Chúa Giêsu :
       1. Mẹ quyết tâm giữ lời khấn trọn đời đồng trinh: "Điều đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam" (Lc 1,34).
        2. Mẹ sốt sắng nhiệt thành phục vụ Chúa: "Này tôi là tôi tớ Chúa" (Lc 1,38).
        3. Mẹ trung thành vâng phục thánh ý Chúa: "Tôi xin vâng như lời thiên sứ truyền" (Lc 1,38).
         4. Mẹ hoan hỉ chúc tụng Chúa: Linh hồn ngợi khen sự cao cả của Chúa (Lc 1,46-55).
         5. Mẹ tỏ ra mẫu quyền của Mẹ với Chúa Giêsu: "Hỡi Con, sao Con làm như thế? Con thấy Cha con và Mẹ phải đau khổ tìm Con?" (Lc 2,48).
          6. Mẹ yêu thương thông cảm những nỗi khó khăn người khác: "Họ hết rượu rồi" (Ga 2,3).
          7. Mẹ vững tin quyền phép Chúa: "Người bảo sao, các anh cứ làm như vậy" (Ga 2,5).

 

b4. a. Đức Giáo Hoàng Innocentê XI
b5. a. vua Ba Lan John Soboeski đánh bại quân Thổ Nhĩ Kỳ vây hãm thành Viênna và đe dọa các nước Tây Phương.

 


III. Ô CHỮ

01. Đavít (Lc 1,32).
02. Nữ tỳ (Lc 1,38)
03. Thiên Chúa (Lc 1,30)
04. Maria (Lc 1,27).
05. Ngai vàng (Lc 1,32)
06. Bối rối (Lc 1,29).
07. Giêsu (Lc 1,31).
08. Giacóp (Lc 1,33)

 

Hàng dọc : Đức Maria

 


NGUYỄN THÁI HÙNG