Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh T Gioan Kim Khẩu

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIOAN KIM KHẨU
Giám mục, tiến sĩ
Ngày 13 tháng 9
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16

 


Tin Mừng

Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9:50; Lc 14:34-35)

 

13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

 

14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

 

 

13  "You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot.

 

14 You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden.

 

15 Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house.

 

16 Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father.

 


I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng Mátthêu 5,14a
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

 

 


II. TRẮC NGHIỆM

 

A.
a1. Đức Giêsu nói anh em là gì cho đời? (Mt 5,13)
a. Men
b. Muối
c. Ánh sáng
d. Sự an ủi

 

a2. Nếu muối trở thành vô dụng, thì làm gì? (Mt 5,13)
a. Làm đường đi
b. Để xây tường
c. Làm phân bón cho cây
d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp

 

a3. Đức Giêsu nói anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)
a. Trần gian
b. Con người
c. Mọi người
d. Những người tin Chúa

 

a4. Người ta thắp đèn rồi đặt ở đâu để đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)
a. Trên đế
b. Sau bức vách
c. Dưới đáy thùng
d. Trong phòng kín

 

a5. Khi nhìn thấy những việc tốt đẹp của anh em làm, người ta tôn vinh ai? (Mt 5,16)
a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời
b. Thiên Chúa của anh em
c. Anh em là người công chính
d. Đấng giải thoát anh em

 

 

B.
b1. Thánh Gioan Kim Khẩu sinh năm 334 tại nước nào?
a. Nước Thổ Nhĩ Kỳ
b. Nước Syria
c. Nước Ai cập
d. Nước Ba Tư

 

b2. Thánh Gioan Kim Khẩu được mẹ ngài truyền đạt cho những điều gì?
a. Một đức ái nhân hậu,
b. Một đức tin sắt đá
c. Một lòng hy sinh hào hiệp
d. Cả a, b và c đúng

 

b3. Năm 397, Thánh Gioan Kim Khẩu được bầu làm giám mục, thánh nhân lưu tâm nghiên cứu về thánh Phaolô tông đồ, cải tổ hàng giáo sĩ, thiết lập một số qui chế để thánh hóa bản thân, hủy bỏ tận căn mọi tập tục xa xỉ gây tốn phí tiền bạc, của cải, vật chất. Ngài chống đối kịch liệt các bè rối Ariô, Novatio vv. Ngài được chọn làm giám mục thành nào?
a. Thành Constantinople
b. Thành Rôma
c. Thành Côrinthô
d. Thành Antiôkia

 

b4. Năm 403, Thánh Gioan Kim Khẩu lên tiếng phản đối nữ hoàng đã chiếm đoạt tài sản của bà góa thành Callitrope nên bị nữ hoàng kết án lưu đày. Nữ hoàng này tên là gì?
a. Nữ Hoàng Êlisabét I
b. Nữ Hoàng Bát Seba
c. Nữ Hoàng Étte
d. Nữ hoàng Eudoxie

 


b5. Thánh Gioan Kim Khẩu qua đời vào ngày 14/7/407, Chúa thưởng công Ngài bằng vô số phép lạ sau khi Ngài chết. Ðức Thánh cha Piô X đã nâng Ngài lên bậc tiến sĩ Hội Thánh và đặt Ngài làm bổn mạng cho những ai?
a. Những nhà giảng thuyết.
b. Những nhà truyền giáo
c. Các nhà thần học
d. Các cha giải tội


 

III. Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu nói: “Anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)

 

02. Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt ai? (Mt 5,16)

 

03. Đức Giêsu nói anh em là gì cho trần gian? (Mt 5,14)

 

04. "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì làm cho nó cho mặn lại?  (Mt 5,13)

 

05. Anh em là gì cho đời? (Mt 5,13)

 

06. Ai đã nói: “Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,1-16)(Mt 5,1-16)

 

07. Đèn được thắp đặt trên đế là đèn để làm gì cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?


 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14a

 

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIOAN KIM KHẨU
Giám mục, tiến sĩ
Ngày 13 tháng 9
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Thánh Gioan Kim Khẩu

* Tin mừng thánh Mátthêu 5,14a :

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

A.
a1. b. Muối (Mt 5,13)
a2. d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp (Mt 5,13)
a3. a. Trần gian (Mt 5,14)
a4. a. Trên đế (Mt 5,15)
a5. a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời
(Mt 5,16)

B.
b1. a. Nước Thổ Nhĩ Kỳ
b2. d. Cả a, b và c đúng
b3. a. Thành Constantinople
b4. d. Nữ hoàng Eudoxie
b5. a. Những nhà giảng thuyết.

 


III. Ô CHỮ

01. Trần gian (Mt 5,14)
02. Thiên hạ (Mt 5,16)
03. Ánh sáng (Mt 5,14)
04. Muối (Mt 5,13)
05. Muối (Mt 5,13)
06. Đức Giêsu (Mt 5,1-16)
07. Soi chiếu (Mt 5,15)

 

Hàng dọc : Giám Mục

 

NGUYỄN THÁI HÙNG