Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Ds 21, 4b-9
Tin Mừng thánh Gioan  3, 13-17
Ngày 14 tháng 9

 

TIN MỪNG

13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

 

 

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

 

 

13 No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man.

 

14 And just as Moses lifted up  the serpent in the desert, so15  so that everyone who believes in him may have eternal life."

 

16 For God so loved the world that he gave  his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.

 

17 For God did not send his Son into the world to condemn  the world, but that the world might be saved through him.

 


I. HÌNH TÔ MÀU

 

*Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 3,14-15
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

 

 

II. TRẮC NGHIỆM
LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

 

a1. Ai đã giương cao con rắn trong sa mạc? (Ga 3,14)
a. Ông Ápraham.
b. Ông Môsê.
c. Ông Giôsuê.
d. Ngôn sứ Êlia.

 

a2. Không ai được lên trời, ngoại trừ ai từ trời xuống? (Ga 3,13)
a. Con Người.
b. Các thiên sứ,
c. Đấng Cứu Độ.
d. Ngôn sứ Êlia.

 

a3. Như Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để làm gì? (Ga 3,14-15)
a. Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
b. Để mọi người được thấy.
c. Để mọi người được cứu độ.
d. Để mọi người tin vào Người.

 

a4. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì thế nào? (Ga 3,16)
a. Khỏi phải chết.
b. Được sống muôn đời.
c. Được thừa hưởng Nước Trời.
d. Chỉ a và b đúng.

 

a5. Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian để làm gì? (Ga 3,17)
a. Lên án thế gian.
b. Để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ.
c. Để mọi người được cứu thoát.
d. Con người được chung hưởng vinh quang đời đời.

 


B.
b1. Hoàng đế La mã (288-337) nào khi trở thành kitô hữu đã phá hủy đền thờ Capitole và thay thế bằng đền thờ kitô giáo?
a. Hoàng đế Constantinô (288-337)
b. Hoàng đế Nêrô
c. Hoàng đế Âugúttô
d. Hoàng đế Xêda

 

b2. Hoàng đế đã tìm lại được cây thánh giá của Chúa Giêsu và đích thân vác lên đồi Canvariô.
a. Hoàng đế Heracôliô I
b. Hoàng đế Constantinô
c. Hoàng đế Nêrô
d. Hoàng đế Âugúttô

 

b3. Theo truyền thống, thánh nữ đã tìm được thánh giá của Chúa Giêsu.
b. Thánh nữ Têrêxa
b. Thánh nữ Helene (255-328)
b. Thánh nữ Faustina
b. Thánh nữ Lucia

 

b4. Đây là vị thượng tế đã khuyên vua Heracôliô I hãy cởi bỏ cẩm bào khi vác thánh  giá Chúa Giêsu lên đỉnh núi.
a. Thượng tế Caipha
b. Thượng tế Dacaria
c. Thượng tế Hêli
d. Thượng tế Simon

 

b5. Cái chết của Chúa Giêsu theo con mắt người đời, nhất là đối với người Do Thái lúc đó là thế nào?
a. Một sự thất bại,
b. Một sự dại dột
c. Một nỗi ô nhục
d. Cả a, b và c đúng

 


b6. Thánh giá theo nhãn giới người thường là một thất bại ê chề nhưng đối với người kitô là gì?
a. là mầu nhiệm tình thương.
b. là nguồn suối tuôn trào ơn cứu độ,
c. là nơi con người tìm được niềm vui và
ơn giải thoát khỏi tội lỗi.
d. Cả a, b và c đúng

 


b7. Thánh giá là chiến thắng của Chúa. Thánh giá là vinh dự của ta. Vì thế người kitô phải sống thế nào để xứng đáng với Chúa Kitô?
a. Biết yêu thương đến quên mình
b. Biết dứt bỏ mọi dính bén trần gian
c. Biết chết đi cho bản thân để được sống
cho Chúa.
d. Cả a, b và c đúng

 

 

 

III. Ô CHỮ
LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ


Những gợi ý

01. Ai đã giương cao con rắn trong sa mạc? (Ga 3,14)

 

02. Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được điều gì? (Ga 3,17)

 

03. Đối với thế gian, Thiên Chúa đã có thái độ nào đến nỗi đã ban Con Một mình? (Ga 3,16)

 

04. Hoàng đế La mã (288-337) khi trở thành kitô hữu đã phá hủy đền thờ Capitole và thay thế bằng đền thờ kitô giáo?

 

05. Hoàng đế đã tìm lại được cây thánh giá của Chúa Giêsu và đích thân vác lên đồi Canvariô.

 

06. Theo truyền thống, thánh nữ đã tìm được thánh giá của Chúa Giêsu.

 

07. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải … … … ? (Ga 3,16)

 

08. Ai yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình? (Ga 3,16)

 

09. Đây là nơi ông Môsẽ đã giương cao con rắn? (Ga 3, 14)

 

10. Thiên Chúa đã ban ai cho thế gian, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết? (Ga 3,16)

 

11. Thiên Chúa đã yêu ai đến nỗi đã ban Con Một? (Ga 3,14)

 

12. Không ai đã lên trời, ngoại trừ ai đã từ trời xuống? (Ga 3, 13)

 

13. Đức Giêsu đã nói chuyện với ai về việc ông Môsê giương cao con rắn trong sa mạc? (x. Ga 3, 9-14)

 

14. Đây là vị thượng tế đã khuyên vua Heracôliô I hãy cởi bỏ cẩm bào khi vác thánh giá Chúa Giêsu lên đỉnh núi?

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

VI. CÂU THÁNH KINH THUỘC LÒNG :

 

“Thiên Chúa yêu thế gian
đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người
thì khỏi phải chết,
nhưng được sống muôn đời”.
Tin Mừng thánh Gioan 3,16

 

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

 

I. HÌNH TÔ MÀU


*Chủ đề :
Đức Giêsu bị treo trên thánh giá.

* Tin Mừng thánh Gioan 3,14-15:

Như ông Môsê
đã giương cao con rắn trong sa mạc,
Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

A.
a1. b. Ông Môsê (Ga 3, 14).
a2. a. Con Người (Ga 3, 13).
a3. a. Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời (Ga 3, 14-15).
a4. d. Chỉ a và b đúng (Ga 3, 16).
a5. b. Để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ (Ga 3, 17).

 

B.
b1. a. Hoàng đế Constantinô (288-337)
b2. a. Hoàng đế Heracôliô I
b3. b. Thánh nữ Helene (255-328)
b4. b. Thượng tế Dacaria
b5. d. Cả a, b và c đúng
b6. d. Cả a, b và c đúng
b7. d. Cả a, b và c đúng

 


III. Ô CHỮ

 

01. Môsê (Ga 3, 14)
02. Cứu độ (Ga 3, 17)
03. Yêu (Ga 3, 16)
04. Constantinô (288-337)
05.  Heracôliô I
06. Helene (255-328)
07. Chết (Ga 3, 16)
08. Thiên Chúa (Ga 3, 16)
09. Sa mạc (Ga 3, 14)
10. Con Một (Ga 3, 16)
11. Thế gian (Ga 3, 14)
12. Con Người (Ga 3, 13)
13. Nicôđêmô  (x. Ga 3, 9-14)
14. Dacaria

 

Hàng dọc: Suy Tôn Thánh Giá

 

NGUYỄN THÁI HÙNG