Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh Xuân 4

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

Năm 2014
Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình
Xin gởi đến quí vị Ô chữ với những gợi ý từ Thánh Kinh.

 

VUI HỌC THÁNH KINH 4
NĂM 2014

 

 

Những gợi ý

01. Người con thứ 3 của ông Ađam và bà E và tên là gì? (St 4,25)

 

02. Mẹ của Đức Giêsu có tên là gì? (Mt 1,15).

 

03.  "Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! " . Đây là lời cầu xin của người đàn bà thuộc xứ nào? (Mt 15,22)

 

04. Vợ và con ông Môsê là tên là gì ? (Xh 2,21-22)

 

05. Người vợ mà ông Giacóp phải vất vả làm lụng 14 năm mới cưới được tên là gì ? (St 29,15-30)

 

06. Trong gia phả của Chúa Giêsu có nhân vật nữ là mẹ của ông Ô vết. Bà tên là gì? (Mt 1,5)

 

07. Bản gia phả của Đức Giêsu theo thánh Mátthêu, người đã sinh ra ông Giuse, chồng bà Maria và là cha nuôi của Đức Giêsu tên là gì ?
  (Mt 1,16)

 

08.  Đức Giêsu quen thân với một gia đình có 3 chị em, khi người em chết, dẫu đã chết 4 ngày rồi, ngài cũng đã làm cho sống lại. Người chị tên là gì?   (Ga 11,1)

 

09. Ông Ruphô và ông Alêxanđô là con của ai?  (Mc 15,21)

 

10.  Gia đình đầu tiên được thánh Phaolô rửa tội tại Akhaia tên là gì ?  (1Cor 1,16 & 16,15)

 

11. Một vị vua khôn ngoan nhất trong lịch sử dân Dothái, người đã xây dựng Đền Thờ Giêrusalem huy hoàng tráng lệ là ai ?(1V 6,1-14)

 

12. Người phụ nữ đầu tiên của nhân loại và là mẹ của chúng sinh tên là gì? (x. St 3,1-20)

 

13. Người con của ông Gia cóp bị bán sang Ai cập tên là gì? (St 35,23-26)

 

14. Người con của ông Giuse và bà Maria tên là gì? (Mt 1,1-16)

 

15. Cha của ông Simon, còn gọi là Phêrô tên là gì?  (Ga 1,42)

 

16. Cha của vua Salomon tên là gì? (2Sm 12,24-25)

 

17. Ông trưởng hội đường đến nài xin Đức Giêsu vào nhà ông, vì ông có một đứa con gái duy nhất độ mười hai tuổi, mà nó lại sắp chết. Ông tên là gì? (Lc 8,41-42)

 

18. Gia đình ngoại giáo đầu tiên được thánh Phêrô rửa tội tên là gì ? (Cv 10,34-48)

 

19. Ông Ápram, tổ phụ đầu tiên được Đức chúa đổi tên là gì?(St 21,1)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

NGUYỄN THÁI HÙNG

 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH 4
NĂM 2014

 

01. Sết (St 4,25)
02. Maria (Mt 1,15).
03. Canaan (Mt 15,22)
04. Xíppôra (Xh 2,21-22)
05. Rakhen (St 29,15-30)
06. Rút (Mt 1,5)
07. Giacóp (Mt 1,16)
08. Mácta (Ga 11,1)
09. Simon (Mc 15,21)
10. Têphana (1Cor 1,16 & 16,15)
11. Salomon (1V 6,1-14)
12. Evà (x. St 3,1-20)
13. Giuse (St 35,23-26).
14. Giêsu (Mt 1,1-16)
15. Gioan (Ga 1,42)
16. Đavít (2Sm 12,24-25)
17. Giaia (Lc 8,41-42)
18. Cônêliô (Cv 10,34-48)
19. Ápraham (St 21,1)Hàng dọc : TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH

 

NGUYỄN THÁI HÙNG